Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Organizarea interna a Camerei Deputatilor

Descriere

În sinteză la cele prezentate pe parcursul lucrării cu privire la organizarea internă a Camerei deputaţilor am reţinut în primul rând că în temeiul autonomiei sale organizatorice şi funcţionale, Camera Deputaţilor, poate să-şi stabilească organizarea sa internă, cu respectarea dispoziţiilor constituţionale.

În exercitarea acestei funcţii (funcţia de organizare internă), Constituţia României prevede că fiecare Cameră, în speţă Camera Deputaţilor îşi validează alegerea, îşi adoptă regulamentul propriu de organizare şi îşi stabileşte bugetul propriu. Camera Deputaţilor este organizată în conformitate cu propriul Regulament. Structurile interne ale Camerei Deputaţilor sunt constituite din: Biroul permanent, comisiile parlamentare şi grupurile parlamentare.

Biroul permanent este compus din: preşedinte, patru vicepreşedinţi, patru secretari şi patru chestori. Regulamentul Camerei Deputaţilor, dând curs prevederilor constituţionale, este un document cu valoare normativă pentru toate aspecte ce privesc organizarea, funcţionarea şi activitatea curentă a acestui for legislativ. Regulamentul este adoptat în şedinţe plenare, cu votul majorităţii deputaţilor.

Comisiile sunt organe de lucru ale Camerei Deputaţilor, înfiinţate cu scopul de a îndeplini însărcinările care le sunt încredinţate în vederea pregătirii lucrărilor Camerei.

Alcătuirea comisiilor Camerei Deputaţilor se face cu respectarea configuraţiei politice a Camerei. Camera Deputaţilor îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale; de asemenea, poate constitui şi comisii comune.

Aşadar, potrivit Constituţiei, există comisii permanente şi comisii speciale, comisii ale fiecărei Camere şi comisii comune (art. 64: „Organizarea internă”, alin. 4 din Constituţie republicată în anul 2003).

Comisiile permanente sunt constituite pe durata legislaturii. Numărul, denumirea şi competenţa fiecărei comisii sunt stabilite de fiecare Cameră, fie direct, prin regulamentul acesteia, fie printr-o hotărâre ulterioară regulamentului.

În Camera Deputaţilor s-au constituit următoarele comisii permanente: Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare; Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Comisia pentru industrie şi servicii; Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice; Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale; Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Comisia pentru muncă şi protecţie socială; Comisia pentru sănătate şi familie; Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă; Comisia juridică, de disciplină şi imunităţii; Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; Comisia pentru politică externă; Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţie şi pentru petiţii. Comisia pentru regulament; Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Comisiile temporare sunt comisii speciale, comisiile de anchetă, comisiile de mediere şi comisiile ad-hoc sau excepţionale. Ele îşi desfăşoară activitatea până când Camera sau, după caz, Parlamentul decide definitiv asupra lucrărilor încredinţate acestora.

Comisiile speciale sunt constituite, de la caz la caz, de către fiecare Cameră pentru avizarea unor acte legislative complexe, pentru elaborarea unor propuneri legislative sau pentru alte obiective, indicate în hotărârea de înfiinţare a comisiei. Propunerile legislative astfel elaborate nu se mai supun examinării altor comisii. Prin aceeaşi hotărâre se vor desemna deputaţii care compun comisia şi biroul acesteia, la propunerea Biroului permanent al camerei, şi se va stabili termenul până la care raportul său va fi depus. Membrii comisiilor speciale îşi păstrează calitatea de membru al comisiilor permanente.

Comisiile de anchetă pot fi constituite, de fiecare Cameră, la cererea a cel puţin unei treimi din membrii acesteia. Reglementările în materie sunt lacunare şi aceasta nu în ceea ce priveşte instituţionalizarea însăşi a comisiilor de anchetă, care nu sunt decât un corolar logic şi indispensabil al prerogativelor parlamentare, un instrument pentru exercitarea funcţiei de control parlamentar, ci cât priveşte condiţiile de înfiinţare a acestor comisii, prerogativele lor şi natura lor juridică. Textele corespunzătoare din cele două regulamente nu fac nici o referire la circumstanţele şi limitele constituirii unei comisii de anchetă.

Comisiile de mediere sunt constituite, la iniţiativa preşedinţilor celor două Camere. În acest scop, birourile permanente ale Camerelor, la propunerea grupurilor parlamentare şi respectându-se proporţia membrilor fiecărui grup parlamentar în totalul membrilor Camerelor, desemnează deputaţii şi senatorii care vor face parte din comisia de mediere; se constituie numai în procedura revizuirii Constituţiei.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

„ORGANIZAREA INTERNĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR”

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND PARLAMENTUL ROMÂNIEI

1.1. PRINCIPIUL BICAMERALISMULUI

1.2. SCURT ISTORIC PRIVIND STRUCTURA PARLAMENTULUI ÎN ROMÂNIA

1.3. GENERALITĂŢI PRIVIND FUNCŢIONAREA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

1.4. STATUTUL DEPUTAŢILOR

 

CAPITOLUL 2: ORGANIZAREA INTERNĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR

2.1. ASPECTE PRELIMINARII

2.2. CONSTITUIREA CAMEREI DEPUTAŢILOR

2.3. PLENUL CAMEREI DEPUTAŢILOR

2.4. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

2.5. BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI COMITETUL ORDINII DE ZI

2.6. COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR

2.7. STRUCTURA POLITICĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR. GRUPURILE PARLAMENTARE

 

CAPITOLUL 3: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND STRUCTURA PARLAMENTULUI ÎN ALTE SISTEME CONSTITUŢIONALE

3.1. ORGANIZAREA PARLAMENTULUI MARII BRITANII

3.2. ORGANIZAREA PARLAMENTULUI FRANŢEI

3.3. ORGANIZAREA PARLAMENTUL ITALIEI

3.4. ORGANIZAREA PARLAMENTULUI RUSIEI

3.5. AUTORITĂŢILE FEDERALE ALE ELVEŢIEI

3.6. PARLAMENTUL STATELOR UNITE ALE AMERICII

 

CAPITOLUL 4: CONSIDERAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE 

 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Mihai Constantinescu, Marius Amzulescu, „Drept Parlamentar. Sinteză”,Bucureşti, 2002;
 • Cristian Ionescu, „Instituţii politice şi drept constituţional”, Editura Juridică, Bucureşti, 2004
 • Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, „Drept parlamentar românesc”, Editura Actami, Bucureşti, 1999;
 • Ioan Muraru, Mihai Constantinecu, Simina Tănăsescu, Marian Enache, Gheorghe Iancu, „Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, „Studii constituţionale”, Vol. I, Editura Actami, Bucureşti, 1995;
 • Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Actami, Bucureşti, 1997.
 • Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1995.
 • Tudor Drăganu, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Târgu-Mureş, 1993;
 • Ion Rusu, „Regimul politic românesc”, Editura Bren, Bucureşti, 2000;
 • Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, Vol. II, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României - comentată şi adnotată,Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituţia României - comentată şi adnotată, Regia autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992.
 • Marian Enache, Controlul parlamentar, Editura Polirom, Bucureşti, 1998.
 • Cristian Ionescu, Drept constituţional şi instituţii politice. Sistemul constituţional românesc, Vol. III, Bucureşti, 1995.
 • Cristian Ionescu, Sisteme constituţionale contemporane, Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1994.
 • Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Editura Fundaţia „Chemarea”, Iaşi, 1992.
 • Dan Ciobanu, Victor Duculescu, Drept constituţional român, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1993.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Drept constituţional comparat, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Ovidiu Trăsnea, Principiul separaţiei, echilibrului şi conlucrării, în „Sfera Politicii” nr. 13, ianuarie 1994.
 • Ovidiu Trăsnea, Nicolae Kalloss (coord.), Mică enciclopedie de politologie, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977.
 • Călin Atanasiu, „Societatea civilă şi instituţiile politice”, în „Sfera Politicii” nr. 4/1993.
 • I. Rusu, „Forma de guvernământ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997;
 • Mihai T. Oroveanu, „Istoria dreptului şi evoluţia instituţiilor constituţionale”, Editura Cerna, Bucureşti, 1992;

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri.

Toate drepturile sunt rezervate creatorilor lucrărilor.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului său sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparită şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile firmei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite notificare catre client despre situatia apărută.

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Organizarea interna a Camerei Deputatilor
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 84
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Organizarea interna a Camerei Deputatilor

Organizarea interna a Camerei Deputatilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker