Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul de depozit si varietatile acestuia

Descriere

Introducere

 

Ideea acestei monografii s-a născut în urma unui banal „inventar” al lucrărilor existente în domeniu, ocazie cu care am constatat absenţa unei lucrări consacrate exclusiv problematicii contractului de depozit. Apoi, ultimele decenii au readus în actualitate contracte care păreau desuete, astfel încât termeni precum depozit, warant sau sechestru au redobândit statutul lor juridic. În egală măsură, dispoziţiile noului Cod civil şi ale noilor Coduri de procedură au constituit o adevărată provocare pentru un studiu aprofundat al depozitului.

Astfel, am considerat că, printr-un efort comun, putem complini abordarea actuală, numai secvenţială a contractului de depozit. Pentru pertinenţa informaţiilor, ne-au servit drept temei, în ordinea incidenţei lor, dreptul comun în materie – reprezentat de Codul civil şi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Codul comercial, Legea nr. 153/1937 privind magazinele generale şi warantarea mărfurilor şi cerealelor, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Directiva 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor, Norma Băncii Naţionale a României nr. 10/2009 pentru aplicarea Regulamentului nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformat 2008/32/ BCE), Codurile de procedură (civilă şi penală) în vigoare şi legile adoptate recent privind noile Coduri de procedură – Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă şi Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. Acestora li se adaugă şi alte reglementări cu caracter tehnic, din domeniul bancar şi contabil.

Considerăm că reperele din literatura juridică română şi străină şi din jurisprudenţa naţională şi internaţională, indicate în monografie, adaugă „greutăţii” acesteia, justificând titlul ei, simplist, însă generos. XVIII Contractul de depozit şi varietăţile acestuia Lucrarea Contractul de depozit şi varietăţile acestuia analizeaz ă problematica depozitului lato sensu, pe domenii esenţiale de relaţii sociale, reglementate juridic. Pentru accesibilitate, am preferat să ordonăm informaţia, având ca punct de pornire, în mod firesc, dreptul comun, prezent şi viitor.

Prin urmare, lucrarea a fost structurată în patru mari capitole, în următoarea ordine: contractul de depozit civil, contractul de depozit în dreptul comercial, contractul de depozit bancar şi formele pe care le îmbracă depozitul în dreptul procesual. Lucrarea debutează cu analiza problematicii depozitului civil.

Din perspectiva noului Cod civil, aceasta prezintă o deosebită actualitate şi utilitate, întrucât cunoaşterea şi înţelegerea sensului noii reglementări în această materie îşi vor aduce substanţial aportul la creşterea calităţii actului de justiţie, din momentul în care Legea nr. 287/2009 va intra în vigoare. În acest context, în primul capitol al acestei lucrări este tratată problematica contractului de depozit civil, sub toate aspectele pe care aceasta le comportă, atât în lumina dispoziţiilor Codului civil în vigoare, cât şi în lumina dispoziţiilor noului Cod civil. Cu acest prilej, sunt învederate elementele de noutate aduse de noua reglementare civilă în materia depozitului, dispoziţiile acesteia fiind analizate extensiv şi critic.

De asemenea, sunt formulate unele propuneri de lege ferenda, pertinente şi motivate, care să fie avute în vedere de legiuitor, în efortul acestuia de a-şi îmbunătăţi creaţia juridică. Contractul de depozit comercial se detaşează de depozitul din dreptul comun sub aspectul internaţionalităţii, comercialităţii şi regimului său juridic distinct, elemente definitorii, relevate în Capitolul 2 al acestei lucrări, din perspectiva Legii nr. 153/1937 privind magazinele generale şi warantarea mărfurilor şi cerealelor.

De esenţa acestuia, este examinată forma pe care trebuie să o îmbrace, poziţionându-l, ca act juridic, la limita solemnităţii şi generând efecte juridice specifice; în schimbul mărfii predate în depozit, depozitarul va emite trei înscrisuri (talonul de depozit, recipisa de depozit şi warantul), care, împreună, au semnificaţia încheierii contractului de depozit comercial, intern sau interna- ţional şi sunt generatoare de efecte juridice specifice.

Din aceastăperspectivă, cât şi pentru integralitatea şi particularizarea contractului, studiul nostru a inclus şi mecanismul de circulaţie juridică a recipiselor de depozit şi a warantului, împreună şi separat, cu reliefarea calităţii şi funcţiei lor juridice, aspecte neidentificate în cadrul altor tipuri de depozite, civile sau bancare. Cercetarea noastră este axată, în Capitolul 3, asupra contractului de depozit bancar de fonduri, dintr-o dublă perspectivă, juridic ă şi economică, încercând o armonizare a celor două paliere.

Sub aspect juridic, sunt supuse examenului nostru critic identitatea, încheierea, efectele, inclusiv protecţia juridică a deponentului şi responsabilitatea juridică a instituţiei de credit, cu relevarea aspectelor caracteristice contractului de depozit bancar. În egală măsură, în lucrarea de faţă am încercat să delimităm, de o manieră netă, contractul de depozit bancar, pe de o parte, de depozitul de drept comun, iar, pe de altă parte de celelalte contracte bancare, de la care cel dintâi împrumută, în principal, caracteristica de contract informatizat.

Cât priveşte depozitul bancar, considerăm că acesta constituie un veritabil act juridic, un produs bancar, intim legat şi gestionat prin intermediul conturilor bancare. Consecvenţi ideii de interdisciplinaritate şi animaţi de dezideratul realizării unui examen complet al problematicii contractului de depozit, am extins studiul juridic al acesteia la varietăţile depozitului bancar de fonduri, frecvent utilizate în practica bancar ă, identificate atât în legea specială, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cât şi în reglementările juridice conexe. În scopul atingerii acestui îndrăzneţ obiectiv, am inclus în studiul nostru perspectiva dreptului financiar şi vamal. Sub aspect economic, sunt abordate instrumentele de lucru necesare evidenţierii în contabilitate a depozitelor.

Sunt tratate, astfel, agregatele depozitului, precum: conturile curente în lei/valută; conturile de economii în lei şi valută; certificatele de depozit; conturile de depozite la termen; conturile de depozite colaterale. Fără a considera că s-a spus despre depozitul bancar tot ce este posibil, atât din perspectiva juridică, cât şi cea a reflectării în contabilitate, sperăm că materialul oferit conţine suficiente elemente XX Contractul de depozit şi varietăţile acestuia pentru înţelegerea mecanismului înregistrării contabile a depozitului bancar şi a efectelor generatoare ale acesteia. Capitolul ultim al lucrării surprinde problematica dintr-un unghi nou, altul decât acela pe care l-a oferit anterior dreptul substanţial.

Fiind materii speciale de procedură, măsurile asigurătorii fac obiectul unei categorii de instituţii juridice întâlnite în dreptul procesual, atât în ramura sa civilă, cât şi în cea penală. Calificate astfel, acestora le sunt dedicate norme speciale, derogatorii de la dreptul comun, cu un conţinut şi o sistematizare proprii. Resortul problematicii cu tema de faţă îl constituie premisa că textele procesual-civile, privitoare la măsurile asigurătorii, fac întregirea reglementării juridice a depozitului civil. Relaţia lor cu instituţia juridică a depozitului trebuie căutată în aceea că, în mod implicit, prin condiţiile în care se instituie şi prin mecanismele de funcţionare, măsurile asigurătorii sunt, în genere, modalităţi de păstrare a unor bunuri, de conservare a integrităţii acestora, în vederea valorificării lor ulterioare. Reglementate în ambele Coduri de procedură – ca forme de depozit în sens larg – măsurile asigurătorii sunt, în realitate, pârghii oferite de lege părţii interesate, de a-şi asigura condiţiile realizării viitoare a dreptului, ceea ce a determinat apariţia unor atare mijloace de a proceda juridic pe tărâmul dreptului procesual.

Deşi abordarea insistă pe reglementarea în vigoare, dată fiind prezenţa de dată recentă a legilor privind Noile Coduri de procedur ă, sunt propuse atenţiei, cu titlu succint, şi elementele de noutate, apreciate ca fiind relevante.

Considerăm că lucrarea în întregul său are, deopotrivă, valenţe teoretice şi practice, întrucât, pe lângă trimiterile la textele normative referenţiale, au fost valorificate atât literatura de specialitate cât şi jurisprudenţa, relevante în materie. Contractele-model ata- şate, pe tipuri şi varietăţi de depozite şi aplicaţiile concepute, pe tipuri de depozite bancare de fonduri, sporesc, ne dorim noi, valoarea formativă a lucrării. Este realizat, astfel, în opinia noastră, un examen complet al problematicii, de altfel complexe, a depozitului. Cititorul va constata interdisciplinaritatea abordării depozitului şi complementaritatea capitolelor, fiindu-i înlesnit astfel efortul de înţelegere a regimului său juridic.

Prin caracterul său interdisciIntroducere XXI plinar, lucrarea este adresată unui public compozit, cu o sferă largă de preocupări. În principal, aceasta va fi utilă, considerăm noi, celor care sunt interesaţi de înfăptuirea justiţiei, teoreticienilor dreptului, notarilor publici, comercianţilor depozitari, potenţialilor deponenţi, studenţilor şi, de ce nu, legiuitorului care, permanent preocupat de perfecţionarea operei sale legislative, este interesat de propunerile de lege ferenda formulate de doctrina juridică.

Fiind pe deplin conştienţi că prezenta lucrare este doar perfectibil ă, ne dorim ca aceasta să se constituie într-o operă de cercetare, cu succes la publicul căruia i se adresează şi într-un îndreptar util pentru toţi cei interesaţi de aprofundarea unui domeniu atât de vast şi în continuă evoluţie, precum cel al contractului de depozit.

Autorii

 

 

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 33.00
Cantitate:

Din cuprinsul cartii: 

 

Abrevieri

Introducere

 

Capitolul I. Contractul de depozit civil (Ilioara Genoiu)

Secţiunea 1. Noţiunea, caracterele juridice, felurile şi reglementarea legală a contractului de depozit

§1. Noţiunea contractului de depozit

§2. Caracterele juridice ale contractului de depozit

§3. Felurile contractului de depozit

§4. Reglementarea legală a contractului de depozit

Secţiunea a 2-a. Depozitul propriu-zis

Subsecţiunea 1. Depozitul voluntar (obişnuit)

§1. Condiţiile de validitate, dovada, natura juridică şi delimitarea contractului de depozit obişnuit

1.1. Condiţiile de validitate ale depozitului obişnuit

1.1.1. Capacitatea părţilor contractului

1.1.2. Consimţământul părţilor contractului

1.1.3. Obiectul contractului

1.1.4. Cauza contractului

1.2. Dovada contractului

1.3. Natura juridică şi delimitarea contractului de depozit obişnuit

§2. Efectele depozitului obişnuit

2.1. Consideraţii generale privind efectele depozitului obişnuit

2.2. Obligaţiile depozitarului

2.2.1. Păstrarea bunului

2.2.2. Restituirea bunului

2.3. Obligaţiile deponentului

 §3. Subdepozitul

Subsecţiunea a 2-a. Depozitul necesar şi depozitul asimilat celui necesar

§1. Depozitul necesar

§2. Depozitul asimilat celui necesar (depozitul hotelier

2.1. Noţiunea şi reglementarea legală a depozitului hotelier, precum şi delimitarea acestuia de alte contracte

2.2. Domeniul de aplicare

2.3. Dovada depozitului hotelier

2.4. Răspunderea depozitarului

2.5. Depozitul hotelier în noul Cod civil

2.5.1. Răspunderea pentru bunurile aduse în hotel. Reguli generale

2.5.2. Răspunderea limitată a hotelierului

2.5.3. Răspunderea nelimitată a hotelierului

2.5.4. Absenţa răspunderii hotelierului

2.5.5. Răspunderea hotelierului pentru obiectele de valoare

2.5.6. Decăderea clientului din dreptul de a-i fi reparat prejudiciul

2.5.7. Dreptul de retenţie

Subsecţiunea a 3-a. Depozitul neregulat

§1. Noţiunea depozitului neregulat şi delimitarea acestuia de alte contracte înrudite

§2. Depozitul neregulat în noul Cod civil

 Secţiunea a 3-a. Sechestrul

§1. Noţiunea, reglementarea legală şi felurile sechestrului

§2. Sechestrul convenţional

§3. Sechestrul judiciar

§4. Sechestrul în lumina Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 

Capitolul II. Contractul de depozit în dreptul comercial intern şi internaţional (Manuela Niţă)

Secţiunea 1. Aspecte preliminarii, noţiunea şi caracterele juridice ale depozitului comercial

§1. Aspecte preliminarii

§2. Depozit civil – depozit comercial

§3. Definiţia contractului de depozit comercial

§4. Caracterele juridice ale contractului de depozit comercial

Secţiunea a 2-a. Efectele contractului de depozit comercial

§1. Drepturile şi obligaţiile deponentului

§2. Drepturile şi obligaţiile depozitarului

Secţiunea a 3-a. Forma contractului de depozit comercial

§1. Aspecte preliminarii

§2. Talonul de depozit

§3. Recipisa de depozit

§4. Warantul

Secţiunea a 4-a. Mecanismul de circulaţie juridică a recipiselor de depozit şi a warantelor

§1. Circulaţia prin gir a ambelor înscrisuri

§2. Circulaţia prin gir numai a recipisei de depozit

§3. Circulaţia juridică a warantului separat de recipisă

§4. Lichidarea certificatelor de depozit şi a warantului. Execuţia în caz de neplată

§5. Aspecte incidente depozitarului – emitent de waranturi

Secţiunea a 5-a. Legea aplicabilă în materia contractului de depozit comercial

 

Capitolul III. Depozitul bancar (Rada Postolache, Marinela Manea)

Secţiunea 1. Specificitatea contractelor bancare (Rada Postolache

§1. Trăsăturile contractelor bancare

§2. Contul – suportul operaţiunilor bancare

2.1. Noţiunea contului bancar

2.2. Clasificarea conturilor bancare

2.2.1. Contul bancar curent

2.2.2. Contul de depozit la vedere

2.2.3. Contul de depozit la termen

2.2.4. Alte conturi

Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar de fonduri (Rada Postolache)

§1. Noţiunea depozitului bancar

1.1. Accepţiunea juridică a depozitului bancar

1.2. Accepţiunea doctrinară a depozitului bancar

§2. Clasificarea depozitelor bancare de fonduri

§3. Calificarea juridică a depozitului bancar de fonduri

3.1. Depozitul bancar de fonduri – depozit neregulat

3.2. Depozitul bancar de fonduri – împrumut acordat băncii

3.3. Depozitul bancar de fonduri – operaţiune de intermediere

3.4. Depozitul bancar de fonduri – contract civil sau comercial?

§4. Caracterele juridice ale depozitului bancar de fonduri

§5. Încheierea depozitului bancar de fonduri

5.1. Condiţiile de fond

5.1.1. Capacitatea părţilor contractului

5.1.2. Consimţământul părţilor contractului

5.1.3. Obiectul contractului

5.1.4. Cauza contractului

5.2. Condiţiile de formă

5.2.1. Forma scrisă

5.2.2. Contractul în formă electronică

5.3. Dovada depozitului

§6. Efectele contractului bancar de fonduri

6.1. Drepturile şi obligaţiile contractuale ale depozitarului

6.1.1. Dreptul de utilizare a sumelor încredinţate

6.1.2. Dreptul la plata comisioanelor

6.1.3. Obligaţia de restituire a sumelor încredinţate

6.1.4. Obligaţia de a plată a dobânzii

6.2. Obligaţiile legale ale depozitarului

6.2.1. Obligaţia de informare a clientului

6.2.2. Obligaţia de confidenţialitate

6.3. Drepturile şi obligaţiile contractuale ale deponentului

6.3.1. Dreptul la restituirea în totalitate a sumelor încredinţate

6.3.2. Dreptul la încasarea dobânzii aferente depozitului

6.4. Obligaţiile deponentului

§7. Protecţia drepturilor deponentului. Garantarea restituirii sumelor încredinţate şi răspunderea juridică a depozitarului

7.1. Garantarea restituirii sumelor încredinţate

7.1.1. Reglementarea juridică

7.1.2. Depozite garantate

7.1.3. Plafonarea sumei garantate

7.1.4. Aspecte procedurale

7.2. Răspunderea depozitarului

7.2.1. Fundamentarea juridică a răspunderii

7.2.2. Aspecte practice ale răspunderii

§8. Varietăţi ale depozitului bancar de fonduri

8.1. Certificatele de depozit

8.2. Depozitul de economii

8.2.1. Dispoziţii comune privind economisirea

8.2.2. Libretele de economii

8.2.3. Depozitele de economii pentru construirea/cumpărarea unei locuinţe

8.3. Depozite bancare – garanţii

8.3.1. Caracteristici

8.3.2. Aplicaţii

8.4. Depozite colaterale

8.5. Depozitele pentru achiziţionarea monedei electronice

8.6. Închirierea casetelor de valori

§9. Fiscalitatea depozitelor băneşti. Impozitul pe dobândă

9.1. Temei juridic

9.2. Cota de impunere

(. . .)

Autor: Rada Postolache, Genoiu Ilioara, Ionescu Steluta, Manea Marinela, Nita Manuela
Titlul cartii: Contractul de depozit si varietatile acestuia
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 07 Dec 2010
ISBN: 978-973-115-816-7
Numar de pagini: 280
Mod de legare (Coperta): Brosare, Laminare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Contractul de depozit si varietatile acestuia

Contractul de depozit si varietatile acestuia

Pretul nostru: Lei (Ron) 33.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker