Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Tentativa in dreptul penal roman

Descriere

Legea penală incriminează, de regulă, infracţiunile ajunse în faza consumării. În anumite cazuri, însă, atunci când activitatea materială este întreruptă înainte de ducerea ei la capăt, sau, deşi activitatea materială s-a realizat în totalitate, rezultatul nu se produce datorită anumitor împrejurări independente de voinţa făptuitorului.

O astfel de situaţie în legislaţie şi literatura juridică poartă numele de tentativă şi se pedepseşte conform legii. Pentru a înţelege mai bine rolul tentativei, între formele infracţiunii este necesar a se porni de la perioadele în care se desfăşoară activitatea infracţională. Avem în vedere aici: perioada internă şi perioada externă. În ce priveşte perioada internă, aceasta este ţărmurită de momentul încolţirii ideii, pe de o parte, şi luarea hotărârii de a săvârşii infracţiunea, pe de altă parte - între acestea aflându-se deliberarea sau lupta motivelor.

Această perioadă nu are relevanţă din punct de vedere penal, deoarece nu reprezintă o manifestare a individului în sfera relaţiilor sociale. Gândul criminal nu reprezintă un pericol câtă vreme nu s-a realizat într-o faptă (cogitationis poenam nemo patitur).

Perioada externă însă, are relevanţă penală, în afara actelor de pregătire, când regula este că acestea nu se pedepsesc, şi în cadrul acesteia regăsim trei faze:

 faza actelor de pregătire;

 faza actelor de executare;

 faza urmărilor.

Faza actelor de pregătire este aceea care corespunde activităţii de pregătire a infracţiunii, aceste activităţii nefiind incriminate decât atunci când ele constituie, în sine, o infracţiune sau când sunt asimilate tentativei.

Faza executării reprezintă cea mai importantă fază în procesul infracţional şi începe în momentul în care se trece la executarea hotărârii infracţionale, adică se execută acţiuni, activităţii prin care este realizat actul de conduită interzis prevăzut de norma penală.

În faza de executare, se pot distinge momente, care capătă individualitate pe planul dreptului penal.

Astfel, este posibil ca activitatea de executare să se întrerupă, ori să fie dusă până la capăt, dar rezultatul cerut de lege pentru întregirea laturii obiective a infracţiunii să nu se producă. În ce priveşte faza urmărilor, aceasta se caracterizează prin producerea urmărilor socialmente periculoase prevăzute în latura obiectivă a infracţiunii. O infracţiune care a ajuns în această fază este considerată completă.

Aşa cum am văzut însă, multe acţiuni infracţionale nu sunt duse până la capăt, nu ajung a fi infracţiuni consumate. Ele rămân în faza de tentativă. Astfel, în existenţa progresivă a unei activităţii infracţionale, tentativa se situează în faza actelor de executare a infracţiunii, între începutul executării acţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective şi producerea rezultatului socialmente periculos. Tentativa este definită în doctrină, ca formă a infracţiuni ce constă în punerea în executare a hotărâri de a săvârşii infracţiunea, executare ce a fost întreruptă ori nu şi-a produs efectul, deşi executarea a fost efectuată în întregime. Tentativa constituie deci, o formă a infracţiunii, căci întotdeauna rezultatul nu se produce, fie datorită întreruperii actului de executare, fie datorită altor împrejurări, când actul de executare este efectuat în întregime.

Periculozitatea tentativei poate fi dedusă din însăşi definiţia acesteia, ea constând în punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea. De asemenea, există tentativă şi în cazul în care producerea rezultatului nu a fost posibilă datorită insuficienţei mijloacelor folosite, sau defectuozităţii acestora, ori datorită împrejurării că obiectul nu se găsea în locul unde credea făptuitorul că se află.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE PRIVIND FORMELE TENTATIVEI

SECŢIUNEA I: NOŢIUNI

SECŢIUNEA A II-A: TENTATIVA ŞI FAZELE DESFĂŞURĂRII MANIFESTĂRII EXTERIOARE

SECŢIUNEA A III-A: TENTATIVA CA FORMĂ A INFRACŢIUNII

SECŢIUNEA A IV-A: REFERINŢE ISTORICE

§ 4 1. Consideraţii introductive

§ 4.2. Tentativa în vechiul drept roman

§ 4.3. Tentativa în dreptul german

§ 4.4. Tentativa în dreptul canonic

§ 4.5. Tentativa în dreptul italic

§ 4.6. Tentativa în dreptul francez

§ 4.7. Tentativa în vechiul drept englez

§ 4.8. Tentativa în vechiul drept românesc

§ 4.9. Instituţia tentativei în legislaţia română

 

CAPITOLUL II: ACTELE PREGĂTITOARE

SECŢIUNEA I: CONCEPT

SECŢIUNEA A II-A: DELIMITAREA ACTELOR DE PREGĂTIRE DE CELE DE EXECUTARE

§ 2.1. Criteriul subiectiv

§ 2.2. Criteriul obiectiv

§ 2.3. Criteriul formal

SECŢIUNEA A III-A: TRATAMENTUL ACTELOR PREGĂTITOARE

§ 3.1. Concepţia obiectivă

§ 3.2. Concepţia incriminării limitate a actelor premergătoare

§ 3.3. Concepţia incriminării nelimitate a actelor premergătoare

 

CAPITOLUL III: ACTELE DE EXECUTARE

SECŢIUNEA I: CONCEPT

SECŢIUNEA A II-A: CONDIŢII GENERALE ALE TENTATIVEI

§ 2.1. Consideraţii introductive

§ 2.2. Intenţia de a săvârşi infracţiunea

§ 2.3. Punerea în executare a acţiunii

§ 2.4. Executarea să fi fost întreruptă sau să nu-şi fi produs rezultatul

SECŢIUNEA A III-A: CONDIŢII SPECIALE ALE DIFERITELOR MODALITĂŢI ALE TENTATIVEI

§ 3.1. Tentativa întreruptă

§ 3.2. Tentativa perfectă (terminată)

§ 3.3. Tentativa improprie

a. Tentativa relativ improprie

b. Tentativa absolut improprie

c. Fapta putativă

SECŢIUNEA A IV-A: SITUAŢII ÎN CARE NU EXISTĂ TENTATIVA

§ 4.1. Consideraţii introductive 

a. Cauze de ordin material

b. Cauze subiective, datorită cărora nu poate exista tentativa

SECŢIUNEA A V-A: TRATAMENTUL TENTATIVEI

 

CAPITOLUL IV: DESISTAREA ŞI ÎMPIEDICAREA PRODUCERII REZULTATULUI

SECŢIUNEA I: CONCEPT

SECŢIUNEA A II-A: CONDIŢIILE DESISTĂRII ŞI ALE ÎMPIEDICĂRII REZULTATULUI

§ 2.1. Condiţiile desistării

§ 2.2. Condiţiile împiedicării producerii rezultatului

SECŢIUNEA A III-A: TRATAMENTUL DESISTĂRII VOLUNTARE ŞI ÎMPIEDICĂRII PRODUCERII REZULTATULUI

 

CAPITOLUL VI: TENTATIVA IN CAZURI SPECIALE

SECŢIUNEA I: TENTATIVA ŞI PARTICIPAŢIA

SECŢIUNEA A II-A: TENTATIVA ÎN CAZUL DIFERITELOR FORME DE INFRACŢIUNI

 

CAPITOLUL VII: CONSIDERAŢII FINALE ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

B I B L I O G R A F I E

 

BIBLIOGRAFIE
 
I. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII.
 
 • George Antoniu, C, Bulai, A. Filipaş, „Practica judiciară penală, Partea generală”, vol. I, 1988
 • George Antoniu, „Tentativa”, Editura Tempus, Bucureşti 1995
 • Mircea Basarab, „Drept penal. Partea generală.”, vol. I, Editura Fundaţiei, Iaşi, 1992
 • P. Bouzat, J. Pinatel, „Traite de droit penal et de criminologie”, Ed. a II-a, Tome I, Editura Dalloz, Paris, 1970.
 • Constantin Bulai, „Drept penal român, Partea generală”, vol. l, 1992.
 • Nicolae Buzea, „Infracţiunea penală şi culpabilitatea”, Alba-Iulia, 1944.
 • Lombois Lude, „Drept penal general” Hachett, Paris, 1996
 • I. Coomentaries, „Model penal Code and Commnetaries”, Patti I/2, Philadelphia, P.A., The American law Institute, 1985
 • Ştefan Daneş, „Drept penal general”, vol. l, Bucureşti 1994
 • Ştefan Daneş, Vasile Papadopol, „Individualizarea judiciară a pedepselor”, Bucureşti 1985
 • V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Editura Academiei, Bucureşti, 1969
 • Vintilă Dongoroz, Drept penal, Bucureşti, 1939.
 • Vintilă Dongoroz şi colab., „Noul cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1969.
 • Octavian Loghin, Avram Filipaş, „Dreptul penal român. Partea generală”, Editura Şansa, Bucureşti, 1992. 
 • Vincenzo Manzini, „Trattato di diritto penale italiano”, Volume primo, Torino, 1933.
 •  Constantin Mitrache, „Drept penal român. Partea generală.”, Ediţie a III-a revăzută şi adăugată, Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1997
 • Ion Oancea, „Drept penal. Partea generală.”, Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.
 • Vasile Papadopol, Doru Pavel, „Formele unităţii infracţionale în dreptul penal român”, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1992.
 • Jean Claude Soyer, „Drept penal şi procedură penală” Libraire Generale de droit et de jurisprudence, Paris, 1994
 • G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, „Droit Penal General” 15-eme Edition, Dalloz, Paris, 1995.
 • Ion Tanoviceanu, „Curs de drept penal”, Atelierele Grafice Socec & Co, Bucureşti, 1912.
 • Augustin Ungureanu, „Drept penal român. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.

   

II. REVISTE DE SPECIALITATE
 
 • Revista Dreptul nr. 9-12/1990.
 • Revista Dreptul nr. 12/1994.
 • Revista Dreptul nr. 4/1997
 • Revista Dreptul nr. 6/1999
 • Revista de Drept Penal nr. 4/1995.
 • Revista de Drept Penal nr. 2/1997
 • Revista de Drept Penal nr. 4/1997.
 • Revista de Drept Penal nr. 11/1997
 • Revista de Drept penal nr. 2/1998
 • Revista de Drept Penal nr. 3/1999.
 • Revista de Drept Penal nr. 1/2000
 • Revista de Drept Penal nr. 3/2000.
 • Revista de Drept Penal nr. 1/2002.
 • Revista Română de Drept nr. 11/1968
 • Revista Română de Drept nr. 1/1969
 • Revista Română de Drept nr. 4/1969
 • Revista Română de Drept nr. l/1970.
 • Revista Română de Drept 12/1970
 • Revista Română de Drept nr. 3/1971
 • Revista Română de Drept nr. 4/1971
 • Revista Română de Drept nr. 12/1971
 • Revista Română de Drept nr. 4/1973
 • Revista Română de Drept nr. 3/1975.
 • Revista Română de Drept nr. 2/1977
 • Revista Română de Drept nr. 2/1979.
 • Revista Română de Drept nr. 7 din 1981
 • Revista Română de Drept nr. 9 din 1984
 • Revista Română de Drept nr. 3 din 1989
 • Repertoriu de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980
 • Culegere de Decizii pe anul 1990
 • Sinteza practicii judiciare a Curţii de Apel Galaţi pe anul 1995.  

   

 
III. STUDII ŞI ARTICOLE DE SPECIALITATE
 
 • G. Antoniu, „Consideraţii asupra unor instituţii de drept penal general: Desesizarea voluntară, Participaţia, Infracţiunea continuată, Confiscarea specială”, în Revista Română de Drept nr. 11/1968
 • G. Antoniu, „Unitatea de infracţiuni. Contribuţii”, în Revista de Drept Penal nr. 3/1999.
 • C-tin. Butiuc, „Tentativa în cazul infracţiunilor complexe”, în Revista de Drept Penal nr. 2/1997.
 • Radu Chiriţă, „Tentativa la infracţiunile complexe praeterintenţionate”, în Revista de Drept penal nr. 1/2000
 • Mihai A. Cocaină, Aurică Cocaină, „Tentativa. Infracţiunea autonomă”, în Revista de Drept Penal nr. 3/2000.
 • Ramiro Virgil Mancaş, „Reflecţii asupra faptului putativ”, în Revista de Drept Penal nr. 4/1997.
 • Manea Tamara, „Tentativa improprie”, în Revista de Drept Penal nr. 1/2002.
 • Vasile Papadopol, „Tentativa în reglementarea noului Cod penal”, în Revista Română de Drept nr. 4/1969.
 • Vasile Papadopol, „Contribuţii la studiul infracţiunii colective”, Revista Română de Drept nr. 9 din 1984
 • Gavril Paraschiv, „Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni”, în Revista de Drept Penal nr. 4/1995.
 • Adrian Ştefan Tulbure, „Actele premergătoare”, în Revista de Drept Penal nr. 2/1998.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Tentativa in dreptul penal roman
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 79
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Tentativa in dreptul penal roman

Tentativa in dreptul penal roman

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker