Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Bugetul si procedura bugetara in Romania si la nivelul Uniunii Europene in contextul crizei economice 2008-2012

Descriere

 Un studiu având ca analiză bugetul şi procedura bugetară în România şi Uniunea Europeană este de actualitate în condiţiile de faţă, când observăm că economia globală, intrată în anul 2008 în cea mai mare criză economică după marea recesiune din anul 1930, a afectat atât ţările dezvoltate, cât şi ţările emergente, demonstrând gradul de interdependenţă a economiilor lumii. Aceste situaţii nefavorabile sub aspect economic s-au propagat şi în România începând cu sfârşitul anului 2008 şi continuă şi la acest mijloc de an 2012.

Criza financiară a pus în faţa guvernelor o serie de provocări, dintre care cele mai importante sunt: o nouă abordare a politicilor fiscal-bugetare de către guverne, care trebuie să facă alegeri de cheltuieli raţionale şi inteligente, să analizeze costurile acţiunilor întreprinse şi să reproiecteze cheltuielile pentru a obţine efecte maxime, în condiţiile resurselor limitate; un răspuns global coordonat al autorităţilor din ţările afectate care să se concentreze pe o mai bună recunoaştere a tuturor actorilor, care să includă şi ţările în curs de dezvoltare;  necesitatea recunoaşterii îmbunătăţirii serviciilor publice şi reforma acestora, nevoia de a face mai mult cu mai puţine resurse, respectiv un parteneriat între guverne, mediul de afaceri, piaţa muncii şi societatea civilă. 
Astfel, măsuri privind reprioritizarea cheltuielilor în sectorul public, reducerea cheltuielilor pentru proiecte de mică prioritate şi direcţionarea acestora către programe importante pentru dezvoltarea economiei naţionale, raţionalizarea unităţilor şi agenţiilor publice, introducerea planificării strategice la nivelul ministerelor etc., sunt acţiuni care trebuie să facă parte din strategia unei ţări. Pe această direcţie trebuie să acţioneze şi autorităţile din ţara noastră în vederea reducerii cheltuielilor şi în vederea realizării reformelor în sectorul bugetar. 
Revenind la structura lucrării de faţă, este de reţinut că în prima parte (Capitolul 1) se vor  prezenta unele aspecte generale în materia finanţelor publice şi bugetului public naţional, iar Capitolul 2 va pune accentul pe importanţa bugetului văzut ca un factor de echilibru şi stabilitate din punct de vedere economico-financiar.
Aşa cum ştim, resursele financiare publice se constituie şi se gestionează printr-un sistem unitar de bugete, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom.  Bugetul public naţional reprezintă planul financiar al statului prin care sunt prevăzute veniturile şi cheltuielile pentru o perioadă determinată de timp, constituite în scopul satisfacerii cerinţelor (intereselor) generale ale societăţii.
Referitor la rolul bugetului s-a afirmat că dacă nicio gestiune sau economie privată nu se poate conduce fără un act de echilibrare a cheltuielilor cu veniturile, cu atât mai mult economia publică, nefiind un scop în sine, ci un mijloc pentru satisfacerea trebuinţelor colective, în acest scop este imperios necesar un program care să prevadă veniturile necesare pentru satisfacerea nevoilor colective. În acest sens în cadrul finanţelor publice ale statului, ansamblul obligaţiilor pecuniare pretinse cetăţenilor ca impozite şi taxe este limitat la trebuinţele de cheltuieli publice, cu ajutorul procedeului financiar al bugetului statului. Aceasta demonstrează necesitatea şi însemnătatea bugetului statului ca procedeu tehnico-financiar de stabilire şi coordonare a veniturilor cu cheltuielile din fiecare an sau perioadă de timp programată.
Rolul bugetului statului ca act de conducere statală este demonstrată de implicaţiile economico-social-politice ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare de stat. Acest rol se apreciază atât în contextul importanţei finanţelor publice, a opţiunilor politice de orientare a ansamblului finanţelor publice din fiecare stat, cât şi cu raportările specifice veniturilor şi cheltuielilor stabilite şi autorizate prin bugetele anuale de stat.
Capitolul 3 prezintă sistemul veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, dispune că veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naţional, alcătuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidenţia dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz. În ţara noastră, construcţia bugetului pe anul 2012 a vizat alinierea la Strategia fiscal-bugetară pe perioada 2012-2014. 
Pentru anul 2012, Legea nr. 293/2011 – legea bugetului de stat pe anul 2012 dispune la art. 2 alin. 2 că: bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 95.757,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 112.920,3 milioane lei, cu un deficit de 17.163,2 milioane lei.
Important de amintit este faptul că în cursul anului 2010, Consiliul European a decis să întărească coordonarea politicilor de reformă şi fiscal-bugetare din statele membre, astfel încât pe viitor deciziile de politică economică la nivelul UE să fie coerente şi integrate. În acest sens, începând cu prima jumătate a anului 2011 s-a introdus Semestrul european, o perioadă în care politicile pe care fiecare stat membru doreşte să le aplice în anul următor sunt supuse forurilor europene în vederea analizei şi formulării de recomandări concrete care să fie luate în considerare la întocmirea bugetelor naţionale. Semestrul European este numele unui set de propuneri lansat de Comisia Europeană, ce urmăreşte supravegherea procesului fiscal şi bugetar în fiecare stat din UE. 
Astfel, fiecare ţară va trebui să prezinte Comisiei, la început de an, un Program de Convergenţă şi un Program Naţional de Reforme. Iniţial, prin Program de Convergenţă se înţelegea prezentarea proiectului de buget, însă conform ultimelor redactări, statele vor trebui să prezinte doar iniţiativele fiscale şi bugetare ce urmează a fi promovate în anul următor, Comisia urmând să formuleze recomandări. Procedura va fi aceeaşi şi în cazul Programului Naţional de Reforme: orice reformă structurală va fi atent analizată de Comisie înaintea implementării ei efective. Începând cu anul 2011 forma Programului de convergenţă (PC) 2011-2014 a fost elaborată pe baza Regulamentului C.E. nr. 1055/2005 care amendează Regulamentul C.E. Nr. 1466/1997 privind întărirea supravegherii situaţiei bugetare şi coordonarea politicilor economice. Forma actualizată a Programului de convergenţă pentru perioada 2012 - 2015 a fost de asemenea elaborată pe baza Regulamentul CE Nr. 1466/1997 al Consiliului privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice, asa cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1055/2005 al Consiliului si Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.
Aşa cum am arătat, a fost elaborată şi Strategia fiscal-bugetară pe perioada 2012-2014. Obiectivele acestei strategii constau în continuarea consolidării fiscale şi ieşirea ţării din procedura de deficit excesiv în anul 2012, stabilitatea şi predictibilitatea sistemului fiscal prin menţinerea cotei unice, controlul strict al cheltuielilor bugetare şi revizuirea acestora prin alocarea unor sume pentru investiţii şi fonduri europene, îmbunătăţirea colectării fiscale, reforma sistemului de asistenţă socială, eliminarea arieratelor bugetare domeniu în care s-au realizat progrese.
Revenind la structura lucrării pe capitole, ar mai fi de amintit că în Capitolul 4, studiului redă şi analizează aspectele legate de procedura bugetară, fiind detaliate principiile şi etapele procedurii bugetare, urmând ca în capitolul 5 să fie prezentate şi câteva elemente definitorii privind bugetul la nivelul Uniunii Europene. De altfel, un astfel de capitol era necesar în contextul în care Uniunea Europeană lansează în continuare demersuri pentru coordonarea politicilor bugetare ale statelor membre, iar după cum bine ştim, România este deja membră a U.E. începând cu 1 ianuarie 2007.
În fine, lucrarea se încheie cu scurte concluzii, unde vor fi trecute în revistă, succint, cele mai importante aspecte pe care am considerat a fi demne de reţinut.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

 BUGETUL ŞI PROCEDURA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA ŞI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE 2008-2012

 
- CUPRINS -
 
 
INTRODUCERE / pag. 5
 
 
CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND FINANŢELE PUBLICE ŞI BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL / pag. 8
1. Rolul sistemului financiar  / pag. 8
2. Bugetul de stat – prezentare generală / pag. 11
 
CAPITOLUL 2: ROLUL BUGETULUI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC ŞI SOCIAL / pag. 14
1. Noţiunea şi natura juridică a bugetului public naţional  /pag. 14
2. Rolul bugetului public naţional  / pag. 20
3. Conţinutul bugetului public naţional /pag. 21
4. Cuprinsul bugetului public naţional /pag. 22
 
 
CAPITOLUL 3: VENITURILE ŞI CHELTUIELILE BUGETARE / pag. 24
1. Sistemul veniturilor bugetare / pag. 24
2. Sistemul cheltuielilor bugetare /pag. 25
 
 
CAPITOLUL 4: PROCEDURA BUGETARĂ / pag. 30
1. Principiile procedurii bugetare / pag. 30
1.1. Principiul universalităţii / pag. 31
1.2. Principiul publicităţii  / pag. 31
1.3. Principiul unităţii  /pag.  32
1.4. Principiul anualităţii /pag. 32
1.5. Principiul specializării bugetare /pag. 33
1.6. Principiul unităţii monetare  /pag. 33
2. Etapele procedurii bugetare /pag. 36
2.1. Elaborarea proiectului bugetului /pag. 37
2.2. Aprobarea bugetului /pag. 40
2.3. Execuţia bugetară  / pag.  41
 
 
CAPITOLUL 5: BUGETUL UNIUNII EUROPENE / pag. 48
1. Aspecte generale şi evoluţii istorice /pag. 48
2. Bugetul Uniunii Europene în prezent, potrivit Tratatului de la Lisabona (intrat în vigoare la 1 decembrie 2009) /pag. 50
2.1. Bugetul anual al Uniunii Europene /pag. 51
2.2. Execuţia bugetului şi descărcarea /pag. 53
 
CAPITOLUL 6: CONCLUZII  / pag. 55
 
BIBLIOGRAFIE / pag. 58
Legislaţie /pag. 58
Literatură de specialitate /pag. 59
  
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
LEGISLAŢIE
 
- Strategia fiscal-bugetară pe perioada 2012-2014;
- Programului de convergenţă pentru perioada 2012-2015;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în M. Of. nr. 597 din 13 august 2002, modificată şi completată prin:
O.U.G. nr. nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice (aprobată prin Legea nr. 22/2010); 
O.U.G. nr. 63 din 29 iunie 2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în M. Of. nr. 460 din 30 iunie 2011.
Legea nr. 22 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în M. Of. nr. 28 din 13 ianuarie 2012.
- Legea bugetului de stat pe anul 2012 – legea nr. 293 din 21 decembrie 2011, publicată în M. Of. nr. 914 din 22 decembrie 2011.
- Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 252 din 20 aprilie 2010.
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, modificată şi completată prin:
O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 450 din 2 iulie 2010;
Legea nr. 13 din 7 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare publicată în Monitorul Oficial nr. 179 din 14 martie 2011;
O.U.G. nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în M. Of. nr. 854 din 2 decembrie 2011.
 
LITERATURĂ DE SPECIALITATE
 
- Iulian Văcărel, Gh. Bistriceanu, Florian Bercea ş.a, Finanţe publice, ediţia a VI-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007;
- Dan Drosu Şaguna, Mihaela Tofan, Drept fiscal, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2010;
- Dan Drosu Şaguna, Drept financiar public, ediţia 3, Editura C.H. Bucureşti, 2009;
- Cosmin Flavius Costas, Mircea Stefan Minea, Dreptul finanţelor publice, Vol. I – Drept financiar, ediţia a 2-a, revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
- Claudia Diana Sabau Popa, Bugetul Uniunii Europene şi fondurile comunitare, Editura Economică, Bucureşti, 2011;
- Aurel Neagu, Drept financiar public, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
- Vasile Tabără, Finanţele publice şi controlul financiar în administraţia publică locală, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2009;
- Viorel Roş, Drept financiar. Sistemul bugetar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Iulian Văcărel, Relaţii financiare internaţionale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995;
- Tatiana Moşteanu, Sorin Dinu, Reforma sistemului fiscal în România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999; 
- Juraj Nemec, Glen Wright,  Finanţe publice Teorie şi practică în tranziţia central-europeană, Editura Ars Longa, Bratislava, 2000;
- Emil Bălan, Drept financiar, ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
- Adrian Fanu-Moca, Contenciosul fiscal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
- Ioan Condor, Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002;
- Teodora Vâşcu Barbu, Bugetul statului şi agenţii economici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;
- Gabriela Anghelache, Gh. D. Bistriceanu, Tatiana Moştneanu, Florian Bercea, Maria Bodnar, Florin Georgescu, Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000;
- Maria Costache, „Proces bugetar şi fiscalitate comunitară”, Suport de curs SNSPA;
- Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, „Fiscalitatea în Europa la începutul Mileniului III”, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2006;
- Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu, Drept Constituţional European, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;
- Eduard Dragomir, Dan Niţă, „Tratatul de la Lisabona”, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;
- Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene. Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007;
- Beatrice Andresan Grigoriu, Ştefan Tudorel, Tratatele Uniunii Europene. Versiune consolidată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
- Anamaria Groza, Uniunea Europeană: drept instituţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- Anamaria Groza, Comunităţile europene şi cooperarea politică europeană. Emergenţa unei identităţi europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- Nicolae Dănilă, „Euro. Bipolarizarea monetară”, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
- Gilles Ferréol, „Dicţionarul Uniunii Europene”, Editura Polirom, Iaşi, 2001;
- Ovidiu Ţinca, „Drept Comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999;
- Marin Voicu, Introducere în dreptul european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.
 

 

Titlul lucrarii: Bugetul si procedura bugetara in Romania si la nivelul Uniunii Europene in contextul crizei economice 2008-2012
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker