Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Trasaturile contenciosului administrativ reglementat de Legea nr. 29/1990

Descriere

Activitatea autorităţilor administrative se caracterizează ca o activitate cu caracter dinamic, care în permanenţă acţionează în scopul îndeplinirii unei cerinţe, unei nevoi umane, astfel că exercitarea unui control asupra îndeplinirii cu eficienţă a acestei activităţi apare ca necesar pentru desfăşurarea ei normală. Un prim efect direct şi imediat al controlului constă în stabilirea unei aprecieri de conformitate.

Dacă în aprecierea pe care o face organul de control rezultă concordanţa dintre activitatea administraţiei cu ceea ce este reglementat, înseamnă că aceasta funcţionează just. Punerea în evidenţă a neconcordanţelor produce efecte derivate al căror obiectiv este restabilirea conformităţii.

Practic, concluziile controlului sunt dezbătute în instituţia administrativă verificată, formulându-se obiecţiuni şi creându-se un climat de colaborare pentru stabilirea celor mai adecvate măsuri de îmbunătăţire a activităţii analizate.

De altfel, eficienţa activităţii de control depinde, în bună măsură, de valorificarea constatărilor efectuate. Un efect derivat al controlului constă în transmiterea constatărilor organului competent, cu scopul de a lua măsuri pentru remedierea deficienţelor semnalate. Un alt efect derivat al controlului îl constituie publicarea rezultatelor acestei activităţi. Această publicare poate avea scopul numai de a informa opinia publică.

O astfel de metodă face ca funcţionarii să se conformeze normelor de referinţă. Acţiunea autorului controlului pentru a restabili conformitatea constituie tot un efect derivat. Această acţiune are loc în caz de autocontrol sau control ierarhic, când constatându-se deficienţe organul de control le remediază din propria sa decizie. O atenţie insuficientă a organelor superioare faţă de rapoartele organelor de verificare, toleranţa faţă de erorile descoperite, micşorează acţiunea preventivă a controlului.

Astfel, se ajunge la extinderea aparatului de control, căutându-se o întărire a eficienţei sale prin sporirea numărului de verificări şi analize. Dar sporirea acţiunilor de control nu dă rezultatele dorite, iar în aceeaşi măsură, creşte şi indulgenţa faţă de lipsurile semnalate. Dacă controlul nu produce efecte, iar funcţionarii au convingerea că acesta este insuficient, cantitatea şi calitatea muncii în administraţia statului se diminuează. Întrucât controlul constituie o operaţie de conformitate, rezultatul său constă în aceea că administraţia se conformează normelor ce-i reglementează activitatea.

Trei raţiuni principale converg la atingerea acestui rezultat:

 raţiuni de eficienţă. Activitatea de control urmăreşte ca administraţia să funcţioneze în mod raţional şi eficient, ca un ansamblu unitar. Atrăgându-i atenţia asupra abaterilor constatate de la normele stabilite şi propunând soluţii pentru remedierea deficienţelor descoperite, controlul contribuie la funcţionarea în condiţii optime a administraţiei.

 raţiuni de legalitate. Controlul asupra activităţii organelor administrative asigură conformitatea muncii acestora cu cerinţele legalităţii. Respectând voinţa poporului, administraţia devine eficientă, deoarece acţionează în interesul general.

  raţiuni de legitimitate. O importantă funcţie a controlului este aceea că verifică în ce măsură administraţia transpune în viaţă concepţia politico-juridică a statului pentru a acţiona în cadrul legitimităţii.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 110.00
Cantitate:

TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV REGLEMENTATE DE LEGEA NR. 29/1990

- C U P R I N S -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

§ 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTROLUL ADMINISTRATIV

§ 2. CONTROLUL JUDECĂTORESC AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

CAPITOLUL II: NOŢIUNEA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

§ 1. DEFINIŢIE ŞI TERMINOLOGIE CU PRIVIRE LA CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

§ 2. EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ÎN ROMÂNIA

§ 3. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN LEGISLAŢIILE ALTOR STATE

 

CAPITOLUL III: CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV REGLEMENTAT DE LEGEA NR. 29/1990

§ 1. TRĂSĂTURILE GENERALE ALE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

§ 2. PĂRŢILE ÎN LITIGIUL DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

§ 3. OBIECTUL ACŢIUNII ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV

§ 4. ACTELE ADMINISTRATIVE EXCEPTATE DE LA CONTROLUL JUDECĂTORESC

§ 5. INSTANŢELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

§ 6. ETAPE ÎN DESFĂŞURAREA PROCEDURII ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV

§ 7. EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PRONUNŢATE DE INSTANŢELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

§ 8. RĂSPUNDEREA ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

§ 9. SOLUŢIONAREA CAUZELOR DE CĂTRE INSTANŢELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

CAPITOLUL IV: CONSIDERAŢII FINALE

 B I B L I O G R A F I E

Bibliografie selectivă

 
 • Ioan Alexandru, „Drept administrativ comparat”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • M. Anghene, M. Stoica, „Controlul activităţii economico-sociale”, Editura Politică, Bucureşti, 1981.
 • Dumitru Brezoianu, „Drept administrativ român”, Ed. Lucreţius Bucureşti, 1997.
 • Dumitru Brezoianu, „Drept administrativ - organizarea de stat în România”, Editura Lucreţius, Bucureşti, 1998.
 • Dumitru Brezoianu, „Contenciosul administrativ”, Bucureşti, 1998.
 • Dumitru Brezoianu, „Drept administrativ român”, Bucureşti, 1999.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României – comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Romulus Ionescu, „Drept administrativ”, E.D.P., Bucureşti, 1970.
 • Antonie Iorgovan, “Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei”., T.U.B., Bucureşti, 1989.
 • Antonie Iorgovan, “Tratat de drept administrativ”, Vol. II, Editura Nemira, Bucureşti, 1996.
 • Antonie Iorgovan, „Tratat de drept administrativ”, vol. I, Editura Nemira, 2000.
 • Antonie Iorgovan, “Tratat de drept administrativ”,Vol. I, Ediţia a III-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
 • D. Levy, “Traité de science administrative”, Paris, 1966.
 • P. Negulescu, “Tratat de drept administrativ” , Bucureşti, 1934.
 • Mihai T. Oroveanu, „Tratat de drept administrativ”, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1994.
 • Mihai T. Oroveanu, „Introducere în ştiinţa administraţiei”, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1994. 
 • Mircea Preda, „Drept administrativ-partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • V. Prisacaru, „Tratat de drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 • Al. Negoiţă, „Drept administrativ şi elemente de ştiinţa administraţiei”, Bucureşti, 1987.
 • Al. Negoiţă, „Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei”, 1981.
 • Ion Rusu, „Drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Ioan Santai, Competenţa instanţelor judecătoreşti referitoare la încălcarea legii în activitatea autorităţilor administraţiei publice, Dreptul nr. 1/1995.
 • Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, „Sisteme comparate de administraţie publică europenă”, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
 • Lazăr Teofil, „Drept administrativ român. Partea generală”, Vol. I, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2000.
 • Gheorghe Ţigăeru, „Contenciosul administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.
 • Constituţia României, 2003;
 • Legea nr. 29/1990, privind contenciosul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu modific[rile ;i complet[rile ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri.

Toate drepturile sunt rezervate creatorilor lucrărilor.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului său sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparită şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile firmei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite notificare catre client despre situatia apărută.

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Trasaturile contenciosului administrativ reglementat de Legea nr. 29/1990
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 68
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker