Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Proprietatea publica si privata a statului

Descriere

După cum am subliniat şi reţinut pe parcursul studiului de faţă, art. 136 din Constituţia revizuită în anul 2003 reglementează regimul juridic al proprietăţii statuând la alin. 1 că proprietatea este publică sau privată (în raport de titularul ei). La alin. 2 legea fundamentală arată că proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Aşadar, este proprietate publică acea proprietate care aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Pe cale de consecinţă rezultă că bunurile care fac obiectul dreptului de proprietate publică constituie domeniul public, care pot fi proprietatea statului, cel de interes naţional, sau proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, cel de interes local.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -
PROPRIETATEA PUBLICĂ ŞI PRIVATĂ A STATULUI


Capitolul I: Scurte consideraţii introductive cu privire la evoluţia dreptului de proprietate
I.1. Definiţia dreptului de proprietate
I.2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate
I.3. Formele dreptului de proprietate
I.3.1. Proprietatea privată
I.3.2. Proprietatea publică


Capitolul II: Consideraţii generale privind dreptul de proprietate publică

II.1. Cadrul legal
II.2. Noţiunea domeniului public
II.2.1. Domeniul public al statului
II.2.2. Domeniul public al judeţelor
II.2.3. Domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor


Capitolul III: Exercitarea dreptului asupra domeniului public


Capitolul IV: Distincţia dintre domeniul public şi domeniul privat

IV.1. Necesitatea distincţiei
IV.2. Criterii de distincţie între domeniul public şi domeniul privat


Capitolul V: Regimul juridic al domeniului public şi regimul juridic al domeniului privat
V.1. Analiza regimului juridic al domeniului public şi a regimului juridic al domeniului privat
V.2. Dreptul de administrare
5.2.1. Titularii dreptului de administrare
5.2.2. Natura juridică a dreptului de administrare
5.2.3. Caracterele juridice ale dreptului de administrare
5.2.4. Conţinutul juridic al dreptului real de administrare
V.3. Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică
V.4. Dreptul de folosinţă gratuită


Capitolul VI: Domeniul privat


Capitolul VII: Concluzii


Bibliografie

Bibliografie


 CRISTIAN JORA, „Drept civil - curs de drepturi reale”, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2005
 CRISTIAN JORA, LUCIA UŢA, „Drept civil. Curs de drepturi reale”,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, Ediţia 2007;
 L. POP, L.M. HAROSA, „Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele
sale”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006
 LIVIU POP, „Drept civil. Drepturile reale principale”, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2006
 IOAN ADAM, “Drept civil. Drepturile reale”, Editura All Beck, Bucureşti,
2005
 V. STOICA, Drept civil. Drepturile reale”, Editura Humanitas, 2004
 E. CHELARU, „Impactul revizuirii Constituţiei asupra regimului juridic al
proprietăţii”, în Revista Dreptul nr. 2/2004.
 D. APOSTOL TOFAN, „Aspecte controversate privind regiile autonome în
raport cu legislaţia de după 1990”, în Revista Dreptul nr. 4/2000
 EUGEN POPA, „Regimul juridic al dreptului de administrare asupra
bunurilor ce fac parte din domeniul public”, în Revista Dreptul nr. 3/2000
 V. PĂTULEA, „Dreptul de administrare al regiilor autonome şi instituţiilor
publice asupra bunurilor statului şi unităţilor administrativ-teritoriale”, II,
în Revista Dreptul nr. 8/1997
 MARIANA RUDĂREANU, „Dreptul bunurilor (Drepturile reale)”,
Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2006
 ION P. FILIPESCU, Domeniul public şi privat al statului şi unităţilor
administrativ teritoriale, în Revista Dreptul, nr. 10/1994.
 LIVIU POP, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
 ION P. FILIPESCU, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi
reale, Editura Actami, Bucureşti, 1998.
 EUGEN CHELARU, Curs de drept civil. Drepturile reale principale,
Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 IOAN ADAM, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Editura
Europa Nova, Bucureşti, 1998.
 C. STĂTESCU, CORNELIU BÎRSAN, Drept civil. Teoria generală a
drepturilor reale, Bucureşti 1988.
 MIRCEA COSMOVICI, Drept civile. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie,
Editura All, Bucureşti, 1996.
 C. HAMANGIU, ROSETTI BĂLĂNESCU, AL. BĂICOIANU, Tratat de
drept civil român, Vol. I, Editura Naţională, Bucureşti 1929.
 M. COSTIN, Marile instituţii ale dreptului civil, Editura Dacia, Cluj
Napoca, 1982.
 L. POP, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Universitatea din
Cluj Napoca, 1987.
 D. ALEXANDRESCO, Explicaţiune teoretică şi practică a dreptului civil
român în comparaţie cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine,
Tipografia Naţională, Iaşi, 1900.
 TR. IONAŞCU, S. BRĂDEANU, Drepturi reale principale, Editura
Academiei, Bucureşti, 1978.
 P. PERJU, Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia
Curţii de Apel Suceava în materie civilă, în Revista Dreptul nr. 5 din 1995.
 CRISTIAN JORA, „Culegere de practică judiciară”, Editura Lumina lex,
Bucureşti, 2005
 CRISTIAN JORA, INGRID MOCANU-POPA, EUGEN IOSIVOIU,
LUCIA UŢA „Culegere de practică judiciară pe anul 2006”, Editura
Lumina lex, Bucureşti, 2007
 MONA-LISA PUCHEANU, „Codul civil. Decizii ale Curţii
Constituţionale. Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, ediţia
actualizată - 01.11.2005
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de
verificare a actelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 3657 din 26.04.2006.
 Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 privind Codul aerian, republicată în
anul 2001 în Monitorul Oficial nr. 45/26 ian. 2001.
 Legea nr. 399 din 27 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, publicată în
Monitorul Oficial nr. 22 din 10 ianuarie 2006,
 Legea petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 a fost publicată în Monitorul
Oficial nr. 535 din 15 iunie 2005. a se vedea şi Hotărârea nr. 2.075 din 24
noiembrie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Legii petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 1170 din
10 decembrie 2004.
 Legea minelor nr. 85 din 18 martie 2003 a fost publicată în Monitorul
Oficial nr. 197/27 mar. 2003.
 Lege nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului
cultural naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial nr. 530 din 27
octombrie 2000
 Legea nr. 314 din 28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil,
publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004;
 Legea nr. 284 din 11 octombrie 2005 privind completarea Legii minelor nr.
85/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 917/13 oct. 2005.
 O.U.G. nr. nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri
necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial
nr. 1179/28 decembrie 2005.
 O.U.G. nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul proprietăţii, publicată în Monitorul Oficial nr.
1194 din 30 decembrie 2005.
 Legea nr. 263 din 27 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul proprietăţii, publicată în Monitorul Oficial al
României, nr. 572 din data de 3 iulie 2006.
 Lege nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice
de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale a fost publicată în
Monitorul Oficial nr. 98/8 aug. 1990.
 Legea nr. 276 din 4 iulie 2006 pentru modificarea Legii nr. 15/1990 privind
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi
comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 586 din 6 iulie 2006
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul
concesiunilor de bunuri proprietate publică, a fost publicată în Monitorul
Oficial nr. 569/30-06-2006.
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii a fost publicată în
Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006
 Directiva 18/2004/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii, Directiva 17/2004/CE
privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de entităţile care
operează în sectoarele apă, energie, transport şi servicii poştale, Publicate
în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 134 din 30 aprilie 2004.
 Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial
nr. 653/22.07.2005.
 Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a
fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 139 din 2 iunie 1994
 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul
Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004, modificată prin O.U.G. nr. 190 din
21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de
integrare europeană a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1179/28
decembrie 2005.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Proprietatea publica si privata a statului
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 87
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Proprietatea publica si privata a statului

Proprietatea publica si privata a statului

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker