Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Dreptul de mostenire

Descriere

După cum am subliniat şi reţinut pe parcursul studiului de faţă dreptul de moştenire este garantat prin chiar dispoziţiile Legii fundamentale (art. 46). Pe de altă parte, Codul civil cuprinde două titluri privind instituţia succesiunii: Titlul I „Despre succesiuni” (art. 650-799) şi Titlul II ”Despre donaţiuni între vii şi despre testamente” (art. 800-941).

Pe lângă aceste prevederi legale, care constituie principalul izvor al materiei succesiunilor, Codul civil mai cuprinde şi alte reglementări referitoare la acest domeniu şi cu care dispoziţiile de mai sus se întregesc. Potrivit dispoziţiilor cuprinse în Codul civil,moştenirea este testamentară în cazul în care transmiterea masei succesorale are loc în temeiul voinţei celui care lasă moştenirea, voinţă manifestată prin testament.

După cum am arătat, persoanele desemnate de către testator să culeagă moştenirea poartă denumirea de legatari (moştenitori testamentari), ei putând fi legatari universali, în măsura în care dobândesc întreg patrimoniul defunctului, legatari cu titlu universal, caz în care dobândesc o fracţiune din patrimoniul defunctului şi legatari cu titlu particular, cei care dobândesc o serie de bunuri individuale din patrimoniul lui de cujus.

Pe de altă parte, moştenirea este legală când ea se deferă în ordinea şi cotele determinate prin lege, persoanelor stabilite ca făcând parte din una din clasele de moştenitori stabilite în Codul civil. Ea se va deferi în temeiul legii numai în măsura în care nu exista testament sau acesta nu îşi produce, în total sau în parte efectele, sau testamentul cuprinde dispoziţii de altă natură ca recunoaşterea unui copil, dispoziţii cu privire la funeralii etc., dar nu privitoare la transmiterea patrimoniului succesoral. Cele două tipuri de moştenire, expres enunţate de art. 650 din Codul Civil - legală şi testamentară, nu se exclud reciproc, ci pot coexista. Potrivit art. 680 din Codul civil arată că “în lipsă de moştenitori legali sau testamentari, bunurile lăsate de defunct trec în proprietatea statului”.

Reţinem totodată că în dreptul nostru, atât în cazul moştenirii legale, cât şi în cazul moştenirii testamentare, transmiterea patrimoniului succesoral (transmisiune universală ori cu titlu universal) sau a bunurilor determinate din patrimoniu (transmisiune cu titlu particular) operează de drept din momentul deschiderii moştenirii fără vreo manifestare de voinţă din partea succesibilului şi chiar fără ştirea lui. Mai mult decât atât, în caz de moarte a succesibilului înainte de lichidarea moştenirii la care avea dreptul, ea se retransmite, tot de drept, asupra moştenitorilor săi.

Altfel spus, în dreptul nostru, patrimoniul succesoral nu rămâne nici un moment fără titular. Cu toate că transmiterea patrimoniului succesoral se produce de drept din momentul deschiderii moştenirii ea nu are caracter definitiv şi obligatoriu.

Succesibilul are dreptul de a alege - numit drept de opţiune succesorală - între consolidarea (confirmarea) titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii (acceptare pură şi simplă sau sub beneficiu de inventar) şi desfiinţarea acelui titlu prin renunţarea la moştenire.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00
Cantitate:

Dreptul de moştenire - drept fundamental

Planul lucrării

 

Capitolul 1:Aspecte generale privind dreptul de moştenire - drept fundamental

1.1. Noţiunea de moştenire şi dreptul de a moşteni

1.2. Felurile moştenirii

1.3. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii

a. Transmisiunea moştenirii este o transmisiune pentru cauză de moarte

b. Transmisiunea moştenirii este universală

c. Transmisiunea moştenirii este unitară

d. Transmisiunea moştenirii este indivizibilă

1.4. Condiţiile generale ale dreptului la moştenire

 

Capitolul 2: Moştenirea legală

2.1. Noţiunea de moştenire legală

2.2. Clasele de moştenitori

2.2.1. Clasa I de moştenitori legali: descendenţii defunctului

2.2.2. Clasa a II-a de moştenitori (ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi)

2.2.3. Clasa a III-a de moştenitori (ascendenţii ordinari)

2.2.4. Clasa a IV-a de moştenitori legali (colateralii ordinari)

2.2.5. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor

2.3. Principiile generale ale devoluţiunii legale

2.3.1. Principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea claselor de moştenitori

2.3.2. Principiul proximităţii gradelor de rudenie

2.3.3. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad chemate la moştenire

2.4. Reprezentarea succesorală

2.4.1. Noţiunea, utilitatea şi trăsăturile reprezentării succesorale

2.4.2. Domeniul de aplicare

2.4.3. Condiţiile reprezentării succesorale

 

Capitolul 3: Devoluţiunea testamentară a moştenirii

3.1. Reguli generale cu privire la moştenirea testamentară

3.2. Regimul juridic al principalelor dispoziţii testamentare

3.2.1. Definiţia legatului şi condiţii cerute pentru existenţa sa

3.2.2. Desemnarea legatarului

3.2.3. Clasificarea legatelor

A. Legatul universal

B. Legatul cu titlu universal

C. Legatul particular

 

Capitolul 4: Concluzii

Bibliografie 

Bibliografie
 
 • Deak Francisc „Tratat de drept succesoral”, Editura Actami, Bucureşti, 2002.
 • Deak Francisc “Drept civil. Moştenirea legală”, Editura Actami, Bucureşti, 1996.
 • Deak Francisc (coordonator), Camelia Toader, Liviu Stănciu­lescu, R. Popescu, V. Stoica, „Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii,” Editura Proarcadia, Bucureşti, 1993.
 • L. Stănciulescu, ”Drept civil. Dreptul de moştenire”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2000
 • Eliescu Mihai „Curs de succesiuni”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.
 • Eliescu Mihai „Moştenirea şi devoluţiunea în dreptul R.S.R.,”, Editura Academiei, Bucureşti, 1966.
 • Chirică Dan „Drept civil - Succesiuni”, Editura Lumina Lex, 1999.
 • Florescu C. Dumitru, „Drept civil. Succesiunile”, Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2001.
 • Ghiceanu Gheorghe, „Dreptul de moştenire, Rezerva succesorală”, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1998.
 • Popa Marin, “Drept civil. Succesiuni”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1995.
 • Safta-Romano Eugeniu, “Dreptul de moştenire”, Editura Grafix, Iaşi, 1992.
 • Stănciulescu Liviu „Drept civil. Dreptul de moştenire”, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1996.
 • Macovei Dumitru, “Drept civil. Succesiuni”, Editura Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1992.
 • Molcuţ Emil, Dan Oancea, “Drept Roman”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1993.
 • Turianu Cristiana, Turianu Corneliu, „Moştenirea şi împărţeala ei - practică judiciară adnotată,” Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1998.
 • Eugeniu Safta-Romano, „Contracte civile. Încheiere. Executare. Încetare”, Editura Polirom, Iaşi, 1999
 • I. Albu, „Observaţii privind terminologia proiectului Codului Civil în materia succesiunilor”, în R.R.D. nr. 8/1973;
 • Teodor Sâmbrian, “Drept Roman. Principii, instituţii şi texte celebre”, Editura Şansa, Bucureşti, 1994;
 • Emil Cernea, Emil Molcuţ, “Istoria statului şi dreptului românesc”, Editura Şansa, Bucureşti, 1994
 • Sanda Ghimpu, „Dicţionar juridic selectiv”, Editura Albatros, Bucureşti, 1985
 • C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al Băicoianu, „Tratat de drept civil român”, Vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1929,
 • Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, „Drept civil. Contracte. Succesiuni”, Editura Junimea, Iaşi, 2000
 • I. Zinveliu, „Dreptul la moştenire în RSR”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975
 • D. Macovei, Drept civil (succesiuni), Editura Ştefan Procopiu, 1995.

   

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 
Titlul lucrarii: Dreptul de mostenire
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 74
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Dreptul de mostenire

Dreptul de mostenire

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker