Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Circulatia juridica a terenurilor

Descriere

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 653 din 22/07/2005 şi a intrat în vigoare la 25 iulie 2005. Acest act normativ cuprinde 17 titluri, dintre care important în studiul de faţă l-a reprezentat Titlul XI cu privire la „Circulaţia juridică a terenurilor”. Prin această lege a fost abrogată Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor care nu mai corespundea realităţilor juridice prezente care se racordează cerinţelor impuse de aderarea a ţării noastre la Uniunea Europeană.

Adoptând o soluţie destul de neobişnuită în tehnica legislativă, Guvernul României a propus Parlamentului adoptarea unui pachet legislativ eterogen prin procedura constituţională a asumării răspunderii. Astfel, au fost modificate numeroase acte normative, dintre care şi Legea nr. 54/1998.

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 247/2005, terenurile proprietate privată, indiferent de destinaţia şi titularul lor, sunt şi rămân în circuitul civil. Ele pot fi înstrăinate şi dobândite liber prin oricare din modurile prevăzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi. Terenurile cu sau fără construcţii, situate în intravilan şi extravilan, indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care prin acte juridice între vii se constituie un drept real asupra unui teren cu sau fără construcţie, indiferent de destinaţia sau întinderea acestora.

O noutate de semnalat în conţinutul legii este prevederea stabilită în art. 3 din lege potrivit cu care cetăţenii străini şi apatrizii precum şi persoanele juridice străine pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România în condiţiile prevăzute de legea specială.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

Planul lucrării
CIRCULAŢIA JURIDICĂ A TERENURILOR


- CAPITOLUL 1 - ASPECTE GENERALE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR
1.1. Scurt istoric al legislaţiei în materie. Cadrul legal actual
1.2. Clasificarea terenurilor
1.3. Terenurile proprietate privată
1.4. Situaţia juridică a terenurilor
1.4.1. Noţiunea şi natura domeniului public şi privat al statului
1.4.2. Importanţa distincţiei între domeniul public şi domeniul privat al statului
1.4.3. Terenurile aparţinând domeniului public al statului
1.4.4. Terenurile aparţinând domeniului privat al statului
1.5. Regimul juridic al terenurilor situate în intravilan şi extravilan


- CAPITOLUL 2 - REGIMUL JURIDIC AL CIRCULAŢIEI TERENURILOR PROPRIETATE PRIVATĂ
2.1. Scurt istoric
2.2. Reglementare legală
2.2.1. Prevederi constituţionale
2.2.2. Dispoziţiile Legii nr. 247/2005 - noul cadru normativ în materie cu privire la circulaţia terenurilor
2.3. Terenurile proprietate privată se află în circuitul civil. Excepţii
2.4. Antecontractul de vânzare-cumpărare cu privire la terenuri
2.5. Dreptul de preemţiune în înstrăinarea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor
2.5.1. Noţiunea şi natura juridică a dreptului de preemţiune
2.5.2. Condiţiile şi domeniul de aplicare a dreptului de preemţiune
2.5.3. Titularii dreptului de preemţiune


- CAPITOLUL 3 - VÂNZAREA DE TERENURI ŞI SCHIMBUL DE TERENURI
3.1. Vânzarea de terenuri
3.2. Schimbul de terenuri


- CAPITOLUL 4- INCAPACITĂŢI SPECIALE DE A DOBÂNDI TERENURI ÎN PROPRIETATE
4.1. Aspecte preliminarii
4.2. Incapacitatea persoanelor fizice de a dobândi
4.3. Situaţia persoanelor străine privind dreptul de proprietate privată asupra terenurilor potrivit Legii nr. 247/2005


- CAPITOLUL 5 - CONCLUZII


- BIBLIOGRAFIE -

BIBLIOGRAFIE

 •  
 •  Constituţia României din anul 2003 - forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 •  Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial nr. 653/22.07.2005.
 •  Ordonanţa de Urgenţă nr. 209 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 1194 din 30 decembrie 2005.
 •  Legea nr. 312 din 10 noiembrie 2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, în Monitorul Oficial nr. 1008/14 noi. 2005.
 •  „Codul civil român”, ediţie îngrijită de Florin Ciutacu, Editura Teora, Bucureşti, 2000
 •  Legislaţia terenurilor (actualizat la 15.08.2005), Editura All Beck, Bucureşti, 2005
 •  Liviu Pop, “Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale”, ediţie revăzută şi completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 •  Eugen Chelaru, „Circulaţia juridică a terenurilor”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999
 •  Eugen Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 •  Ioan Adam, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1998.
 •  Ion P. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1998.
 •  C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Bucureşti 1988.
 •  M. Cosmovici, Drept civile. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie, Editura All, Bucureşti, 1996.
 •  D. Chirică, "Consecinţele modificării legislaţiei postrevoluţionare asupra circulaţiei imobilelor proprietate particulară", în Revista Dreptul nr. 6/1991
 •  L. Franţescu, „Noţiunile de domeniu public şi domeniu privat al statului. Conţinut şi regim”, în Revista Dreptul nr. 11/1993
 •  Dan Constantin Tudorache, „Domeniul public şi domeniul privat al statului în lumina legii fondului funciar”, în Revista Dreptul nr. 5/1992,
 •  Liviu Giurgiu, „Consideraţii în legătură cu domeniul public”, în Revista Dreptul nr. 8/1995.
 •  Ion P. Filipescu, „Domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ teritoriale”, în Revista Dreptul nr. 5-6/1994.
 •  I. Popa, Natura juridică a dreptului real al cetăţenilor străini şi al apatrizilor asupra terenurilor aferente construcţiilor proprietatea lor”, în Revista Dreptul nr. 7/1998.
 •  Ioan Adam, „Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1998,
 •  I. Adam, „Noţiunea şi natura domeniului public, domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale”, în Revista Dreptul nr. 8/1994.
 •  A. Cojocaru, „Discuţii privind noţiunile de proprietate publică şi proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale”, în Revista Dreptul nr. 11/1998;
 •  Eugeniu Safta-Romano, „Dreptul de proprietate publică şi privată în România”, Editura Graphix, Iaşi, 1993
 •  Traian Dârjan, Antecontractul de vânzare-cumpărare, în Revista Dreptul nr. 3/2000.
 •  Dumitru Andrei, Marieta Ronea Avram, Obligaţiile promitentului vânzător şi executarea lor silită, în Revista Dreptul nr. 1/1995
 •  Dan Chirică, Efectele juridice ale antecontractului de vânzare-cumpărare, încheiat în calitate de promitent-vânzător sau promitent-cumpărător de un singur soţ, fără consimţământul expres al celuilalt soţ, în Revista Dreptul nr. 5-6/1993.
 •  Gh. Beleiu, „Dreptul de preemţiune reglementat de Legea 18/1991”, în Revista Dreptul nr. 12/1992.
 •  Fr. Deak, „Dreptul de preemţiune”, în Revista Dreptul, nr. 7/1992
 •  G. Costi, "Natura juridică a convenţiilor de vânzare imobiliară sub formă privată", în Revista Română de Drept nr. 5/1967
 •  C. Hamangiu, R. Bălănescu, AL. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Vol. I, Editura Naţională, Bucureşti 1929.
 •  M. Costin, Marile instituţii ale dreptului civil, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982.
 •  Fr. Deak, Tratat de Drept civil. Contracte speciale, ediţia a III-a, actualizată şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002
 •  Francisk Deak, Stanciu Cărpenaru, Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 •  M. I. Muţiu, Drept civil. Contracte speciale, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2001
 •  Cornelia Toader, Drept civil. Contracte speciale, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
 •  M. Mureşan, Drept civil. Contracte speciale, Editura Cordial Lex, 1999.
 •  Iosif, R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Contracte speciale, vol. III, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
 •  Eugeniu Safta-Romano, Contracte civile. Încheiere. Executare. Încetare, Editura Polirom, Bucureşti, 1999.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Circulatia juridica a terenurilor
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 85
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Circulatia juridica a terenurilor

Circulatia juridica a terenurilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker