Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Culegere de practică judiciară pe anul 2008

Descriere

 Din cuprins:
·    Drept civil: drepturi reale, contracte, Legea nr. 10/2001
·    Drept procesual civil: competenţă, calitate procesuală, obiectul şi limitele judecăţii, căi de atac
·    Drept penal: tâlhărie, furt calificat
·    Drept procesual penal: luarea şi înlocuirea măsurilor preventive, mandat european de arestare
·    Drept comercial: răspunderea organelor de conducere, procedura insolvenţei
·    Drept administrativ şi drept fiscal: contestaţii împotriva actelor administrative, cereri de anulare a actelor administrative, accesul la informaţii de interes public; obligaţii fiscale
·    Dreptul familiei: protecţia copilului, bunuri comune, cauze cu minori
·    Dreptul muncii şi securităţii sociale: drepturi salariale, pensii, încetarea contractului individual de muncă

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.00
Cantitate:

 Cuprins 

 

I. Secţia civilă 
§1. Drept civil 
1.1. Persoane 
1. Regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în  
străinătate. Acţiune pentru restrângerea dreptului la  
libera circulaţie într-un stat care nu este membru al  
Uniunii Europene 
2. Restrângerea dreptului la liberă circulaţie în statele  
Uniunii Europene. Condiţii 
3. Restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în 
statele Uniunii Europene. Motive 
1.2. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale_
A. Mijloace de dobândire şi de apărare 
4. Acţiune în grăniţuire. Reconstituirea dreptului de 
proprietate conform Legii nr. 18/1991 
B. Legea nr. 10/2001. Imobile preluate de stat în mod  
abuziv
5. Restituire în natură. Teren liber. Edificarea de  
construcţii autorizate
6. Măsuri reparatorii. Restituire în natură. Teren cu  
destinaţie de spaţii verzi 
7. Măsuri reparatorii. Restituirea în natură a imobilului  
8. Imobil preluat de stat în mod abuziv. Obligaţia unităţii 
deţinătoare a imobilului de a încheia contractul  
de vânzare-cumpărare
9. Imobil confiscat prin hotărâre penală. Măsuri  
reparatorii
10. Imobil preluat de stat prin „donaţie” neîncheiată în  
formă autentică. Dovada dreptului de proprietate ca 
întindere 
11. Imobil cu destinaţia de locuinţă preluat abuziv.  
Restituire în natură
12. Imobil preluat abuziv. Restituire în natură. Spaţiu  
verde 
13. Teren intravilan. Acte doveditoare. Cerere pentru  
restituirea în natură 
14. Unitate deţinătoare. Obligaţii
C. Publicitate imobiliară 
15. Carte funciară. Intabularea dreptului de proprietate 
liber de orice sarcini. Sechestru asigurător 
1.3. Despăgubiri. Daune materiale şi morale
16. Răspunderea statului pentru erori penale judiciare. 
Despăgubiri în temeiul art. 998 C. civ. şi art. 504-506  
C. proc. pen. Daune morale. Calitatea procesuală  
activă a moştenitorilor persoanei îndreptăţite
1.4. Contracte 
17. Contract de vânzare-cumpărare. Reactualizare preţ. 
Prescripţia dreptului la acţiune  
18. Contract de vânzare-cumpărare fondat pe Legea  
nr. 85/1992. Stabilirea preţului vânzării 
19. Contract de vânzare-cumpărare. Chiriaş. Drept de 
preemţiune
20. Contract de vânzare-cumpărare. Acţiune în constatarea 
nulităţii absolute. Buna-credinţă 
21. Contract de vânzare-cumpărare. Obiect. Dreptul de 
preemţiune al chiriaşului
22. Contract de vânzare-cumpărare. Dreptul de  
preemţiune al chiriaşului, deţinător cu titlu valabil al 
imobilului preluat abuziv de stat 
23. Contract de schimb. Acţiune în restituirea preţului 
promovată de un copermutant, în cazul în care celălalt, 
ulterior, a transmis dreptul de proprietate asupra  
imobilului prin contract de vânzare-cumpărare
24. Acţiune în constatarea simulaţiei 
25. Simulaţie prin interpunere de persoane. Act secret  
potrivit art. 1175 C. civ. Opozabilitate 
§2. Drept procesual civil 
2.1. Acţiuni
26. Acţiune în constatare. Admisibilitate
27. Acţiune în constatarea nulităţii unui contract de  
vânzare-cumpărare, introdusă de creditor. Condiţii 
28. Contract de donaţie către stat. Acţiune în constatarea 
nulităţii absolute a donaţiei. Calitate procesuală  
pasivă 
29. Acţiune în rezilierea contractului de închiriere şi  
evacuare. Autoritate de lucru judecat. Condiţii 
30. Acţiune în desfiinţarea construcţiilor neautorizate.  
Natura juridică a certificatului de urbanism 
2.2. Participanţii la procesul civil 
31. Calitate procesuală activă în materia Legii nr. 10/2001. 
Calitatea de persoană îndreptăţită 
32. Calitate procesuală activă. Persoană îndreptăţită în 
viziunea Legii nr. 10/2001 
33. Calitate procesuală activă. Asociaţie de  
proprietari/locatari
34. Calitate procesuală pasivă. Consiliu local.  
Contract de închiriere 
35. Asistenţă juridică. Parte în executarea pedepsei  
privative de libertate. Lipsa veniturilor. Dreptul la  
un proces echitabil
36. Împărţeală judiciară. Calitate procesuală activă.  
Concubini 
37. Persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii. Teren  
preluat de stat în temeiul Legii nr. 58/1974
38. Parte în proces. Republica Federală Germania.  
Modalitatea de citare
2.3. Competenţă
39. Conflict negativ de competenţă. Acţiune în anularea 
certificatului de atestare a dreptului de proprietate.  
Litigiu comercial 
40. Competenţă materială. Obligaţia de a încheia contract de 
închiriere. Imobil pentru care s-a dispus restituirea  
în natură 
2.4. Judecata
41. Citare. Uniunea Judeţeană a Cooperaţiei de Consum 
42. Suspendarea judecăţii. Începerea urmăririi penale 
43. Înscris contestat. Suspendarea judecăţii. Cercetări  
penale 
44. Contestaţie împotriva deciziei unităţii deţinătoare.  
Perimare. Repunere în termen 
2.5. Hotărârea  
45. Îndreptarea erorii materiale. Stabilire amplasament 
46. Motivarea hotărârii. Sancţiunea nerespectării  
obligaţiei 
2.6. Căi de atac 
47. Acţiune în ridicarea interdicţiei. Cale de atac:  
apel sau recurs
48. Împărţeală judiciară. Cheltuieli de judecată în căile  
de atac
49. Termen de exercitare a căii de atac împotriva 
dispoziţiei/deciziei. Mod de calcul 
II. Secţia penală 
§1. Drept penal. Partea generală_
50. Cauze care înlătură caracterul penal al faptei. Legitima 
apărare. Condiţii în care poate fi reţinută 
51. Criterii ce trebuie avute în vedere atunci când se apreciază
că o faptă nu prezintă gradul de pericol social al unei 
infracţiuni 
52. Aplicarea art. 100 C. pen. şi art. 72 alin. (1) C. pen. la 
stabilirea tratamentului sancţionator al inculpatului 
minor
§2. Drept penal. Partea specială 
53. Tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c), 
alin. (2) lit. a) C. pen. Furt calificat prevăzut de art. 208  
alin. (1), art. 209 lit. a) C. pen. Criterii de diferenţiere. 
Latura civilă a cauzei. Renunţarea la despăgubiri. 
Caracterul irevocabil al renunţării
§3. Drept procesual penal.  Partea generală
54. Infracţiuni cu efecte complexe. Infracţiuni de pericol. 
Situaţii în care instanţa învestită cu judecarea acţiunii civile, 
alăturată celei penale, prin constituirea persoanei vătămate 
ca parte civilă, atât cu privire la pretenţiile formulate în 
legătură cu decesul victimei sau cu vătămările corporale 
suferite, cât şi cu privire la pretenţiile vizând bunurile 
distruse ori deteriorate ca urmare a aceleiaşi fapte, poate 
soluţiona aceste cereri 
55. Aprecierea probelor. Obligativitatea examinării tuturor 
probelor administrate, în scopul aflării adevărului  
56.  In dubio pro reo – dubiul profită inculpatului
57. Respingerea cererii inculpatului privind constatarea 
încetării de drept a măsurii interceptării şi înregistrării 
convorbirilor telefonice. Încheiere recurată. Recurs 
inadmisibil
58. Arestare preventivă. Admisibilitate. Neîndeplinirea  
uneia dintre condiţiile şi cazurile de privare de libertate
59. Înlocuirea măsurii arestării preventive. Obligarea de  
a nu părăsi ţara. Temeiurile înlocuirii
§3. Drept procesual penal.  Partea specială 
60. Plângere împotriva soluţiei procurorului de neîncepere a 
urmăririi penale. Admisibilitate. Condamnarea inculpaţilor
în primă instanţă şi menţinerea în apel. Casarea hotărârilor 
în recurs şi trimiterea cauzei la procuror pentru a se  
efectua acte de urmărire penală 
61. Menţinerea arestării inculpatului la primirea dosarului. 
Pericol concret pentru ordinea publică. Înlocuirea măsurii
62.  Non reformatio in peius. Semnificaţie
63. Recurs peste termen. Admitere. Casarea hotărârii 
pronunţate în apel şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
aceleiaşi instanţe. Efectul suspensiv de executare a  
hotărârii nedefinitive 
64. Recurs. Cazul de casare prevăzut de art. 385
pct. 21 C. proc. pen.  
§4. Legi speciale 
65. Protecţia martorilor. Reducerea cuantumului pedepsei. 
Condiţii în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 19  
din Legea  nr. 682/2002
66. Mandat european de arestare. Neîndeplinirea  
condiţiilor prevăzute de lege. Respingere 
67. Mandat european de arestare. Insuficienţa informaţiilor 
comunicate de statul membru emitent. Respingere 
III. Secţia comercială
68. Forma cerută la încheierea contractului de mandat. 
Corelaţia cu actul pentru încheierea căruia se dă  
mandatul 
69. Forţă majoră. Definiţie legală şi definiţie convenţională. 
Aplicabilitate
70. Interpretarea şi aplicarea art. 122 din Legea  
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
71. Stabilirea existenţei unei „creanţe certe”, în sensul  
art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006. Limitele procedurii 
insolvenţei 
72. Aplicarea dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea  
nr. 85/2006. Sancţiunea nerespectării termenului  
de 10 zile prevăzut de acest text 
73. Aplicarea art. 72 alin. (4) şi art. 73 alin. (1) şi (2)  
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
74. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 138 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.  
Condiţii de antrenare a răspunderii 
75. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 117 din  
Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale 
76. Societate cu răspundere limitată. Nulitatea absolută a 
hotărârii adunării generale. Cauze
77. Acţiune în constatare întemeiată pe prevederile  
art. 111 C. proc. civ. Lipsa de interes  
78. Neîndeplinirea cerinţelor art. 98 C. proc. civ. la  
schimbarea domiciliului uneia dintre părţi în timpul 
judecăţii. Consecinţe 
79. Motivul de casare a hotărârii prevăzut de art. 304  
pct. 5 C. proc. civ. Invocare 
80. Contestaţie în anulare de drept comun. Motivul de 
contestaţie de la art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.  
Litigii privind drepturi de proprietate intelectuală
81. Revizuire civilă. Cazul prevăzut de art. 322 pct. 2   
C. proc. civ.
82. Revizuire civilă. Cazul de revizuire de la art. 322  
pct. 5 C. proc. civ. Condiţii 
IV. Secţia pentru cauze cu minori  şi de familie 
§1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea  
drepturilor copilului
83. Interpretarea şi aplicarea art. 14 din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
Noţiunea de „persoane faţă de care copilul a dezvoltat 
legături de ataşament”
84. Dreptul copilului de a menţine relaţii personale  
şi contacte directe cu părinţii. Alegerea modalităţilor de 
desfăşurare a relaţiilor personale
85. Dreptul copilului de a-şi exprima opinia asupra oricărei 
probleme care îl priveşte. Corelaţia art. 24 din Legea   
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului cu art. 42 C. fam. Aplicarea art. 144 C. proc. civ
86. Atribuţiile Direcţiei de Asistenţă Comunitară în aplicarea 
legislaţiei privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului. Distincţia între atribuţiile acestei direcţii şi cele 
stabilite pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului
87. Aplicarea dispoziţiilor art. 56 din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
88. Interpretarea dispoziţiilor art. 56 lit. c) din  
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 
89. Înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu măsura  
de protecţie specială a plasamentului. Condiţia ca minorul 
să fie „neglijat”, în sensul art. 56 lit. c) din Legea  
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului
90. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 89 alin. (2) din 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 
91. Păstrarea relaţiilor personale dintre părinte şi copil. 
Promovarea interesului superior al copilului. 
Incidenţa art. 8 alin. (1) din Convenţia europeană a 
drepturilor omului 
§2. Codul familiei
92. Aplicarea art. 42 alin. (4) C. fam. Corelarea cu 
prevederile art. 1147 pct. 3 C. civ.
93. Încredinţarea copilului la pronunţarea divorţului  
părinţilor. Evaluarea interesului superior al copilului 
§3. Legea nr. 273/2004 privind regimul  juridic al adopţiei 
94. Articolul 61 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 privind 
regimul juridic al adopţiei. Competenţa exclusivă a 
instanţelor judecătoreşti române de a judeca cereri  
privind adopţia 
§4. Aplicarea unor instrumente  juridice comunitare
95. Încuviinţarea executării în România a unei hotărâri 
judecătoreşti privind încredinţarea unui minor,  
pronunţată într-un stat membru al Uniunii Europene. 
Dispoziţii legale aplicabile 
§5. Drept civil şi drept procesual civil 
96. Noţiunea de „lucru judecat”, în sensul art. 1201  
C. civ. Identitate de obiect
97. Încălcarea dispoziţiilor art. 95 alin. (2) şi (3)  
C. proc. civ. Consecinţe 
98. Aplicarea art. 741 C. civ. şi art. 673 C. proc. civ. la 
formarea şi atribuirea loturilor la partaj. Criterii  
de atribuire 
99. Aplicarea art. 614 teza finală C. proc. civ. Corelaţia  
cu art. 619 alin. (2) C. proc. civ. Prezenţa avocatului 
mandatar al reclamantului în apel 
100. Contestaţie în anulare specială. Interpretarea şi  
aplicarea art. 318 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ. 
101. Revizuire civilă. Motivul de revizuire prevăzut  
de art. 322 pct. 1 C. proc. civ. Condiţii 
102. Cerere de revizuire. Cazul de revizuire de la  
art. 322 pct. 5 C. proc. civ.
§6. Drept penal
103. Pericolul social al faptei, în sensul art. 18 C. pen.  
Condiţii de aplicare a art. 18 C. pen
104. Infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 211 C. pen. 
Noţiunea de „întrebuinţare de violenţe sau  
ameninţări”  
§7. Drept procesual penal 
105. Drepturile inculpatului, garantate de art. 6 parag. 3 din 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale. Consecinţa încălcării acestor 
drepturi 
106. Aplicarea dispoziţiilor art. 332 alin. (2) C. proc. pen. 
Nerespectarea prevederilor referitoare la asistarea 
inculpaţilor de apărător 
107. Acţiune civilă în procesul penal. Aplicarea art. 14  
C. proc. pen. raportat la art. 998 şi art. 999 C. civ. 
Prejudiciul ce se repară 
V. Secţia de contencios administrativ  şi fiscal 
§1. Excepţii de nelegalitate 
108. Excepţie de nelegalitate a unei hotărâri de consiliu  
local în cadrul acţiunii ce vizează constatarea nulităţii 
absolute a aceleiaşi hotărâri. Inadmisibilitate  
§2. Achiziţii publice 
109. Decizie a Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor. Constatarea unor diferenţe de preţ între 
listele de preţuri de producător piese de schimb şi oferta 
depusă comisiei de evaluare. Consecinţe 
110. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor. Nerespectarea criteriilor de 
evaluare. Consecinţe 
111. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor. Neprezentarea algoritmului de 
calcul şi a modalităţilor de punctare pentru factorii de 
evaluare stabiliţi. Consecinţe
112. Achiziţii publice. Vicierea sistemului de evaluare a 
ofertelor. Consecinţe 
113. Plângere împotriva deciziei Comisiei Naţionale de 
Soluţionare a Contestaţiilor. Nerespectarea obligaţiei de 
menţinere a criteriilor de evaluare a ofertei pe tot  
parcursul procedurii de achiziţii publice. Consecinţe 
§3. Funcţionari publici
114. Funcţionar public cu funcţie de manager. Cerere de 
anulare a dispoziţiei de aprobare a organizării unui concurs 
de proiecte management şi ocuparea postului de director 
executiv şi a graficului de desfăşurare a concursului. 
Admisibilitate 
115. Funcţionar public. Consilier juridic. Cerere privind 
acordarea sporului de mobilitate şi de confidenţialitate. 
Condiţii de acordare 
116. Funcţionar public. Drepturi salariale stabilite prin 
acord/contract colectiv de muncă neopozabil  
angajatorului. Consecinţe 
117. Funcţionar public. Decizie privind desemnarea persoanelor 
cărora urma să li se acorde prime salariale. Evaluarea 
performanţelor funcţionarilor publici, ca atribut al 
colectivului cu funcţie de conducere. Competenţa  
instanţei de contencios administrativ
118. Funcţionari publici. Drepturi salariale solicitate în temeiul 
legislaţiei aplicabile funcţionarilor publici cu atribuţii 
similare din cadrul instituţiilor ierarhic superioare. 
Competenţa instanţelor
119. Taxă şcolarizare funcţionar public. Continuarea 
activităţii într-o altă funcţie publică, pe perioada  
de cinci ani de la terminarea studiilor. Consecinţe 
120. Sancţiune disciplinară. Funcţionar public poliţist.  
Aplicarea de către şeful ierarhic a unei sancţiuni mai grave 
decât cea propusă de comisia de disciplină.  
Consecinţe
121. Sancţiune disciplinară. Funcţionar public cu statut  
special în sistemul administraţiei penitenciare. 
Neexecutarea unui ordin pretins nelegal. Criterii de 
apreciere a laturii obiective 
122. Funcţionar public. Sancţiune disciplinară constând în 
trecerea într-o funcţie inferioară pe o perioadă de un an, cu 
diminuarea salariului, dispusă prin două decizii consecutive. 
Lipsa menţiunilor prevăzute de art. 268 alin. (2)  
C. muncii. Consecinţe 
123. Drepturi salariale ale funcţionarilor publici. Indemnizaţia de 
dispozitiv în cuantum de 25% lunar, solicitată de 
funcţionari din administraţia publică locală.  
Recunoaşterea dreptului (cu opinie separată) 
124. Funcţionar public poliţist. Destituire din funcţie emisă de 
şeful I.J.P. Sancţionare succesivă pentru aceeaşi faptă. 
Consecinţe
125. Funcţionar public. Sancţiune disciplinară. 
Neindividualizarea „neglijenţelor” ce i se impută. 
Consecinţe 
126. Funcţionari publici. Drepturi salariale constând în 
suplimentul postului în procent de 25% din salariul  
de bază şi suplimentul corespunzător treptei de  
salarizare în procent de 25% din salariul de bază.  
Condiţii de acordare 
127. Funcţionari publici. Dreptul de acordare a sporului  
de 100% din salariul de bază pentru orele lucrate  
în zilele de repaus săptămânal de funcţionarii publici  
din cadrul Administraţiei Publice a Penitenciarelor. 
Inadmisibilitate 
§4. Dreptul administraţie publice 
128. Anularea hotărârii consiliului local de aprobare planuri 
urbanistice, desfiinţare construcţii pentru interese de ordin 
public, construirea pe domeniul public al statului a unor 
lucrări de investiţii private. Admisibilitate sub aspectul 
justificării interesului propriu 
129. Acţiune în rezilierea contractului de prestări servicii 
încheiat între organul administrativ şi o terţă persoană. 
Inadmisibilitate
130. Acţiune în obligarea consiliului local a recunoaşte 
realizarea unui schimb de terenuri între reclamant şi 
municipiul Iaşi. Inadmisibilitate 
131. Acţiune în exercitarea controlului de legalitate al actelor 
administrative, exercitat de instituţia prefectului. Acordarea 
scutirilor la plata chiriei societăţilor comerciale într-un 
contract de închiriere. Nelegalitate 
132. Dreptul administraţiei publice locale. Anularea hotărârii 
consiliului local de aprobare P.U.Z. pentru o suprafaţă de 
teren aflată în domeniul privat al statului şi concesionată
fără acordul concesionarei. Consecinţe 
§5. Acces la informaţiile de interes public 
133. Cerere întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 544/2001  
privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
formulată în contradictoriu cu primăria şi consiliul  
local. Calitate procesuală pasivă 
134. Acces la informaţii de interes public. Calitatea  
procesuală pasivă a autorităţii competente a furniza 
informaţiile, în lumina Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală
§6. Drept fiscal  
135. Impozit pe profit şi taxa pe valoarea adăugată.  
Admiterea contestaţiei împotriva procesului-verbal de 
control şi dispunerea efectuării unui nou control de o altă
echipă de inspecţie fiscală, pentru aceleaşi obiective şi 
aceeaşi perioadă. Cenzura instanţei
136. Taxe vamale datorate în urma controlului a posteriori. 
Limitele controlului judecătoresc 
137. Anularea raportului de inspecţie fiscală emis de autoritatea 
administrativă locală. Încadrare eronată a unui teren în zona 
de impozitare. Suprafeţe ocupate cu reţele de 
telecomunicaţii amplasate în subteran. Legislaţia  
aplicabilă
138. Taxă de primă înmatriculare achitată. Cerere de restituire 
soluţionată sub imperiul O.U.G. nr. 50/2008.  
Consecinţe
139. Acţiunea prefectului privind nelegala acordare a unor  
scutiri la plata redevenţelor cuvenite consiliilor locale în 
contractele de concesiune în care figurează în  
calitate de concesionari. Admisibilitate
§7. Alte cereri 
140. Cerere privind cenzurarea de către instanţa de  
contencios administrativ a modului de acordare a burselor 
de studiu angajaţilor săi de către instituţia de învăţământ 
superior de stat. Actul administrativ producător de efecte 
juridice 
141. Constatarea aprobării tacite privind corespunderea unui 
spaţiu din punct de vedere al desfăşurării activităţii de 
notariat. Condiţii de admisibilitate 
142. Contract schimb terenuri, perfectat între un ocol silvic şi o 
societate comercială privată. Scoaterea terenului din 
circuitul civil, în scopul realizării unui proiect de  
agrement. Competenţa instanţei de drept civil 
143. Acţiune în anularea delegaţiei de avocat, cu  
despăgubiri. Inadmisibilitatea acţiunii
144. Accident de muncă. Proces-verbal de control, întocmit de 
Inspectoratul Teritorial de Muncă. Stabilirea de sancţiuni 
contravenţionale şi de măsuri organizatorice de prevenire a 
accidentelor de muncă. Instanţa competentă în cenzurarea 
actului de control întocmit (cu opinie separată) 
145. Cererea creditorului de obligare a judecătoriei să  
procedeze la comunicarea unei sentinţe reprezentantului 
debitorului, lichidator numit în procedura falimentului. 
Admisibilitate 
146. Conflict negativ de competenţă. Drepturi salariale ale 
funcţionarilor publici. Competenţa tribunalului ca primă
instanţă în materia contenciosului administrativ de 
soluţionare a cauzei 
147. Cerere întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 190/2004 
privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor 
comerciale din domeniul agriculturii, respinsă prin  
hotărâre a consiliului local, pe motiv de oportunitate. 
Nelegalitate 
VI. Secţia pentru conflicte de muncă  şi asigurări sociale 
148. Aplicarea dispoziţiilor art. 269 (1) C. muncii referitoare la 
răspunderea patrimonială a angajatorului faţă de  
salariat, în cazul accidentelor de muncă 
149. Încălcarea de către angajator a dispoziţiilor art. 32 
alin. (1) şi (2) C. muncii referitoare la stabilirea 
perioadei de probă
150. Contract individual de muncă pe durată determinată. 
Prelungirea termenului 
151. Obligaţia salariatului care a beneficiat de un curs/stagiu de 
formare profesională mai mare de 60 de zile, pe cheltuiala 
angajatorului, de a presta muncă pentru acesta pe  
o perioadă de cel puţin 3 ani de la data absolvirii.  
Condiţii. Limite
152. Răspundere patrimonială. Condiţii 
153. Termenul de formulare a cererii privind repunerea  
părţilor în situaţia anterioară concedierii. Aplicarea 
dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. a) C. muncii_
154. Decizie de încetare a contractului individual de muncă, 
emisă în baza dispoziţiilor art. 65 C. muncii.  
Legalitate
155. Concediere în baza prevederilor art. 65 alin. (1) şi (2)  
C. muncii. Desfiinţarea postului 
156. Superioritatea contractului colectiv de muncă la nivel de 
ramură faţă de contractul colectiv de muncă la  
nivel de unitate 
157. Modificarea unilaterală a contractului individual  
de muncă sub aspectul salariului, justificată de  
insuficienţa fondurilor
158. Ocuparea postului pe durată determinată prin concurs. 
Discriminare
159. Aplicarea O.G. nr. 11/2007 privind modificarea 
coeficienţilor de multiplicare pentru salariile  
personalului didactic din învăţământul preuniversitar
160. Pretransferul cadrelor didactice din mediul rural  
în mediul urban. Condiţii. Discriminare 
161. Acordarea tichetelor cadou prevăzute de art. 42 
alin. (2) lit. b) din Contractul colectiv de muncă unic la 
nivel naţional pe anii 2007-2010 personalului din 
învăţământ
162. Aplicarea prevederilor art. 40 alin. (4) din Contractul 
colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 
personalului din învăţământul preuniversitar.  
Distincţia dintre salariul de bază minim brut pe ţară şi 
salariul de bază al funcţiei didactice prevăzut de  
art. 48 alin. (1) din Legea nr. 128/1997
163. Acordarea tranşelor suplimentare de vechime la  
salarizare, prevăzute de art. 50 alin. (1) şi (2) din  
Legea nr. 128/1997, personalului didactic din  
învăţământul preuniversitar
164. Plata sporului cuvenit ca urmare a caracterului clinic al 
spitalului. Aplicarea acestui spor la salariul de bază
prevăzut de anexa nr. 1 pct. I din O.U.G. nr. 115/2004_ 588 
165. Salarizarea personalului sanitar angajat cu contract 
individual de muncă la spitalele clinice. Condiţii de 
acordare a drepturilor băneşti la nivel clinic.  
Locul muncii 
166. Recunoaşterea vechimii în specialitatea medicină  
legală. Cerinţe 
167. Contract individual de muncă încheiat ca urmare a 
concursului organizat pentru funcţia de asistent-şef. 
Situaţia juridică a contractului ca efect al apariţiei 
Legii nr. 95/2006. Modificarea unilaterală a  
contractului 
168. Caracterul activităţii preşedintelui asociaţiei de  
proprietari. Raport de muncă sau activitate desfăşurată în 
baza unei convenţii civile de prestări servicii.  
Distincţii 
169. Acordarea primelor de Paşti şi de Crăciun salariaţilor, în 
baza Contractului colectiv de muncă la nivel de  
unitate pe anii 2004-2006 
170. Consilier juridic. Acordarea sporurilor de mobilitate  
şi de confidenţialitate 
171. Preoţi. Legea aplicabilă în cazul încetării raporturilor  
de muncă prin pensionare 
172. Primari. Sporul de vechime în muncă şi premiul anual 
prevăzute de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 14/1991. 
Inaplicabilitatea acestor dispoziţii legale în raport de 
prevederile art. 57 alin. (5) şi (6) din Legea nr.  
215/2001, republicată 
173. Includerea sumelor obţinute de fostul salariat în acord 
global în calculul punctajului mediu anual, în ipoteza 
înscrierii la pensie pentru munca depusă şi limită de 
vârstă, sub imperiul Legii nr. 19/2000
174. Aplicarea dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 44/1994. 
Cuantumul rentei lunare cuvenite veteranilor de război 
decoraţi cu ordine şi medalii 
175. Revocare din funcţie. Modificarea unilaterală a  
contractului individual de muncă. Aplicarea  
dispoziţiilor art. 41 şi urm. C. muncii 
 
Index alfabetic 
Titlul cartii: Culegere de practică judiciară pe anul 2008
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Ianuarie 2010
Numar de pagini: 672
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Culegere de practică judiciară pe anul 2008

Culegere de practică judiciară pe anul 2008

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker