Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Jurisprudenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal pe 2008 - semestrul II

Descriere

  Lucrarea reprezintă continuarea firească a culegerilor pe care Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie le-a publicat în fiecare an, începând cu 2006, în încercarea de a facilita accesul practicienilor la practica semnificativă a jurisdicţiei supreme în materia contenciosului administrativ şi fiscal.
  Lucrarea conţine jurisprudenţa relevantă în această materie pe semestrul II al anului 2008, la selectarea deciziilor fiind avută în vedere în principal importanţa aspectelor de drept care şi-au găsit dezlegarea în faţa instanţei supreme.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 33.00
Cantitate:

 Cuprins 

 

Capitolul I  Excepţii de nelegalitate.
1. Dispoziţiile art. 1-8 din H.G. nr. 834/1991. Excepţie de 
nelegalitate respinsă
2. Hotărâre a Guvernului privind atestarea bunurilor  
aparţinând domeniului public al unei unităţi administrativteritoriale. 
Excepţie de nelegalitate invocată în temeiul art. 4 din  
Legea nr. 554/2004. Admisibilitate..
3. Acte administrative cu caracter individual emise anterior 
intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004. Excepţie de 
nelegalitate. Admisibilitate. Preeminenţa dreptului  
comunitar. Rolul judecătorului naţional 
4. Certificat de atestare a dreptului de proprietate emis  
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.  
Excepţie de nelegalitate. Principiul securităţii  
raporturilor juridice. Înlăturarea dispoziţiilor art. 4  
din Legea nr. 554/2004 de către judecătorul naţional.
 
Capitolul al II-lea Drept administrativ 
5. Anularea rezoluţiei emise de procuror într-un dosar de 
urmărire penală. Inadmisibilitate 
6. Hotărâre a Biroului Electoral Central. Natură juridică.  
Acţiune în contencios administrativ. Admisibilitate  
7. Acţiune în anularea O.U.G. nr. 154/2007 pentru  
prorogarea termenului prevăzut de art. III din  
Titlul XVI al Legii nr. 247/2005.  
Condiţii de admisibilitate
8. Acţiune în anularea unei hotărâri de Guvern.  
Neefectuarea procedurii prealabile. Inadmisibilitate
9. Aviz emis de Autoritatea Naţională pentru  
Sport necesar în cadrul procedurii de acordare  
a personalităţii juridice. Natură juridică
10. Hotărâre a Consiliului Naţional pentru  
Combaterea Discriminării prin care s-a constatat  
încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării prin 
dispoziţiile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004.  
Legalitate.
11. Procedura de selecţie a practicienilor în insolvenţă  
agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 
Contestarea modalităţii de acordare a punctajului  
în cadrul procedurii. Sfera exercitării controlului  
de legalitate al instanţelor judecătoreşti.
12. Acţiune formulată pe calea contenciosului  
administrativ pentru modificarea şi completarea 
 unei hotărâri de Guvern. H.G. nr. 1294/2001 privind 
stabilirea locurilor de muncă şi a activităţilor cu condiţii 
specifice pentru cadrele militare în activitate
13. Decizie a Comisiei speciale de retrocedare prin c 
are s-a dispus restituirea în natură a imobilului Bisericii 
Evanghelice Luterane. Lipsa titlului. Nelegalitate 
14. Decizia Oficiului Român pentru Imigrări de returnare a 
străinilor de pe teritoriul României. Contestarea  
deciziei de returnare. Inadmisibilitatea recursului
15. Dreptul de a beneficia de preschimbarea certificatului  
de revoluţionar care să ateste calitatea de luptător pentru 
victoria Revoluţiei române. Necesitatea efectuării  
procedurii prealabile. Prematuritate.
16. Calificarea actului de control care cuprinde doar  
constatări, concluzii şi propuneri, fără măsuri de  
sancţionare şi recuperare a vreunui prejudiciu.
17. Dispoziţie de retragere a permisului de armă şi a  
dreptului de a mai deţine armă şi muniţie. Legalitate
18. Recunoaşterea calităţii de luptător în rezistenţa  
anticomunistă şi acordarea drepturilor prevăzute de  
O.U.G. nr. 214/1999. Membrii ai grupării religioase 
„Martorii lui Iehova”. Condamnarea pentru infracţiunea  
de neprezentare la încorporare, prevăzută de art. 354  
C. pen. Infracţiune de drept comun.
19. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei. Ordinul nr. 11/2007. Contractul-cadru de 
vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între 
producătorul de energie electrică şi furnizorul  
consumatorilor captivi. Legalitatea prevederilor art. 13
20. Despăgubiri aferente imobilelor preluate în mod  
abuziv, în reglementarea Titlului VII din Legea  
nr. 247/2005. Emiterea de către Comisia centrală pentru 
stabilirea despăgubirilor a titlului de despăgubire cu 
respectarea principiului termenului rezonabil consacrat  
de art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului 
21. Act administrativ cu caracter normativ care şi-a încetat 
aplicabilitatea la data pronunţării instanţei de recurs.  
Acţiune lipsită de interes 
22. Procedura de emitere a certificatului de atestare a  
dreptului de proprietate, reglementată de H.G.  
nr. 834/1991. Respectarea principiului  
termenului rezonabil 
23. Hotărâre a Guvernului pentru atestarea apartenenţei 
bunurilor la domeniul public. Momentul de la care curge 
termenul pentru introducerea acţiunii în anulare               
 Controlul de legalitate exercitat de instanţa de  
contencios administrativ în privinţa unei hotărâri  
a Guvernului pentru atestarea apartenenţei bunurilor  
la domeniul public
24. Refuz nejustificat. Personal diplomatic şi consular.  
Pensie de serviciu. Persoane care au desfăşurat  
activitate de comerţ exterior şi cooperare  
economică internaţională.
25. Societate specializată de pază şi protecţie. Înfiinţare.  
Aviz negativ al Serviciului Român de Informaţii.  
Garanţii împotriva arbitrariului – obligaţia de a fi  
prezentate instanţei motivele care au stat la baza  
emiterii avizului negativ
26. Spital public. Ordin al ministrului sănătăţii de revocare  
din funcţie a managerului şi de încetare a contractului  
de management. Natură juridică
27. Hotărâre a Guvernului pentru atestarea apartenenţei  
bunurilor la domeniul public judeţean sau de interes  
local. Natură juridică – act administrativ unilateral  
cu caracter individual
28. Suspendarea executării actului administrativ.  
Condiţii. Probe
 Încheiere de soluţionare a cererii de suspendare  
a executării actului administrativ. Recurs. Motivul  
de casare prevăzute de art. 304 pct. 3 C. proc. civ.
29. Funcţionari publici. Drepturi salariale stabilite prin lege. 
Discriminare. Hotărârea nr. 262 din 21 iunie 2007 a 
Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării. Nelegalitate  
30. Refuz nejustificat. Persoană care şi-a desfăşurat  
activitatea în străinătate anterior anului 1990.  
Recunoaşterea perioadei în care şi-a desfăşurat  
activitatea în străinătate, ca stagiu de cotizare la  
sistemul public de pensii 
31. Proces-verbal de control întocmit de Oficiul pentru  
Plăţi şi Contractare PHARE. Natură juridică.  
Act administrativ-fiscal. Contestaţie. Obligativitatea 
parcurgerii căii administrative de atac reglementate  
de Titlul IX din Codul de procedură fiscală.  
Prematuritatea acţiunii formulate direct împotriva  
procesului-verbal de control .
 
Capitolul al III-lea Drept fiscal
32. Societăţi de investiţii financiare. Desfăşurarea unei  
activităţi secundare de administrare imobiliară,  
operaţiune supusă TVA. Drept de deducere.  
Principiul alocării directe
33. Instituţii de învăţământ care pot beneficia de  
scutiri de plata TVA. Condiţii 
34. Punctul 23 din Normele metodologice de aplicare  
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate  
prin H.G. nr. 44/2004. Legalitate..
35. Antrepozit fiscal. Administrator al persoanei juridice 
condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă.  
Decizie de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal. 
Legalitate. Proporţionalitate 
36. Antrepozit fiscal. Respingerea cererii de obţinere a 
autorizaţiei de antrepozit fiscal pentru motivul că  
bunurile mobile şi imobile aferente antrepozitului fiscal 
propus spre autorizare se află sub sechestru asigurător
37. Decizie de suspendare a autorizaţiei pentru  
un antrepozit fiscal. Contestaţie în procedura  
administrativă. Suspendarea de drept a efectelor  
juridice ale deciziei. Inadmisibilitatea cererii de  
suspendare, formulată în temeiul  art. 14 din  
Legea nr. 554/2004
38. Program special pentru agricultură şi dezvoltare  
rurală SAPARD. Contract de finanţare. Expert cheie. 
Neregularităţi. Cheltuieli neeligibile.
39. Regim vamal suspensiv de perfecţionare activă a  
mărfurilor. Rată de randament nejustificată. Produse 
compensatoare secundare vândute pe piaţa internă.  
Drepturi de import 
40. Facilităţi acordate producătorilor agricoli şi  
crescătorilor de animale organizaţi în ferme familiale  
cu caracter comercial, în perioada de preaderare la  
Uniunea Europeană. Act administrativ fiscal – înştiinţare  
de plată emisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură – prin care se comunică societăţii  
comerciale sumele pe care le are de restituit. Act  
preparator – procesul-verbal de recepţie şi restituire  
întocmit de sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură
 
Capitolul al IV-lea Dreptul concurenţei
41. Practici anticoncurenţiale. Clauză contractuală  
prin care distribuitorul se obligă să vândă la un preţ  
fix, stipulat în listele de preţuri ale furnizorului
42. Practici anticoncurenţiale. Sancţiunea aplicată.  
Termenul de prescripţie în cazul contravenţiilor continue.
43.Contravenţie prevăzută de Legea nr. 21/1996.  
Termen de prescripţie pentru aplicarea sancţiunii
 Inserarea unei clauze de neconcurenţă într-un contract de 
societate. Contravenţie continuă 
 
Capitolul al V-lea Statutul judecătorilor şi al procurorilor
44. Hotărâre a Secţiei pentru judecători sau procurori  
a C.S.M. privind carierea şi drepturile magistratului.  
Recurs inadmisibil. Hotărâre a Plenului C.S.M. privind 
carierea şi drepturile judecătorilor, obiect al recursului X  Cuprins 
declarat la Secţia de contencios administrativ şi fiscal  
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
45. Procurori numiţi la D.I.I.C.O.T. în condiţiile art. 75  
alin. (3) şi (4) din Legea nr. 304/2004. Recunoaşterea 
gradului profesional de procuror corespunzător  
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
46. Judecători. Hotărâre a Plenului Consiliului Superior  
al Magistraturii. Cerere de recunoaştere a gradului 
profesional de judecător de curte de apel. Nelegalitate. 
Invocarea cazului de discriminare în raport cu  
procurorii D.N.A. şi D.I.I.C.O.T.
47. Acţiune în anularea concursului de admitere în  
magistratură, pentru încălcarea Metodologiei de  
desfăşurare şi organizare a examenului. Proces-verbal  
al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor prin care  
s-a dispus anularea a şase întrebări la examenul  
de admitere. Legalitate
48. Judecător. Procuror. Numirea în funcţii de conducere. 
Condiţia vechimii minime în funcţia de judecător sau 
procuror. Perioada în care judecătorul sau procurorul a 
îndeplinit funcţia de avocat. Problema discriminării  
faţă de alte funcţii de specialitate juridică 
49. Judecător. Promovare în funcţie de execuţie şi  
dobândirea gradului profesional superior. Procedura  
legală. Problema discriminării faţă de procurorii D.N.A.  
şi D.I.I.C.O.T., cărora le-a fost recunoscut gradul  
profesional corespunzător Parchetului de pe lângă  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
50. Judecător de tribunal. Cerere de recunoaştere a  
gradului profesional de judecător de curte de apel
 
Capitolul al VI-lea Dreptul funcţiei publice
51. Poliţist participant la cursul de pregătire „Ofiţeri  
încadraţi din sursă externă”. Sancţiune disciplinară. 
Excluderea de la cursuri pentru absenţe nemotivate.  
Neluarea în calcul pentru justificarea absenţelor a unei 
adeverinţe medicale eliberate de medicul de familie 
52. Poliţist. Curs de iniţiere şi formare în carieră.  
Angajament încheiat cu conducerea M.I.R.A. de a  
absolvi cursul de iniţiere şi de a desfăşura 5 ani 
activitate în cadrul ministerului. Nerespectarea 
angajamentului. Cheltuieli de şcolarizare.  
Decizie de imputare
53. Funcţionar public. Ordin de eliberare din funcţie  
în perioada incapacităţii temporare de muncă. Nulitate 
54. Funcţionar public. Cerere de acordare a drepturilor  
salariale. Instanţa competentă
55. Acţiune în anularea unui ordin de eliberare din  
funcţie, ulterior revocat. Respingerea acţiunii ca  
rămasă fără obiect. Legalitate. Obligarea pârâtului  
la cheltuieli de judecată. Legalitate.
56. Ofiţeri de poliţie judiciară detaşaţi la Direcţia  
Naţională Anticorupţie. Stabilirea drepturilor  
salariale. Condiţiile acordării dreptului la prima  
de concediu şi a sporului de fidelitate  
57. Ofiţeri de poliţie. Drepturi salariale. Instanţa competentă
58. Funcţionar public. Cercetare administrativă.  
Suspendare din funcţia publică.
59. Poliţist. Absolvirea de studii superioare. Condiţii  
privind ocuparea posturilor de ofiţer vacante
 
Capitolul al VII-lea Drept procesual civil .
60. Anularea dispoziţiei emise de primar ca urmare a  
soluţionării notificării prevăzute de Legea nr. 10/2001. 
Instanţa competentă .
61. Ofiţer în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.  
Obligarea autorităţii să încheie contract de vânzarecumpărare a locuinţei de serviciu. Instanţa competentă
62. Cerere de sesizare a Curţii Constituţionale cu o  
excepţie de neconstituţionalitate. Admisibilitate.  
Încheiere de respingere a cererii pe motiv că actul  
a cărui excepţie de neconstituţionalitate se invocă  
nu are legătură cu cauza
63. Cauţiune. Condiţiile eliberării cauţiunii 
64. Sechestru asigurător pentru imobile instituit de  
administraţia finanţelor publice. Contestaţie  
la executare. Instanţa competentă 
65. Refuzul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea  
Proprietăţilor de a valida măsurile stabilite de  
Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 9/1998.  
Instanţa competentă
66. Contestaţie la executarea silită fiscală începută  
de organele de executare ale administraţiei publice.  
Instanţa competentă. Cale de atac.
67. Obligaţia achitării drepturilor salariale de către  
o instituţie bugetară. Cerere de chemare în garanţie  
a Ministerului Finanţelor Publice. Nelegalitate 
68.Calitatea procesuală pasivă  în contenciosului administrativ
Acţiune în anularea unui act administrativ emis  
de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE. Lipsa  
calităţii procesuale pasive a Ministerului Finanţelor
69. Proces-verbal de control întocmit de Inspectoratul  
Teritorial de Muncă. Natură juridică. Instanţa competentă.
70.Contestaţie la executare în materia creanţelor fiscale. 
Instanţa competentă în fond şi în recurs
Sume de bani reţinute din pensie, reprezentând amenzi 
contravenţionale. Instanţa competentă în fond şi în recurs
71. Hotărâre judecătorească prin care s-a dispus  
emiterea unui certificat de atestare a dreptului  
de proprietate. Lămurirea dispozitivului. Administrarea 
probei cu expertiză tehnică de specialitate.  
Contencios subiectiv de plină jurisdicţie
Lista cronologică a deciziilor.
 
Index alfabetic
Titlul cartii: Jurisprudenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal pe 2008 - semestrul II
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Februarie 2010
Numar de pagini: 296
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker