Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Egalitatea partilor in procesul penal

Descriere

Declarând egalitatea între cetăţeni indiferent de rasă, de naţionalitate, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială - art. 4 alin. 2 din legea fundamentală , în art. 16, consacră egalitatea acestora în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi fără discriminări.

De asemenea, textul constituţional prevede, în art. 16 alin. 2, că „nimeni nu este mai presus de lege”.

Egalitatea în faţa autorităţilor a tuturor cetăţenilor implică şi egalitatea în faţa autorităţii judecătoreşti, inclusiv în procesul penal. Prin aceasta nu trebuie înţeles că numai cetăţenii României sunt egali în faţa autorităţilor ci această regulă este valabilă şi pentru cetăţenii altor state sau apatrizi care din diferite motive pot să compare în faţa unei autorităţi judiciare române.

Egalitatea persoanelor în procesul penal presupune următoarele cerinţe:

 dreptul fiecăruia de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor cetăţeneşti şi a celorlalte interese legitime ocrotite de legea penală. Constituţia României, în art. 21, mai prevede că nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept;

 dreptul la un tratament egal al părţilor pe tot parcursul procesului penal de către organele judiciare. Acest drept este cunoscut ca „principiul egalităţii armelor” şi presupune ca: părţile să fie prezente sau reprezentate în toate fazele examinării cauzei, să fie audiaţi şi experţii părţilor în cazul în care au obiecţii la raportul oficial, fiecărei părţi să i se acorde posibilitatea de a prezenta obiecţii la argumentele celeilalte (dreptul la replică, în toate fazele procesului);

 imparţialitatea tuturor organelor judiciare faţă de părţi;

 acelaşi sistem de organe judiciare pentru toate persoanele.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. CONCEPTUL DE EGALITATE A PERSOANELOR

1.2. DECLARAŢIA FRANCEZĂ A DREPTURILOR OMULUI ŞI CETĂŢEANULUI DIN ANUL 1978

1.3. DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI

1.4. PACTUL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE

1.5. CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

CAPITOLUL 2: EGALITATEA PĂRŢILOR (PERSOANELOR) - PRINCIPIU CONSTITUŢIONAL -

 

CAPITOLUL 3: EGALITATEA PĂRŢILOR - PRINCIPIU PROCESUAL PENAL

3. 1. Desfăşurarea procesului penal se realizează de aceleaşi organe, în raport cu toate persoanele.

3.2. Procesul penal se desfăşoară pentru toate persoanele după aceleaşi reguli procesuale

3. 3. Părţile au aceleaşi drepturi în faţa organelor judiciare

3. 4. Imparţialitatea organelor judiciare faţă de părţi

 

CAPITOLUL 4: ASPECTE DE DREPT COMPARAT

4. 1. ELVEŢIA

4. 2. GERMANIA

4. 3. SPANIA

4.4. JAPONIA

4.5. ITALIA

4.6. FEDERAŢIA RUSĂ

4. 7. BULGARIA

 

CAPITOLUL 5: JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

5. 1. CAZUL BARBERÀ, MESSEGUE ŞI JABARDO CONTRA SPANIEI

5. 2. CAZUL BORGERS contra BELGIEI

5. 3. CAZUL HAUSCHILDT contra DANEMARCEI

5. 4. CAZUL PIERSACK contra BELGIEI

5.5. CAZUL SALABIAKU contra FRANŢEI

 

CAPITOLUL 6: CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE „LEGE FERENDA”

 B I B L I O G R A F I E 

- B I B L I O G R A F I E -
 
 • Constituţia României din anul 2003 în forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 • Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003
 • Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002.
 • Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
 • Carmen Paraschiv, Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002,
 • Adrain Ştefan Tulbure, Angela Maria Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
 • Vicent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, IRDO, 1998
 • Gh. Theodoru, Dreptul procesual penal român. Partea generală, Vol. II, Iaşi, 1974.
 • Vintilă Dongoroz, Curs de procedură penală, Bucureşti, 1942.
 • N. lliescu, Libertatea persoanei în lumina dispoziţiilor din Codul de procedură penală, în SCJ, nr. 3, din 1971.
 • I. Neagu, Drept procesual penal, Partea generală, vol. I, Editura Euro Trading, ediţia I, Bucureşti, 1992.
 • Iulian Poenaru, Pentru o nouă concepţie în elaborarea principiilor şi normelor dreptului procesual penal, R.R.D. nr. 12/1977.
 • J. Velu, La protection transnationale des droits de l’homme, Editura Kluwer et Brulyant, 1986, vol. I.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Drept constituţional comparat, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • G. Antoniu, Reforma penală şi principiile fundamentale ale dreptului penal român, în R.D.P. nr. 3/1996.
 • S. Kahane, Dreptul procesual penal, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963.
 • M. Mayo, Reguli de bază ale procesului penal în noul Cod de procedură penală, în RRD nr. 1/1969.
 • M. A. Creţoiu, Procesul penal sovietic, Editura de Stat pentru Literatură Economică şi Juridică, Bucureşti, 1950.
 • Gr. Theodoru, Tudor Pleşu, Drept procesual penal. Partea generală, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 1986.
 • Ion Ionescu-Dolj, Curs de procedură penală română, Editura SOCEC, 1937.
 • Grigore Geamănu, „Drept internaţional public”, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 • Aristotel, Politica, Ed. Naţională, Bucureşti, Bucureşti, 1924.
 • Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, Tratat de drepturile omului, Editura Europa Nova, 1995.
 • Florian Coman, Nicolae Purdă, Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Era, 1999.
 • Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului - mijloace interne şi internaţionale - (ediţie nouă, revăzută şi adăugită), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. I, Editura Actami, Bucureşti, 1995.
 • Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1995.
 • Ioan Vida, Drepturile omului în reglementări internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • ABC-ul drepturilor omului, SIRDO, Bucureşti, 1993.
 • Ovidiu Predescu, Convenţia europeană a drepturilor omului. Implicaţiile ei asupra dreptului penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Filosofie, Materialism dialectic şi istoric, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1975.
 • I.Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Naturismul, Bucureşti, 1991.
 • V. Rămureanu, Asistenţa juridică a învinuitului sau inculpatului în faza urmăririi penale, în R.R.D., nr.7, 1972..
 • J. Gansof van der Meersch, Le droit de la défense, un principe général de droit, Bruxelles, 1963.
 • V.M. Audibert, Essai sur le juriste, Paris, 1960.
 • D. Păuneţ, Pledoarie pentru pledoarie judiciară, în R.R.D., nr. 1/1975.
 • Codul penal
 • Codul de procedură penală
 • Codul penal, Codul de procedură penală, Legi speciale cu dispoziţii speciale, Editura Argessis Print, Bucureşti, 2002.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Egalitatea partilor in procesul penal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Egalitatea partilor in procesul penal

Egalitatea partilor in procesul penal

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker