Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Cariera funtionarului public

Descriere

În mod obiectiv, în primul rând trebuie reţinut că, fără o politică coerentă şi aplicabilă în sistemul administraţiei publice româneşti, orice încercare de profesionalizare a funcţionarilor publici va fi sortită eşecului. Acest fapt este binecunoscut şi de Comisia Europeană, care a subliniat în Raportul de ţară pe ultimul an că reforma funcţiei publice trebuie să se axeze, pe lângă alte aspecte importante, şi asupra asigurării unei mai bune instruiri şi în consecinţă, asupra unui management al resurselor umane mai eficient în administraţia publică.

În prezent, instituţiile responsabile pentru reforma funcţiei publice sunt:

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - pentru managementul funcţiei publice;

 Institutul Naţional de Administraţie - pentru formarea continuă a funcţionarilor publici.

Pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, în prezent, formarea continuă este asigurată de centrele regionale, facultăţi şi centre de formare continuă din învăţământul superior, şcoli şi centre de formare aparţinând ministerelor şi altor instituţii publice centrale, precum şi de organizaţii neguvernamentale şi instituţii private. Acţiunile funcţionarilor publici, şi în ultimă instanţă performanţele lor, depind de mediul instituţional în care aceştia activează. Atitudinile şi aşteptările funcţionarilor publici faţă de procesul de reformă sunt un element semnificativ al acestui mediu instituţional întrucât, alături de alţi factori precum resursele disponibile sau sistemul de stimulente pecuniare şi non-pecuniare, ele contribuie la motivarea şi moralul acestui corp profesional.

Pe de altă parte, datele cu privire la percepţiile funcţionarilor publici asupra procesului de reformă a administraţiei publice permite decidenţilor şi iniţiatorilor politicilor în acest domeniu să cunoască în mod direct gradul de credibilitate a reglementărilor şi implementarea politicilor publice în rândul agenţilor care au sarcina executării acestora.

Ca urmare a monitorizării procesului de implementare a legislaţiei din domeniul funcţiei publice şi al formării continue a funcţionarilor publici, dar şi a evoluţiei managementului funcţiei publice şi formării continue la nivel european, s-au constatat unele probleme în dezvoltarea funcţiei publice din ţara noastră. S-au identificat atât probleme de ordin legislativ, cât şi unele probleme privind gestionarea funcţiei publice. Acestea au impus, în anul 2003, modificarea cadrului legislativ şi întărirea rolului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Prin Legea nr. 161/2003 a fost îmbunătăţit regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, aplicabil funcţionarilor publici.

De asemenea, au fost adoptate acte normative care completează legislaţia (organizarea carierei, organizarea comisiilor de disciplină şi paritare, dosarul profesional, codul de conduită al funcţionarilor publici etc.). Cu toate progresele înregistrate, situaţia actuală este complexă pentru că, în prezent, există mai multe acte normative care reglementează regimul juridic aplicabil personalului din administraţia publică. Acest fapt denotă o insuficientă reglementare integrată pentru managementul personalului din administraţia publică.

Personalului contractual din serviciile publice, inclusiv celui din administraţia publică, i se stabilesc, prin prevederile noului Cod al Muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţii şi drepturi similare cu cele ale funcţionarilor publici, mai puţin în domeniul interdicţiilor şi incompatibilităţilor.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

CARIERA FUNCŢIONARULUI PUBLIC ÎN CONTEXTUL REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ROMÂNESTI

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI DEFINITORII PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA

§ 1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – ACCEPŢIUNI, CADRUL LEGISLATIV

§ 2. RAPORTURILE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ. PRINCIPII DE ORGANIZARE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

§ 3. DISTRIBUIREA COMPETENŢELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ.

 

CAPITOLUL II: CARIERA FUNCŢIONARULUI PUBLIC DIN PERSPECTIVA REFORMELOR OPERATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA

§ 1. CADRUL LEGAL.

§ 2. NOŢIUNEA DE CARIERĂ. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC.

§ 3. ACCESUL ÎN FUNCŢIILE PUBLICE.

§ 4. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

§ 5. RECRUTAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI.

§ 6. STAGIUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI.

§ 7. PROMOVAREA ŞI AVANSAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

CAPITOLUL III: STUDIU DE CAZ PRIVIND CARIERA FUNCŢIONARULUI PUBLIC ÎNCADRAT ÎN INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE

§ 1. NOŢIUNEA DE „FUNCŢIONAR PUBLIC COMUNITAR”.

§ 2. CATEGORII DE FUNCŢIONARI PUBLICI COMUNITARI.

§ 3. NUMIREA ÎNTR-O FUNCŢIE PUBLICĂ COMUNITARĂ.

§ 4. CARIERA DE FUNCŢIONAR PUBLIC COMUNITAR. OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE COMUNITARE.

 

CAPITOLUL IV: CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

 

 

Bibliografie selectivă
 
 • “Barometrul funcţiei publice în România”, Studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice din România, Bucureşti, octombrie, 2004
 • „Investiţiile şi responsabilizarea administraţiei publice” studiu realizat în cadrul proiectului “Harta actorilor şi problemelor aderării României la Uniunea Europeană”, Institutul pentru Politici Publice, Bucureşti, iunie, 2002.
 • Paul Marinescu, “Managementul instituţiilor publice”, Universitatea din Bucureşti 2003.
 • Armenia Androniceanu, “Managementul schimbărilor. Valorificarea potenţialului creativ al resurselor umane”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
 • Armenia Androniceanu, „Management Public”, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
 • Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, „Sisteme comparative de administraţie publică europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 2001. 
 • Ion Petrescu, Emanoil Muscalu, „Tratat de management public”, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ Sibiu, 2003.
 • Lucica Matei „Management public”, Editura Economică, Bucureşti, 2001;
 • Ion Plumb, Armenia Androniceanu, ş.a. „Managementul serviciilor publice”, Editura A.S.E, Bucureşti, 2000
 • V. Vedinaş, “Statutul funcţionarului public. Trăsături caracteristice. Similitudini şi diferenţieri faţă de statutul angajatului.” (teză de doctorat), Universitatea Bucureşti, Facultatea de drept, 1998
 • Constanţa Călinoiu, Verginia Vedinaş, „Teoria funcţiei publice comunitare”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
 • O. Burduş, „Management comparat”, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
 • M. Preda, G. Stecoza, „Unele consideraţii şi observaţii critice asupra statutului funcţionarilor publici”, în Revista Dreptul, nr. 8/2000.
 • Alina Livia Nicu, „Instituţia publică în dreptul administrativ”, Editura Universitaria, Craiova, 2003
 • Anton Trăilescu, „Drept administrativ. Tratat elementar”, Editura All Beck, 2002.
 • Ioan Alexandru, „Administraţia publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 • Dana Apostol Tofan, „Drept administrativ”, Vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Corneliu Manda, Doina Banciu, Cezar Manda, „Administraţia publică şi cetăţeanul”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997.
 • Mircea Preda, „Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 • Ion Popescu Slăniceanu, „Teoria funcţiei publice”, Editura Evrika, Brăila, 1989;
 • Ion Corbeanu, „Drept administrativ. Partea generală”, Bucureşti, 1998
 • Jacques Ziller, „Egalité et mérit. L’accès a la fonctions publique dans les États de la Communauté Européenne”, Bruylant, Bruxelles, 1988
 • O. Nicolescu, „Management comparat. Uniunea Europeană, Japonia şi S.U.A.”, Editura Economică, Bucureşti, 1997.
 • V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, „Constituţia României, comentată şi adnotată”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997
 • Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002
 • Mircea Coşma, “Încotro ne îndreptăm?”, în „Analize pe baza datelor din Barometrul de opinie publică”, mai, 2004;
 • N. Manning, R. Mukherjee, O. Gokcekus, „Public officialis and their institutional enviroment. An analytical model for assessing the impact of institutional change on public sector performance”, 2000.
 • “Barometrul funcţiei publice în România”, Studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice din România, Bucureşti, octombrie, 2004
 •  „Commission of the European Union, Regular Report from the Commssion on România’s Progress towards Accesion”.
 • F. Thompson, M. Hugh, „New public management and bureaucracy versus business values and bureaucracy”, în Review of Public Personnel Administration, Vol. 23 nr. 4/decembrie 2003, Sage Publications.
 • „Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Raport 2003, Bucureşti.
 • B. Steijn, “Human resurces management and job satisfaction in the dutch public sector”, în „Review of Public Personnel Administration”, Vol. 24, nr. 4/decembrie 2004, Sage Publications.
 • Legea nr. 188/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 22 martie 2004.
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004.
 • Constituţia României, revizuită în anul 2003 este forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 • www.europeana.ro – Ştiri şi informaţii de presă privind Uniunea Europeană şi procesul de integrare a României.
 • www.ipp.ro - Site-ul oficial al Institutului de Politici Publice din România.
 • www.comunitar.ro - Portal de drept comunitar si integrare europeana
 • www.europainfo.ro - Stiri si informatii privind Uniunea Europeana

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri.

Toate drepturile sunt rezervate creatorilor lucrărilor.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului său sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparită şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile firmei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite notificare catre client despre situatia apărută.

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Cariera funtionarului public
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 73
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Cariera funtionarului public

Cariera funtionarului public

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker