Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Dreptul de superficie

Descriere

Codul civil de la 1864 reglementează patru dintre dezmembrămintele dreptului de proprietate – uzufructul, uzul, abitaţia şi servitutea, la acestea adăugându-se şi un al cincilea, neconsacrat expres de Codul civil român, dar menţionat de alte acte normative – dreptul de superficie.

Un pas înainte a fost făcută prin Noul Cod civil – Legea nr. 287/2009 (intrat in vigoare in 2011), acesta dispunând că sunt drepturi reale: dreptul de proprietate; dreptul de superficie; dreptul de uzufruct; dreptul de uz; dreptul de abitaţie; dreptul de servitute; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosinţă; drepturile reale de garanţie; alte drepturi cărora legea le recunoaşte acest caracter.

Dreptul de superficie este un drept real principal, care presupune dreptul de proprietate al unui terţ asupra construcţiilor sau altor lucrări care se găsesc pe terenul care aparţine unei alte persoane, teren pe care superficiarul are un drept de folosinţă . 

Regimul juridic al superficiei a fost rezultatul jurisprudenţei şi operei doctrinale. Îndeosebi în privinţa constituirii dreptului de superficie, atât doctrina, cât şi jurisprudenţa , sunt unanime în a spune că dreptul de superficie se dobândeşte în baza înţelegerilor părţilor, legatelor, prescripţiei achizitive sau legii. 

 

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

CUPRINS

DREPTUL DE SUPERFICIE
 
 
CAPITOLUL 1: ASPECTE INTRODUCTIVE
1.1. Consideraţii generale privind drepturile reale
1.2. Evoluţia dreptului de superficie
1.2.1. Instituţia dreptului de superficie în dreptul roman
1.2.2. Instituţia dreptului de superficie în România
1.2.2.1. Instituţia dreptului de superficie în vechiul drept românesc 
1.2.2.2. Instituţia dreptului de superficie în dreptul civil românesc clasic şi contemporan
1.2.2.2.1. Sistemul Codului civil 
1.2.2.2.2. Sistemul juridic anterior perioadei comuniste
1.2.2.2.3. Sistemul juridic comunist
1.2.2.2.3.1. Dreptul de superficie anterior intrării în vigoare a Legilor nr. 58 si 59 din 1974
1.2.2.2.3.2. Dreptul de superficie în cadrul juridic promovat de Legile nr. 58 si 59 din 1974
1.2.2.2.4. Dreptul de superficie în cadrul legislativ de după anul 1989
1.2.3. Instituţia dreptului de superficie în dreptul francez
1.2.4. Instituţia dreptului de superficie în dreptul internaţional privat
1.3. Noţiunea dreptului de superficie
1.4. Obiect
1.5. Natura juridică 
1.6. Caractere juridice
1.6.1. Dreptul de superficie este un drept real imobiliar
1.6.2. Dreptul de superficie este un drept perpetuu
1.6.3. Dreptul superficiarului şi cel al proprietarului terenului nu se află în stare de indiviziune
1.6.4. Dreptul de superficie poate fi total sau parţial
1.6.5. Dreptul de superficie este imprescriptibil extinctiv
1.7. Existenţa dreptului de superficie
1.8. Exercitarea dreptului de superficie
1.9. Comparaţie între dreptul de superficie şi alte instituţii juridice
1.9.1. Dreptul de superficie şi dreptul de accesiune
1.9.2. Dreptul de superficie şi alte drepturi reale
1.9.2.1. Dreptul de superficie şi dreptul de uzufruct
1.9.2.2. Dreptul de superficie şi dreptul de uz
1.9.2.3. Dreptul de superficie şi dreptul de abitaţie
1.9.2.4. Dreptul de superficie şi dreptul de administrare al regiilor autonome şi instituţiilor publice
1.9.2.5. Dreptul de superficie şi dreptul de servitute
1.9.3. Dreptul de superficie şi dreptul de proprietate publică
 
 
CAPITOLUL 2: MODURI DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE
2.1. Convenţia
2.2. Uzucapiunea
2.3. Legea
2.4. Hotărârea judecătorească
2.5. Legatul
2.6. Admiterea acţiunii confesorii
 
 
CAPITOLUL 3: MODURI DE TRANSMITERE ALE DREPTULUI DE SUPERFICIE
3.1. Contractul
3.1.1. Contractul de vânzare
3.1.2. Contractul de schimb
3.1.3. Contractul de donaţie
3.1.4. Contractul de tranzacţie
3.1.5. Contractul de întreţinere
3.1.6. Contractul de rentă viageră
3.2. Partajul
3.3 Împărţeala de ascendent
3.4. Succesiunea
3.4.1. Succesiunea legală
3.4.2. Succesiunea testamentară
 
 
CAPITOLUL 4: EFECTELE DREPTULUI DE SUPERFICIE
4.1. Drepturile şi obligaţiile superficiarului
4.1.1. Drepturile superficiarului
4.1.2. Obligaţiile superficiarului
4.2. Drepturile si obligaţiile nudului proprietar
4.2.1. Drepturile nudului proprietar
4.2.2. Obligaţiile nudului proprietar
 
 
CAPITOLUL 5: APLICAŢII PRACTICE ALE DREPTULUI DE SUPERFICIE
5.1. Situaţia contractului de locaţiune cu clauza, pentru locatar, de a clădi pe fond
5.2. Situaţia arborilor de pe marginea străzilor
5.3. Situaţia antreprenorului care construieşte cu propriile materiale pe terenul clientului
5.4. Situaţia construcţiei ridicate de unul din soţi pe terenul aflat în proprietatea celuilalt soţ
5.5. Situaţia construcţiilor ridicate de soţi pe terenul unor terţe persoane
5.6. Situaţia în care arendaşul, prin contractul de arendare, are posibilitatea de a construi pe fond
5.7. Concesiunea terenurilor din domeniul privat pentru construcţii
5.8. Situaţia celor care au dobândit prin acte administrative terenuri proprietate de stat atribuite în folosinţă până la intrarea în vigoare a Legii nr. 50/1991
 
CAPITOLUL 6: MODURI DE STINGERE ALE DREPTULUI DE SUPERFICIE
6.1. Convenţia
6.2. Pieirea  sau desfiinţarea construcţiei, plantaţiei sau a lucrării
6.3. Legea
6.4. Expirarea termenului sau realizarea unei condiţii rezolutorii
6.5. Consolidarea
6.6. Contractul de tranzacţie
6.7. Admiterea acţiunii negatorii
 
CAPITOLUL 7: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE
 
 

Bibliografie
 
„Codul civil român. Noul Cod civil (Legea nr. 287/2009)”, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2010.
"Code civil français", Litec, 1994;
"Codul familiei", ediţie îngrijită de Av. Roxana Paliţă, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;
Aubry, C., Rau, C. - ''Cours de droit civil français'', Quatrième édition, tome deuxième, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, Paris, 1878.
Adam, Ioan - ''Teoria generală a drepturilor reale'', Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
Adam, Ioan - ''Regimul juridic al dobândirii si înstrăinării imobilelor - terenuri si construcţii'', Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
Alunaru, Cristian - ''Noi aspecte teoretice şi practice ale dreptului de superficie'' în ''Dreptul'' nr. 5-6 din 1993.
Avianu, Gh., T. - ''Tratat despre expropriaţiune pentru cauza de utilitate publică'', Tiografia si Litografia E. Wiegand & C. C. Savoiu, Bucuresci, 1891.
Bârsan, Corneliu - ''Regimul juridic al bunurilor imobile'', Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983.
Bîrsan, Corneliu, Stătescu, Constantin - ''Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor'', Editura ALL, Bucureşti, 1995.
Bîrsan, Corneliu, Gaiţă, Maria, Pivniceru, Mona, Maria - ''Drept civil. Drepturile reale'', Institutul European, Iaşi, 1997.
Beleiu, Gheorghe - ''Drept civil. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil'', Casa de Editură si Presă ''Şansa'' S.R.L., Bucureşti, 1995.
Beleiu, Gheorghe - ''Prescripţia pentru viciile construcţiei'' în 'Revista Română de Drept'' nr. 1 din 1981.
Brădeanu, Salvador - ''Unele probleme privind dreptul de superficie, de abitaţie si de servitute, în lumina prevederilor Legilor nr. 58 si 59 din 1974'' în ''Revista Română de Drept'' nr. 5 din 1977.
Brădeanu, Salvador - ''Problema dobândirii dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale prin uzucapiune în lumina dreptului socialist'' în ''Legalitatea populară'' nr. 12 din 1956.
Brădeanu, Salvador, Teofil, Pop - ''În legătură cu dobândirea, apărarea şi stingerea dreptului de proprietate cu privire la construcţii'' în ''Jusţitia Nouă'' nr. 4 din 1966.
Brădeanu, Salvador - ''Probleme de drept cu privire specială asupra dreptului de superficie'' în ''Justiţia Nouă'' nr. 6 din 1960.
Cernea, Emil, Molcuţ, Emil - ''Istoria statului şi dreptului românesc", Casa de Editură şi Presă ''Şansa'' S.R.L., Bucureşti, 1995.
Chirică, Dan - ''Drept civil. Contractele speciale'', Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
Chirică, Dan - ''Drept civil. Succesiuni'', Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
Ciobanu, Florea, Ioan - ''Instituţia dreptului de superficie raportată la prevederile Legii fondului funciar'' în ''Dreptul'' nr. 2 din 1993.
Ciutacu, Florin - "Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Culegere de speţe", ediţia a II-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
Ciutacu, Ionuţ - ''Dreptul de superficie'' în ''Studii juridice şi administrative'' nr. 1 din 1998.
Cosmovici, Mircea, Paul - ''Drept civil. Drepturile reale. Obligaţii. Legislaţie'', Editura All, Bucureşti, 1994.
Dobrican, Ghe. - ''Este admisibilă constituirea unui drept de superficie în situaţia în care copiii îşi construiesc o locuinţă pe terenul proprietatea părinţilor, cu acordul acestora'' în ''Revista Română de Drept'' nr. 11 din 1983.
Deak, Francisc - ''Tratat de drept civil. Contracte speciale'', Editura Actami, Bucureşti, 1998.
Dragomir, Eduard; Paliţă, Roxana – „Drept procesual civil. Sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat”, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2010.
Filipescu, Ion, P. - ''Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale'', Editura Actami, Bucureşti, 1998.
Filipescu, Ion, P. - ''Tratat de dreptul familiei'', Editura ALL, Bucureşti, 1998.
Fuerea, Augustin, Pricopi, Adrian, Toma, Despina - "Drept internaţional privat. Note de curs", Editura Paco, Bucureşti, 1995.
Giurgiu, Liviu - "Domeniul public", Editura Tehnică, Bucureşti, 1997.
Hamangiu, Constantin, Rosetti-Bălănescu, I., Băicoianu, Al. - ''Tratat de drept civil român'', vol II, Editura ALL, Bucureşti, 1997.
Ionescu, M., - Notă la sentinţa civilă nr. 212/1955 a Tribunalului popular Răcari în "Justiţia Nouă" nr. 1/1956.
Lafond, Pierre - Claude - "Droit des biens", Les Editions Thémis. Université de Montréal, 1991.
Laurent, F. - "Principes de droit civil francais", cinquième édition, vol VIII, Bruylant - Christophe & Cie, Editeurs Bruxelles, Librairie A. Marescq, Ainé, Paris, 1893.
"Legiuirea Caragea", Ediţie critică, Editura Academiei Republicii Populare România, Bucureşti, 1959.
Luţescu, G. N., - "Teoria generală a drepturilor reale", Imprimeria "Văcăreşti", Bucureşti, 1947.
Lupulescu, Dumitru - "Dreptul de proprietate comună al soţilor", Casa de Editură şi Presă "Şansa" S. R. L., Bucureşti, 1993.
Lupulescu, Dumitru - "Drept civil. Drepturile reale principale", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
Mazeaud Henry, Leon et Jean - ''Leçons de droit civil'', tome II, Editions Montchrestien, 1962.
Mazeaud Henry, Leon et Jean - ''Leçons de droit civil'', tome IV, Editions Montchrestien, 1963.
Marty, Gabriel, Raynaud, P. - ''Droit civil'', tome II, deuxième volume, ''Les biens'', Sirey, Paris, 1965.
Miclea, Mircea - "Cadastrul şi cartea funciară", Editura ALL, Bucureşti, 1993.
Molcuţ, Emil, Oancea, Dan - "Drept roman", Casa de Editură şi Presă "Şansa" S. R. L., Bucureşti, 1993.
Negru, V. - "Curs de drept civil. Partea generală, persoane şi bunuri", Editia a III-a, Litografia Învăţământului Universitatea Iaşi, 1957.
Paliţă, Roxana; Eduard Dragomir – „Dreptul de superficie”, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2011.
Planiol, Marcel, Ripert, Georges - "Traité pratique de droit civil francais", vol III, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, Paris, 1926.
Planiol, Marcel - "Traité élémentaire de droit civil", troisième édition, vol I, Librairie Cotillon, Paris, 1904.
Pop, Liviu - "Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
Pop, Liviu - "Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
Popa, Marin - "Drept civil. Drepturile reale", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
Popescu, Tudor, R. - "Călăuza juristului", Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
Popescu, Tudor, R. - "Dreptul familiei. Tratat", vol I, Bucureşti, 1956.
Safta-Romano, Eugeniu - "Dreptul de proprietate privată şi publică în România", Editura Grafix, Iaşi, 1993.
Safta-Romano, Eugeniu - "Aspecte teoretice şi practice actuale privind construcţiile pe terenul altuia" în "Dreptul" nr. 10 din 1992.
Şaguna, Dan, Drosu “Drept financiar şi fiscal”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
Uliescu, Marilena, Ciutacu, Florin - "Culegere de speţe. Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale", editia a II-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
Urs, Iosif, R., Argheni, Smaranda - "Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor civile", vol II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
Tripier, Louis - "Les codes francais", vingt-sixiéme édition, Cotillon Editeur, L. Larose Librairie, Paris, 1870.
Viollet, Paul - "Histoire de droit civil francais", troisième édition, Librairie de Société de Recueil Général des Lois et des Arrêts, Paris, 1905.
Vurdea, I., C. - "Aspecte teoretice şi practice ale dreptului de superficie" în "Justiţia Nouă" nr. 6 din 1960.
Weill, Alex, Terré, François, Simler, Philippe - "Droit civil. Les biens", Dalloz, 1985. 
 
Titlul lucrarii: Dreptul de superficie
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2011
Numar de pagini: 70
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Cresterea porumbeilor

Cresterea porumbeilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker