Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Curtea de Apel Alba Iulia. Culegere de practică judiciară pe anul 2009

Descriere

Într-un context economic dificil, în care puţine curţi de apel mai reuşesc să-şi îndeplinească obligaţia de a publica în volum soluţiile reprezentative, Curtea de Apel Alba Iulia oferă practicienilor dreptului un nou Buletin de Jurisprudenţă, aferent anului 2009. Acesta abordează principalele materii în şase capitole distincte: drept penal şi drept procesual penal, drept civil şi drept procesual civil, dreptul muncii şi asigurărilor sociale, dreptul familiei şi minorilor, drept administrativ şi drept procesual fiscal şi drept comercial, căutând să ofere, prin cele 118 speţe selectate aici, soluţii şi argumente pertinente.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 35.00
Cantitate:

 Cuprins 

 

Capitolul I. Drept penal úi drept procesual penal
1. InfracĠiunea de evadare. Stabilirea pedepsei. Nelegalitate 
2. Plângere formulată împotriva rezoluĠiei de neîncepere a urmăririi 
penale faĠă de un agent de poliĠie. CompetenĠă după calitatea  
persoanei. Nelegalitate 
3. Plângere întemeiată pe art. 278
 C. proc. pen. Trimiterea cauzei la 
procuror în vederea pronunĠării asupra tuturor infracĠiunilor cuprinse  
în plângerea iniĠială adresată organului judiciar necompetent. 
Nelegalitate
4. InfracĠiunea de furt săvârúită pe timp de noapte úi prin efracĠie  
dintr-un magazin. ReĠinerea dispoziĠiilor art. 209 alin. (1) lit. e)  
C. pen. Nelegalitate
5. InfracĠiuni prevăzute de art. 139  alin. (4) úi art. 139 din Legea  
nr. 8/1996. Achitarea inculpatului pentru săvârúirea unor acte  
materiale ce intră în conĠinutul infracĠiunilor de mai sus reĠinute  
în formă unică. Nelegalitate 
6. Vătămare corporală. Latura civilă. Acordarea daunelor morale 
victimelor indirecte
7. Apel. Efect extensiv. Omisiunea instanĠei de a dispune emiterea 
unui nou mandat de executare conform actualelor dispoziĠii ale  
hotărârii
8. Contopire de pedepse. Aplicarea greúită a dispoziĠiilor art. 34,  
art. 36 úi art. 39 C. pen. Nelegalitate
9. InfracĠiuni de delapidare úi evaziune fiscală. Modalitatea de  
stabilire a prejudiciului. Nemotivare. Omisiunea de a răspunde 
motivelor de apel invocate sub acest aspect. Nelegalitate 
10. Citarea părĠilor civile la sediul biroului de avocatură. Lipsa unui 
mandat valabil. Nelegalitate
11. Cheltuieli judiciare. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu. 
Cuantum
12. Cheltuieli judiciare solicitate de partea civilă. Modalitatea  
dovedirii efectuării acestora
13. Furt de folosinĠă. InfracĠiunea prevăzută de art. 86 alin. (1) din  
O.U.G. nr. 195/2002. Despăgubiri civile reprezentând  
contravaloarea reparaĠiilor autovehiculului avariat
14. Întreruperea executării pedepsei pentru motive medicale. Completarea 
raportului de expertiză medico-legală efectuat cu nerespectarea 
prevederilor art. 30 alin. (2) lit. b) din Ordinul nr. 1134/C din 25  
mai 2000 privind componenĠa comisiei de expertiză. ConsecinĠe 
15. Tâlhărie. Stabilirea modalităĠii de executare a pedepsei.  
Criterii de evaluare 
16. Comiterea unei infracĠiuni în termenul de încercare stabilit în urma 
condamnării pentru infracĠiunea de abandon de familie, prevăzută
de art. 305 lit. c) C. pen. Aplicarea dispoziĠiilor art. 305 alin. (5)  
C. pen.
17. ParticipaĠie penală. Complicitate la furt calificat. Acte de  
complicitate care nu sunt prevăzute de legea penală 
18. Societate comercială. AcĠionar. InfracĠiunea prevăzută de  
art. 275 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. CondiĠii 
19. Liberare provizorie sub control judiciar. Omisiunea de a dispune  
asupra admisibilităĠii în principiu a cererii úi de a proceda la  
ascultarea inculpatului. Nelegalitate 
20. Mărturie mincinoasă. Cauza de nepedepsire reglementată de  
art. 260 alin. (2) C. pen. Cauza de reducere a pedepsei prevăzută
de art. 260 alin. (3) C. pen. DiferenĠe. Momentul la care intervine 
retragerea mărturiei mincinoase
21. Sechestru asigurător instituit asupra bunurilor părĠii responsabile 
civilmente. MenĠinerea acestuia_
22. Tâlhărie. NoĠiunea de armă. Folosirea unui pistol de jucărie la 
comiterea faptei. Încadrare juridică 
 
Capitolul al II-lea. Drept civil úi drept procesual civil 
23. Drept procesual civil. RenunĠarea la judecată 
24. AcĠiune pentru anularea deciziei Comisiei speciale de retrocedare a 
unor bunuri imobile care au aparĠinut cultelor religioase din  
România. InstanĠa competentă
25. Drept procesual civil. Necercetarea fondului de către instanĠa
de apel
26. Evacuarea chiriaúului în temeiul art. 480 C. civ. IncidenĠa art. 14 din 
O.U.G. nr. 40/1999 privind reînnoirea contractului de închiriere. 
Conformitatea dispoziĠiilor O.U.G. nr. 40/1999 cu art. 1 din Protocolul 
adiĠional nr. 1 la ConvenĠia europeană a drepturilor omului  
27. AcĠiune în pretenĠii. NovaĠia obligaĠiei de restituire. Articolul 1130  
C. civ. CondiĠii care trebuie respectate 
28. Legea nr. 10/2001. NesoluĠionarea litigiului în fond. Calitate 
procesuală pasivă. Cereri formulate pentru prima dată în apel.  
Casare cu trimitere spre rejudecare 
29. Sintagma „pierderea dreptului” folosită de legiuitor în art. 22  
alin. (5) din Legea nr. 10/2001. Natura termenului prevăzut  
de aceste dispoziĠii
30. Servitute de trecere. Necesitatea introducerii în cauză a  
proprietarilor fondurilor învecinate 
31. Dreptul organizaĠiilor cooperaĠiei de consum asupra terenului  
pe care úi-au construit sediile. Regimul juridic al acestui drept
32. RezoluĠiunea titlului de proprietate al constituitorului ipotecii. 
ConsecinĠe asupra dreptului de ipotecă 
33. Plângere împotriva încheierii de respingere a notării unui proces. 
Notarea unui proces nu este supusă prevederilor legale care 
reglementează notarea unui drept 
34. AcĠiune în nulitatea unui act juridic civil. Criteriile de stabilire a 
competenĠei materiale a instanĠei după valoarea obiectului, atunci  
când preĠul stabilit prin actul a căruia nulitate se cere reprezintă
motivul de nulitate 
35. Demolarea unei construcĠii edificate fără autorizaĠie. Calitate 
procesuală pasivă poate avea orice persoană vătămată prin edificarea 
construcĠiei ridicate ilegal, indiferent dacă aceasta este proprietar 
exclusiv sau coproprietar 
36. AcĠiune civilă. Schimbarea temeiului de drept după stabilirea  
limitelor sesizării. Nelegalitate
37. Recurs. Motivare. Invocarea unor motive de recurs după expirarea 
termenului prevăzut de art. 303 C. proc. civ. Aplicabilitatea 
dispoziĠiilor art. 306 alin. (2) C. proc. civ.
38. Aderare la apel. Termenul până la care se poate formula cererea. 
Titularul unei cereri de aderare la apel poate fi numai intimatul,  
nu úi un alt apelant 
39. Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Termen de 
depunere. SancĠiunea ce intervine în cazul în care persoana 
îndreptăĠită nu respectă termenul de formulare a notificării. 
Imposibilitatea repunerii în termen 
40. Imobil cumpărat cu bună-credinĠă anterior intrării în vigoare a  
Legii nr. 10/2001. Valabilitatea intabulării dreptului de proprietate 
astfel dobândit. IncidenĠa dispoziĠiilor art. 21 alin. (5) din Legea  
nr. 10/2001
41. AcĠiune în revendicare întemeiată pe dispoziĠiile art. 480 C. civ. 
Criterii de apreciere a admisibilităĠii unei astfel de acĠiuni după
intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001
42. Uzucapiune în regim de carte funciară. Legea aplicabilă.
Uzucapiunea extratabulară
 
Capitolul al III-lea. Dreptul muncii úi asigurărilor sociale 
43. Restituirea sumelor încasate în baza unei hotărâri executorii, 
modificată în calea de atac. Momentul de la care se datorează
actualizarea sumelor 
44. Aplicarea sancĠiunii disciplinare. Momentul de la care se  
calculează termenul de 30 de zile prevăzut de art. 268 C. muncii
45. AdeverinĠă prin care se confirmă desfăúurarea activităĠii în grupa 
I de muncă. Inadmisibilitatea cenzurării menĠiunilor cuprinse în  
astfel de adeverinĠe de către casele teritoriale de pensii 
46. Plata indemnizaĠiei pentru incapacitate temporară de muncă.
ObligaĠia salariatului de a depune certificatul medical la angajator,  
în original sau copie legalizată 
47. Spor de izolare. Acordarea numai personalului didactic din  
învăĠământ
48. Pensia de serviciu cuvenită magistraĠilor. Actualizare numai în  
baza adeverinĠei eliberate de angajator conform H.G. nr. 1275/2005, 
chiar úi în situaĠia în care fostul magistrat are recunoscute anumite 
sporuri prin hotărâri judecătoreúti irevocabile
49. ExcepĠie de neconstituĠionalitate. AtribuĠiile instanĠei în faĠa
căreia este invocată
50. Lipsa răspunsului expertului la obiectivele stabilite de instanĠă.
Necercetarea fondului cauzei. IncidenĠa motivului de casare  
prevăzut de art. 312 alin. (5) teza I C. proc. civ. 
51. Încadrarea locurilor de muncă în condiĠii speciale. Nedepunerea 
documentaĠiei legale în termenul prevăzut de lege. Stabilirea  
culpei în nerespectarea termenului 
52. Concedierea pentru motive care nu Ġin de persoana salariatului. 
ObligaĠia angajatorului 
53. Stabilirea punctajului anual al asiguratului. ObligaĠia împărĠirii  
la 12 a punctajului anual, indiferent de numărul de luni în care s-a 
contribuit 
54. Revizuire întemeiată pe dispoziĠiile art. 322 pct. 1, 2 úi 5  
C. proc. civ. 
55. Tichete de călătorie simple cu reducere de 50%, conform Legii  
nr. 147/2000. Acordarea acestor tichete úi pensionarilor care 
beneficiază de pensie de serviciu 
56. Actele úi procedura de urmat pentru întocmirea carnetului de 
úomaj. Organele competente 
57. Vechime în magistratură. FuncĠii expres úi limitativ prevăzute  
de lege care pot fi asimilate
58. Personal auxiliar de specialitate din cadrul instanĠelor. Spor de 
calculator. Drept care nu izvorăúte dintr-o lege. ConsecinĠe
59. ExcepĠie de neconstituĠionalitate. Suspendarea cauzei 
60. Răspundere patrimonială. CondiĠii 
61. Raport juridic de muncă. Calificare. CompetenĠă materială 
62. Cadre didactice. Decontare cheltuieli de transport 
63. Drepturi salariale ale angajaĠilor. Contravaloare cotă de gaze 
64. Pensie. Data acordării pensiei recalculate. Mod de calcul
65. Cerere de revizuire. Înscris nou. CondiĠii 
 
Capitolul al IV-lea. Dreptul familiei úi minorilor 
66. Ocrotirea copilului. Dreptul părintelui care locuieúte în alt stat  
de a menĠine relaĠii personale cu copilul său. Refuzul tatălui  
de a-i permite mamei să îl deplaseze pe minor în străinătate.  
Interesul superior al copilului 
67. Dreptul la apărare. Încălcare. Respingerea cererii de acordare a 
unui nou termen pentru angajare de apărător în condiĠiile  
rezilierii unilaterale a contractului de asistenĠă juridică de către 
apărătorul ales 
68. Propunere de arestare preventivă. Inculpat minor. CondiĠii de 
admisibilitate
69. Pedepse nelegale. Greúita aplicare a dispoziĠiilor art. 110 C. pen.  
în loc de cele ale art. 82 C. pen. Greúita aplicare a suspendării 
condiĠionate a executării pedepsei în privinĠa unui inculpat care a 
săvârúit mai multe fapte penale 
70. Pensie de întreĠinere. Nelegala obligare la plata unei pensii de 
întreĠinere depăúind cota legală stabilită de lege 
71. Încălcarea de către instanĠa de apel a dispoziĠiilor art. 261 pct. 5  
C. proc. civ. ConsecinĠe 
72. Legea nr. 272/2004. Plasament în regim de urgenĠă. Cenzurarea 
măsurii după luarea acesteia. Principiul interesului superior al 
copilului 
73. Propunere de arestare preventivă. Lipsa probelor din care să
rezulte întrunirea cerinĠelor art. 148 lit. f) C. proc. pen. privind  
pericolul social concret. Respingerea propunerii 
74. Partaj bunuri comune. Evaluarea apartamentului. Includerea în masa 
de împărĠit a centralei termice ca bun individual. Nelegalitate 
75. Cercetare judecătorească. Imposibilitatea audierii unora dintre  
martorii ascultaĠi la urmărire penală. ConsecinĠe 
76. Schimbarea măsurilor de încredinĠare a copiilor minori de la un  
părinte la celălalt. Aprecierea interesului superior al copiilor
77. Nelegalitatea deciziei prin greúita aplicare a dispoziĠiilor  
art. 85 C. pen. privind anularea suspendării pentru infracĠiuni  
săvârúite anterior
78. Legea nr. 272/2004. Ocrotirea minorului prin măsura 
plasamentului în regim de urgenĠă. Criterii avute în vedere 
la luarea măsurii. MenĠinerea stării de fapt existente la data luării 
măsurii. Aplicarea interesului superior al copilului
79. InfracĠiuni grave. Cerere de înlocuire a măsurii arestării  
preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea.  
MenĠinerea temeiurilor care au stat la baza luării măsurii  
arestării. Încheiere de admitere a cererii. Netemeinicie 
 
Capitolul al V-lea. Drept administrativ úi drept procesual  fiscal 
80. Autorizare persoană fizică. Refuz nejustificat al autorităĠii  
competente. Procedură aplicabilă cererilor iniĠiate sub imperiul  
Legii nr. 300/2004 
81. AchiziĠii publice. Ofertă comună a două microîntreprinderi.  
CondiĠii privind cifra de afaceri úi garanĠia de participare 
82. FuncĠionar public. SancĠiunea disciplinară prevăzută de art. 80  
din Legea nr. 188/1999. Lipsa obligaĠiei formulării plângerii 
prealabile. Scutire de la plata taxei de timbru 
83. FuncĠionari publici cu statut special din instituĠiile de ordine  
publică. Acordarea sporului de confidenĠialitate în temeiul  
O.G. nr. 19/2006, aprobată prin Legea nr. 444/2006
84. FuncĠionari publici ai instanĠelor judecătoreúti. Spor de 
confidenĠialitate
85. InstituĠie de cultură în subordinea consiliului judeĠean.  
Hotărârea de aprobare a statului de funcĠii 
86. Repatrierea profitului net realizat de un sediu permanent al unei 
persoane juridice străine în România. Calificarea operaĠiunii  
de plată 
87. Scutire de plata accizelor. Nedepunerea în termen a situaĠiilor 
centralizatoare  
88. FuncĠionar public. Suspendarea de drept a raportului de serviciu. 
Informarea autorităĠii publice asupra motivului de încetare a 
suspendării
89. Retragere autorizaĠie de taxi. Obligativitatea procedurii  
prealabile
90. Procedura de atribuire a contractului de achiziĠie publică.
Principii
91. SubvenĠie de stat acordată în temeiul Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru úomaj úi stimularea ocupării forĠei de 
muncă. Încetarea raporturilor de muncă din motive neimputabile 
angajatorului. InexistenĠa obligaĠiei de restituire a subvenĠiei  
92. Produse originare din Comunitatea Europeană. Regim vamal 
preferenĠial acordat în baza certificatului de circulaĠie a mărfurilor 
EUR 1 úi a declaraĠiei pe documentul de livrare. O.U.G. nr. 192/2001 
privind ratificarea Protocolului referitor la definirea noĠiunii de 
produse originare úi metodele de cooperare administrativă,
anexa la Acordul european instituind o asociere între România, 
pe de o parte, úi ComunităĠile Europene úi statele membre ale 
acestora, pe de alta parte 
93. IndemnizaĠia pentru creúterea copiilor proveniĠi din sarcini  
multiple 
94. AutorizaĠie de construire. Modificarea datelor care au stat  
la baza emiterii ei. Emiterea unui nou certificat de urbanism 
95. AutorizaĠie de utilizator final. Nedepunerea în termen a  
situaĠiilor centralizatoare. SancĠiune
 
Capitolul al VI-lea. Drept comercial
96. SancĠiunea ce poate fi aplicată administratorului care, fără
autorizarea adunării generale a asociaĠilor, a primit un  
mandat de administrator în alte societăĠi concurente sau având  
acelaúi obiect de activitate
97. Rolul activ al judecătorului-sindic în materia privitoare la  
atragerea răspunderii membrilor organului de conducere pe temeiul 
art. 138 alin. (1) lit. a)-g) din Legea nr. 85/2006. SemnificaĠie
98. Titularul cererii de autorizare a formulării úi introducerii acĠiunii  
în răspundere patrimonială 
99. CondiĠiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii 
insolvenĠei 
100. Comunicarea actelor de procedură în procedura insolvenĠei
101. Aplicarea dispoziĠiilor art. 138 lit. d) din Legea nr. 85/2006. 
Obligativitatea probării vinovăĠiei sub aspectul intenĠiei de  
eludare a obligaĠiilor fiscale 
102. CondiĠiile răspunderii administratorului social. Necesitatea  
dovedirii intenĠiei de fraudare
103. Imposibilitatea atacării separat cu recurs a încheierii prin care 
tribunalul a admis, în cursul judecării recursului, o cerere de 
suspendare a executării sentinĠei judecătoriei până la soluĠionarea  
pe fond a recursului
104. Procedura insolvenĠei. CondiĠiile atragerii răspunderii  
membrului organului de conducere
105. OrdonanĠă preúedinĠială. Obligarea societăĠii furnizoare de gaz să
încheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale
106. RezoluĠiunea contractului de construcĠii montaj. Inadmisibilitate 
107. CompetenĠa teritorială alternativă între instanĠele domiciliilor  
pârâĠilor debitori principali 
108. Închiderea procedurii insolvenĠei. InexistenĠa obligaĠiei  
lichidatorului judiciar de desemnare a unui executor judecătoresc 
pentru punerea în executare a hotărârii de atragere a răspunderii 
patrimoniale
109. Completarea dispoziĠiilor Legii nr. 85/2006 cu cele din  
Codul de procedură civilă. SancĠiunea nemotivării hotărârii  
în fapt úi în drept 
110. Sechestru asigurător. Neîndeplinirea condiĠiei exigibilităĠii 
111. Inadmisibilitatea recursului împotriva unei hotărâri pronunĠate  
în recurs
112. AcĠiunile în anularea actelor frauduloase ale debitorului.  
Analiza condiĠiilor de admisibilitate din perspectiva art. 79-80  
din Legea nr. 85/2006 
113. Cerere de înlocuire a administratorului judiciar formulată de către 
creditorul ce deĠine cel puĠin 50% din valoarea creanĠelor 
114. Cerere formulată de către creditor prin care se solicită
deschiderea procedurii insolvenĠei, bazată pe creanĠa rezultată
din contractul de vânzare-cumpărare 
115. Desemnarea sau confirmarea administratorului/lichidatorului  
judiciar de către creditorii care deĠin cel puĠin 50% din valoarea  
totală a creanĠelor în temeiul art. 19 alin. (2) din Legea  nr. 85/2006
116. CompetenĠa materială a instanĠei care să judece cererea de  
ordonanĠă preúedinĠială, atunci când o acĠiune pe fondul dreptului  
este deja înregistrată pe rolul unei instanĠe
117. Deschiderea procedurii insolvenĠei întemeiată pe un bilet la ordin 
refuzat la plată. CondiĠii de admisibilitate
118. Societate aflată în lichidare. Cerere de deschidere a procedurii 
insolvenĠei. Inadmisibilitate

 

Titlul cartii: Curtea de Apel Alba Iulia. Culegere de practică judiciară pe anul 2009
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Septembrie 2010
Numar de pagini: 392
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker