Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Principiile legiferarii

Descriere

Reţinem că prin originea lor normele juridice sunt fie preluate din norme sau reguli sociale constituite în afara dreptului, investind aceste norme cu forţă juridică, deci consacrându-le ca norme juridice (din nevoi practice); fie create sau elaborate prin voinţa expresă a organelor de putere publică competente (în virtutea legitimităţii şi reprezentativităţii lor), în vederea reglementărilor de raporturi sociale în corespondenţă cu interesele şi voinţa puterii de stat.

Istoriceşte vorbind, în faza iniţială a constituirii dreptului a fost predominantă prima procedură (preluarea fie integrală, fie prin adaptare şi consacrarea juridică a unor norme sociale precum cele morale, economice, religioase, familiale, de origine cutumiară), în modernitate şi modernitatea târzie, normele dreptului pozitiv sunt produsul aproape exclusiv al acţiunii normative de elaborare de către factorii de putere.

Tehnica normativă, ca noţiune ce exprimă ansamblul principiilor metodelor şi procedurilor ce fundamentează elaborarea tuturor categoriilor de norme sau acte juridice normative nu se identifică cu noţiunea de tehnică legislativă, sau de legiferare întrucât aceasta de pe urmă are o sferă mai restrânsă, vizând doar procesul de elaborare a legilor - ca principale forme ale actului normativ sau ale izvorului de drept; asimilările conceptuale sunt datorate ponderii tehnicii legislative în elaborarea normelor juridice (tehnica legislativă conţine, pe lângă legiferarea propriu-zisă şi ansamblul principiilor, mijloacelor, metodelor, adică modelele de interpretare şi aplicare a normelor juridice). Tehnica normativă (juridică) include tehnica legislativă, însoţită de modele de interpretare şi aplicare.

Tot astfel, reţinem că legiferarea, pentru a răspunde finalităţii ei, trebuie să se fundamenteze pe următoarele condiţii: 

cunoaşterea realităţii şi nevoilor de legiferare, o ordonare a priorităţilor prin criterii ştiinţifice (analize socio-juridice); 

aplicarea adecvată a tehnicii legislative în vederea realizării unei construcţii de drept. Corelaţia între cele două condiţii este realizată prin interdependenţa dintre reflectarea realităţii şi reglementarea realităţii.

Procesul de elaborare a dreptului este un proces continuu, influenţat de evoluţia datelor care îl condiţionează (este un proces deschis, nelimitat în timp, continuu; el este deosebit de intens în perioade ce succed unor evenimente ce produc schimbări sociale structurale). Mai trebuie precizat că în sfera noţiunii de elaborare sunt cuprinse uneori şi procese complementare elaborării, precum amendarea, completarea unor norme juridice anterioare şi modificarea, schimbarea parţială a conţinutului unor acte normative anterioare.

. . .

Principiul accesibilităţii normei impune unele cerinţe precum: alegerea formei exterioare a reglementării ţinând seama de forma actului normativ din care face parte (decret, lege, hotărâre, decizie, dispoziţie, ordin etc.) adică de organul de stat emitent, de ierarhia forţei juridice a acelui act normativ.

Ex: un consiliu judeţean nu poate alege forma „legii” pentru reglementarea unor raporturi locale, legile reglementând raporturi de interes general; altă cerinţă constă în alegerea corespunzătoare a metodei de reglementare pentru norme elaborată, metodă ce poate fi: imperativă, permisivă, de recomandare, stimulare, etc. în funcţie de dorinţa legiuitorului.

După cum am reţinut, etapele procesului tehnicii normative sunt: iniţierea proiectului normei sau actului normativ, potrivit competenţei şi prevederilor legale specifice pentru fiecare organ emitent; dezbaterea proiectului iniţial, în cadrul organului de stat competent; adoptarea proiectului; promulgarea; realizarea publicităţii oficiale a actului normativ, aspect ce vizează şi comunicarea datei intrării în vigoare a normei.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

Planul lucrării

- Principiile legiferării -  

Capitolul 1: Noţiuni introductive privind tehnica elaborării actelor normative

1.1. Delimitări conceptuale

1.1.1. Noţiunea de tehnică juridică

1.1.2. Noţiunea de tehnică legislativă

1.2. Concepte şi procedee de tehnică legislativă

 

Capitolul 2: Principiile legiferării

2.1. Elemente preliminare privind principiile legiferării

2.2. Corelaţia şi interdependenţa dintre principiile legiferării şi principiile generale ale dreptului. Elemente de drept comparat

2.3. Principiul fundamentării ştiinţifice a actelor normative

2.4. Asigurarea unui raport firesc între dinamica şi statica dreptului (principiul echilibrului)

2.5. Principiul corelării sistemului actelor normative

2.6. Principiul accesibilităţii şi economiei de mijloace în elaborarea actelor normative

 

Capitolul 3: Părţile constitutive şi elementele de structură ale actului normativ

3.1. Aspecte preliminare

3.1.1. Noţiunea de lege în sens larg - act normativ

3.1.2. Noţiunea de lege „stricto sensu”

3.2. Părţile constitutive ale actului normativ

3.3. Elementele de structură ale actului normativ

3.4. Etapele elaborării actelor normative

3.5. Limbajul şi stilul în elaborarea actelor normative

3.6. Sistematizarea actelor normative

3.7. Încorporarea şi codificarea

 

Capitolul 4: Concluzii

Bibliografie 

- Bibliografie -
 
I. Literatură de specialitate
 
 • Mihail-Constantin Eremia, Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
 • Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;
 • Costică Voicu, „Teoria generală a dreptului”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001
 • Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1997;
 • I. Ceterchi, M. Luburici, Introducere în studiul dreptului, Editura All, Bucureşti, 2000;
 • I. Santai, Introducere în teoria generală a dreptului, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2000;
 • Ioan Vida, „Manual de legistică formală. Introducere în tehnică şi procedură legislativă”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
 • I. Dogaru, D.C. Dănişor, Gh. Dănişor, Teoria generală a dreptului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1999;
 • R. P. Vonica, Introducere generală în drept, Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Ion Craiovan, Teoria generală a dreptului”, Editura Militară, Bucureşti, 1997.
 • S. Popescu, Teoria generală a dreptului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
 • M. Luburici, Teoria generală a dreptului, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998;
 • D. Mazilu, Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • Adam Popescu, Teoria dreptului, Editura Fundaţiei, „România de mâine”, Bucureşti, 1999;
 • M. Luburici, I. Ceterchi, Teoria generală a dreptului, Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1991.
 • Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Editura Ştefan Procopiu, Iaşi, 1995;
 • D. Ciobanu, Introducere în studiul dreptului, Editura Hyperion, Bucureşti, 1992;
 • Gh. Boboş, Teoria generală a dreptului, Editura Argonaut, 1999;
 • E. Lupan, I. Sabău-Pop, „Tratat de drept civil român”, vol. I - Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 • Gh. Beleiu, „Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, ediţia a X-a, revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
 • G. Boroi, “Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
 • Giosan Lucia, Florea Măgureanu, „Drept civil”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004;
 • Ioan Muraru, Mihai Constantinecu, Simina Tănăsescu, Marian Enache, Gheorghe Iancu, Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Cristian Ionescu, „Instituţii politice şi drept constituţional”, Editura Juridică, Bucureşti, 2004.
 • Valerică Dabu, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Ediţia a III-a, revăzută şi actualizată cu actele normative intrate în vigoare până la 1 decembrie 2003, Bucureşti, 2003
 • Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, „Drept constituţional şi instituţii politice”, ediţia a X-a, revăzută şi completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, Antonie Iorgovan, Revizuirea Constituţiei României: Explicaţii şi comentarii, Bucureşti, Editura Rosetti, 2003;
 • Ion Deleanu, Revizuirea Constituţiei, în Revista Dreptul, nr. 12/2003
 • Cristian Ionescu, Constituţia României: Legea de revizuire comentată şi adnotată cu dezbateri parlamentare, Bucureşti, Editura All Beck, 2003
 • Corneliu-Livu Popescu, Data intrării în vigoare a actelor normative, în lumina dispoziţiilor constituţionale revizuite, în Revista Dreptul, nr. 4/2004
 • Sorin   Popescu, Victoria Ţăndăreanu, Intrarea în vigoare a actelor normative conform Constituţiei revizuite, în Revista de Drept Comercial, nr. 3/2004
 • V. Daghie, F. Coman-Kund, Elemente de teoria generală a dreptului, Bucureşti, Editura Naţional, 2001
 • M. Djuvara, Teoria generală a dreptului: enciclopedia juridică; Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, Bucureşti, Editura All, 1995;
 • V. Hanga, Dreptul şi tehnica juridică: încercare de sinteză, Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2000
 • L. Barac, Elementele de teoria dreptului, Bucureşti, Editura All Beck, 2001;
 • I. Craiovan, Doctrina juridică, Bucureşti, Editura All Beck, 1999
 • I. Craiovan, Finalităţile dreptului, Bucureşti, Editura Continent XXI, 1995

   

 
II. Legislaţie
 
 • Constituţia României, revizuită şi republicată în 2003.
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din data de 31 martie 2000
 • Legea nr. 189/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 463 din data de 24 mai 2004

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Principiile legiferarii
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 81
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Principiile legiferarii

Principiile legiferarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker