Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Efectele nulitatii actului juridic civil

Descriere

Dificultăţile de care ne-am lovit în elaborarea acestei lucrări vin din lipsa unor reglementări exprese sau insuficienţei textelor de lege. Mai concret, ne referim la acele situaţii în care legea arată „numai pe jumătate” ce trebuie să facă părţile care încheie un contract de vânzare-cumpărare.

De exemplu, în cazul nerespectării legii, în unele situaţii, nu se prevede sancţiunea aplicabilă, ceea ce este de natură a da naştere unor greutăţi atât din punct de vedere practic, având în vedere aici situaţia în cazul unui litigiu, cât şi din punct de vedere teoretic, părţile neînţelegând situaţia lor juridică şi de aici consecinţele ce ar putea rezulta şi care ar putea fi lezionare pentru ele.

Această dilemă nu este rezolvată nici în literatura de specialitate, pentru că nici la acest nivel nu există o inspiraţie unitară în ceea ce priveşte acest domeniu.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

Cuprins
Efectele nulităţii actului juridic civil


I N T R O D U C E R E


C A P I T O L U L I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL ŞI EFECTELE ACESTEIA

S E C Ţ I U N E A I: NOŢIUNEA, REGLEMENTAREA ŞI FUNCŢIILE NULITĂŢII. EVOLUŢIA CONCEPŢIEI PRIVIND INSTITUŢIA NULITĂŢII
S E C Ţ I U N E A A II-A: CLASIFICAREA NULITĂŢILOR ŞI REGIMUL JURIDIC APLICABIL
§. 1. CLASIFICAREA NULITĂŢILOR ACTULUI JURIDIC CIVIL.
§. 2. CAUZE DE NULITATE ABSOLUTĂ ŞI CAUZE DE NULITATE RELATIVĂ.
A. CAUZE DE NULITATE ABSOLUTĂ.
B. CAUZE DE NULITATE RELATIVĂ.
§. 3. REGIMUL JURIDIC AL NULITĂŢII RELATIVE.
§. 4. REGIMUL JURIDIC AL NULITĂŢII ABSOLUTE.
§. 5. COMPARAŢIE ÎNTRE REGIMUL JURIDIC AL NULITĂŢII ABSOLUTE ŞI REGIMUL JURIDIC AL NULITĂŢII RELATIVE.


C A P I T O L U L II: EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL
S E C Ţ I U N E A I: DEFINIŢIA EFECTELOR NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL
S E C Ţ I U N E A A II-A: SEDIUL MATERIEI ŞI PRINCIPIILE EFECTELOR NULITĂŢII
§. 1. PRINCIPIUL RETROACTIVITĂŢII EFECTELOR NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL
§. 2. PRINCIPIUL REPUNERII ÎN SITUAŢIA ANTERIOARĂ
§. 3. PRINCIPIUL ANULĂRII ACTULUI SUBSECVENT CA URMARE A ANULĂRII ACTULUI INIŢIAL
S E C Ţ I U N E A A III-A: PRINCIPII DE DREPT CARE ÎNLĂTURĂ REGULA „QUOD NULLUM EST NULLUM PRODUCIT EFECTUM” .
§. 1. PRINCIPIUL CONVERSIUNII ACTULUI JURIDIC
§. 2. PRINCIPIUL VALIDITĂŢII APARENŢEI ÎN DREPT
§. 3. PRINCIPIUL RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE


C A P I T O L U L III: PARTICULARITĂŢI ALE NULITĂŢII ŞI EFECTELE EI ÎN CAZUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
S E C Ţ I U N E A I: NULITATEA CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
PENTRU NERESPECTAREA DISPOZIŢIILOR PRIVIND INCAPACITĂŢILE DE A VINDE ŞI A CUMPĂRA
S E C Ţ I U N E A A II-A: NULITATEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE PENTRU LIPSA CONSIMŢĂMÂNTULUI
S E C Ţ I U N E A A III-A: EFECTELE NULITĂŢII VÂNZĂRII CUMPĂRĂRII PENTRU LIPSA OBIECTULUI
S E C Ţ I U N E A A IV-A: NULITATEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE PENTRU CAUZĂ FALSĂ SAU ILICITĂ


C A P I T O L U L IV: NULITATEA ŞI EFECTELE EI ÎN REGLEMENTĂRI CU CARACTER SPECIAL
S E C Ţ I U N E A I: REGIMUL JURIDIC AL IMOBILELOR PRELUATE ABUZIV
S E C Ţ I U N E A A II-A: ÎNŢELESUL NOŢIUNILOR DE IMOBILE PRELUATE „CU TITLU” ŞI „FĂRĂ TITLU”
S E C Ţ I U N E A A III-A: REGIMUL NULITĂŢII


CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE „LEGE FERENDA”


B I B L I O G R A F I E

- Biiblliiografiie -


1.. GHEORGHE BELEIU,, Dreptt ciiviill român.. Inttroducere îîn drepttull ciiviill,,
subiiecttelle drepttulluii ciiviill.. Ediiţţiia a VII--a rrevăzuttă şii adăugiittă de MARIIAN
NIICOLAE şii PETRIICĂ TRUŞCĂ.. Casa de ediitturră şii prresă <ŞANSA> S..R..L..,,
Bucurreşttii,, 2000..
2.. GABRIEL BOROI,, Dreptt ciiviill.. Parttea generallă,, Ediiţţiia a IIII--a,, Ediitturra
ALL BECK,, Bucurreşttii,, 1999..
3.. EMIL CERNEA,, EMIL MOLCUŢ,, Isttoriia sttattulluii şii drepttulluii
românesc,, Ediiţţiia a V--a,, Casa de ediitturră şii prresă <ŞANSA> S..R..L..,, Bucurreşttii,,
1998..
4.. STANCIU CĂRPENARU,, Trattatt de dreptt ciiviill.. Parttea generallă,, Voll.. II,,
Ediitturra ACADEMIIEII,, Bucurreşttii,, 1989..
5.. D.. COSMA,, Teoriia generallă a acttulluii jjuriidiic ciiviill,, Bucurreşttii,, 1969..
6.. ION DOGARU,, Dreptt ciiviill român,, Voll.. II,, Ediitturra EUROPA,, Crraiiova,,
1996..
7.. FR.. DEAK,, Trattatt de dreptt ciiviill.. Conttractte speciialle.. Succesiiunii,, Ediitturra
ACTAMII,, Bucurreşttii,, 1996..
8.. LUCIA GIOSAN,, FLOREA MĂGUREANU,, Dreptt ciiviill -- curs penttru
ffacullttăţţiille cu proffiill economiic,, Ediitturra SYLVII,, Bucurreşttii,, 1998..
9.. C.. HAMANGIU,, I.. ROSETTI,, BĂLĂNESCU,, AL.. BĂICOIANU,, Trattatt
de dreptt ciiviill român,, Ediitturra ALL BECK,, Bucurreşttii,, 1998..
10.. A.. IONAŞCU,, Dreptt ciiviill parttea generallă,, Ediitturra Diidacttiică şii
Pedagogiică Bucurreşttii,, 1963..
11.. TR.. IONAŞCU,, Ellementtelle voiinţţeii jjuriidiice,, îîn Trattatt de dreptt ciiviill –
Parttea generallă,, Voll.. II,, Bucurreşttii,, 1967..
12.. FLOREA MĂGUREANU,, Dreptt procesuall ciiviill,, Ediiţţiia a IIV--a,, Ediitturra
ALL BECK,, Bucurreşttii,, 2001..
14.. MIRCEA MUREŞAN,, Dreptt ciiviill.. Parttea generallă,, Ediitturra CORDIIAL
LEX,, Cllujj--Napoca,, 1994..
15.. M.. NICOLAE,, Acttull jjuriidiic ciiviill îîn dreptt ciiviill român.. Curs sellecttiiv
penttru lliicenţţă,, Ediitturra PRESS MIIHAELA,, Bucurreşttii,, 1996..
16.. E.. POENARU,, Inttroducere îîn drepttull ciiviill român.. Teoriia generallă..
Persoanelle,, Bucurreşttii,, 1996..
17.. T.. POP,, Dreptt ciiviill român.. Teoriia generallă,, Bucurreşttii,, 1993..
18.. A.. POP,, GH.. BELEIU,, Dreptt ciiviill.. Teoriia generallă a drepttulluii ciiviill,,
Tiipogrraffiia Uniiverrsiittăţţiiii diin Bucurreşttii,, 1980..
19.. ŞTEFAN RĂUSCHI,, Dreptt ciiviill.. Parttea generallă.. Persoana ffiiziică..
Persoana jjuriidiică,, IIaşii,, 1993..
20.. OVIDIU UNGUREANU,, Manuall de dreptt ciiviill.. Parttea generallă,,
Ediitturra ALL BECK,, Bucurreşttii,, 1999..
ALTE SURSE::
1.. Cullegerre de prracttiică jjudiiciiarră.. Currttea de apell Bucurreşttii ((Deciiziiii ciiviille
1993--1998)) Ediitturra ALL BECK,, Bucurreşttii,, 1999..
2.. Cullegerre de prracttiică jjudiiciiarră.. Trriibunallull Bucurreşttii..((Deciiziiii ciiviille 1993--
1997)) DAN LUPAŞCU,, SIIMONA MARCU,, MIIHAELA TĂBÂRCĂ,, NIINA
GRIIGORAŞ,, DOIINA POPESCU,, OCTAVIIA SPIINEANU,, MATEII
NIICOLAE CRĂCIIUN,, RODIICA SUSANU,, Ediitturra ALL BECK,, Bucurreşttii,,
1998..
3.. Crriisttiiana Turriianu,, „Drreptt ciiviill.. Prracttiică jjudiiciiarră comenttattă şii adnottattă”,,
Ediitturra Uniiverrsiittarră,, Bucurreşttii,, 2001..
4.. Corrnelliiu Turriianu,, „Prroblleme speciialle de drreptt ciiviill”,, Ed.. Fundaţţiieii
„Româniia de mâiine”,, Bucurreşttii,, 2004
5.. Reviistta rromână de drreptt nrr.. 2//1983,, 7//1987,, 5//1998,, 2//1998..
6.. Cullegerre de deciiziiii diin anull 1977 şii 1987
7.. Reviistta „Drrepttull” pe aniiii 1995--2005

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Efectele nulitatii actului juridic civil
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 91
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Efectele nulitatii actului juridic civil

Efectele nulitatii actului juridic civil

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker