Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor (2)

Descriere

Instituţia moştenirii este un corolar necesar al dreptului de proprietate. Ea se justifică prin îndatoririle care se nasc între membri acelei celule sociale care este familia. Şi ce este mai esenţial în cadrul societăţii moderne decât familia…

Poate şi din acest considerent, prin recunoaşterea acestor drepturi soţului supravieţuitor s-a avut în vedere cristalizarea poziţiei sale în cadrul familiei, pe de o parte, iar pe de altă parte s-a dorit evitarea tuturor aspectelor negative la care s-ar putea ajunge odată cu decesul celuilalt soţ.

Dacă la început, drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor aveau un caracter defavorabil acestuia, în lumina prevederile actuale, dar mai ales în lumina prevederilor Legii nr. 319/1944, situaţia soţului supravieţuitor s-a îndreptat, iar actualmente poziţia acestuia în cadrul procesului succesoral este bine definită.

Prin drepturile recunoscute de către lege, soţul supravieţuitor poate fi considerat, fără urmă de îndoială un adevărat membru al familiei, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate. Acest aspect se bazează pe faptul că averea fiecăruia dintre soţi este de obicei rodul muncii amândurora şi chiar dacă averea defunctului se datorează numai muncii sale, el n-ar fi putut să o agonisească, sau să o păstreze, fără spiritul de economie al celuilalt.

Într-un sistem legislativ ca al nostru, în care regimul matrimonial, fie el legal sau convenţional, este aproape întotdeauna întemeiat pe separaţia de interese, singurul mijloc tehnic de a trage din această situaţie urmările de drept cerute de echitate este să se acorde un drept de moştenire soţului în viaţă, cu titlu de rezervatar. Aceste consideraţii, precum şi exemplele propuse în dreptul comparat, au condus pe legiuitorul nostru să purceadă la reforma înfăptuită prin Legea nr. 319 din 10 iunie 1944.

În ceea ce ne priveşte prin scurta trecere în evidenţă a principalelor aspecte ale dreptului de succesiune al soţului supravieţuitor am încercat pe cât posibil o evidenţiere a rolului pe care acest element al dreptului civil îl are în societate, a modului în care poate conduce la armonizarea relaţiilor în cadrul familiei şi de ce nu, ar putea constitui şi un exemplu pentru tinerele familii de căsătoriţi din zilele noastre, care ar trebui să aibă mai mult în vederea aspecte de echitate şi de înţelegere în relaţiile dintre ei.

Bineînţeles că aspectele acestei probleme sunt departe de a se fi lămurit, dar pe parcursul dezvoltării societăţii vor apărea o serie de noi aprecieri şi elemente care vor fi avute în vedere de către legiuitor. Considerăm că o serie de probleme cum ar fi stabilirea cotei parţi din moştenire ce revine soţului supravieţuitor în raport cu copiii defunctului din alte căsătorii, precum şi regimul comunităţii de bunuri ar trebui avute în vedere într-o reglementare ulterioară.

 De asemenea, datorită faptului că în prezent, instituţia căsătoriei încearcă să se adapteze noilor realităţi ale societăţii şi datorită faptului că regimul concubinajului nu este reglementat, ar trebui avut în vedere şi acest aspect care deşi din consideraţii de ordin nu este tocmai etic, din punct de vedere practic ar putea conduce la înlăturarea unor aspecte controversate şi la soluţionare unor probleme de drept, atât sub aspect material cât şi procedural.

Prin scurta trecere în revistă a acestor aspecte sperăm că am reuşit să clarificăm o serie de elemente care pe parcursul timpului au creat destule probleme atât în literatura de specialitate cât şi în practica instanţelor judecătoreşti şi de asemenea am creat cadrul propice pentru eventualele discuţii care vor avea ca obiect această temă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

- C U P R I N S -

DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

 

CAPITOLUL 1 - CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA 1 - NOŢIUNEA ŞI FELURILE MOŞTENIRII

§ 1. NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE

§ 2. FELURILE MOŞTENIRII

SECŢIUNEA 2 - EVOLUŢIA DREPTULUI SUCCESORAL

§ 1. INSTITUŢIA DREPTULUI SUCCESORAL DE-A LUNGUL ISTORIEI

§ 2. SCURT ISTORIC PRIVIND DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

SECŢIUNEA 3 - PERSOANA CARE LASĂ MOŞTENIREA ŞI PERSOANELE CARE DOBÂNDESC MOŞTENIREA

§ 1. PERSOANA CARE LASĂ MOŞTENIREA

§ 2. PERSOANELE CARE DOBÂNDESC MOŞTENIREA

SECŢIUNEA 4 - NOŢIUNEA DE MASĂ SUCCESORALĂ

 

CAPITOLUL 2 - CONDIŢIILE GENERALE PENTRU A PUTEA MOŞTENI

SECŢIUNEA 1 - CAPACITATEA SUCCESORALĂ

SECŢIUNEA 2 - VOCAŢIA SUCCESORALĂ

§ 1. NOŢIUNE.

§ 2. VOCAŢIA SUCCESORALĂ GENERALĂ ŞI VOCAŢIA SUCCESORALĂ CONCRETĂ

SECŢIUNEA 3 - NEDEMNITATEA SUCCESORALĂ

SECŢIUNEA 4 - CALITATEA DE SOŢ

 

CAPITOLUL 3 - DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

SECŢIUNEA 1 - DREPTUL DE MOŞTENIRE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ÎN CONCURS CU ORICARE DINTRE CLASELE DE MOŞTENITORI LEGALI SAU ÎN LIPSA RUDELOR DIN CELE PATRU CLASE

SECŢIUNEA 2 - DREPTUL DE MOŞTENIRE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ASUPRA OBIECTELOR APARŢINÂND GOSPODĂRIEI CASNICE ŞI ASUPRA DARURILOR DE NUNTĂ

§ 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

§ 2. CONŢINUTUL DREPTULUI PREVĂZUT LA ART. 5 DIN LEGEA NR. 319/1944

SECŢIUNEA 3 - DREPTUL DE ABITAŢIE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

§ 1. NOŢIUNE ŞI CONDIŢII

§ 2. CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTULUI DE ABITAŢIE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

§ 3. CORELAŢIA DINTRE DREPTUL DE ABITAŢIE ŞI LEGISLAŢIA LOCATIVĂ… 52 § 4. ÎNCETAREA DREPTULUI DE ABITAŢIE

 

CAPITOLUL 4 - REZERVA SUCCESORALĂ A SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

SECŢIUNEA 1 - CUANTUMUL REZERVEI SUCCESORALE A SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

§ 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

§ 2. CUANTUMUL REZERVEI SUCCESORALE A SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

§ 3. CARACTERELE REZERVEI SUCCESORALE A SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

SECŢIUNEA 2 - IMPUTAREA REZERVEI SUCCESORALE A SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

SECŢIUNEA 3 - COTITATEA DISPONIBILĂ A SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ÎN CONCURS CU COPIII DINTR-O CĂSĂTORIA ANTERIOARĂ A DEFUNCTULUI

§ 1. REGLEMENTAREA ŞI JUSTIFICAREA COTITĂŢII DISPONIBILE SPECIALE.

§ 2. CORELAŢIA DINTRE DISPOZIŢIILE ART. 939 C. CIV. ŞI ALE LEGII NR. 319/1944

SECŢIUNEA 4 - DETERMINAREA COTITĂŢII DISPONIBILE SPECIALE ŞI COTITĂŢII ORDINARE

§ 1. STABILIREA CELOR DOUĂ COTITĂŢI

§ 2. SANCŢIUNEA DEPĂŞIRII COTITĂŢII DISPONIBILE SPECIALE.

 

CAPITOLUL 5 – CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

B I B L I O G R A F I E
 
I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII
 
 • Alexandresco Dimitrie„Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român”, Iaşi, 1890.
 • Beleiu Gheorghe,“Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, Casa de Editură şi Presă “Şansa“ S.R.L.
 • Cantacuzino M. B. „Elementele dreptului civil”, Bucureşti, 1921.
 • Chirică Dan „Drept civil - Succesiuni”, Editura Lumina Lex, 1999.
 • Chirică Dan „Drept civil - Succesiuni”, Editura Lumina Lex, 1996.
 • Deak Francisc„Tratat de drept succesoral”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Costin Mircea „Marile instituţii ale dreptului civil român”, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca 1982.
 • Deak Francisc “Drept civil. Moştenirea legală”, Editura Actami, Bucureşti, 1996.
 • Deak Francisc (coordonator), Camelia Toader, Liviu Stănciu­lescu, R. Popescu, V. Stoica, „Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii,” Editura Proarcadia, Bucureşti, 1993.
 • Francisc Deak „Tratat de drept succesoral”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Hamangiu C-tin, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, „Tratat de drept civil român”, Bucureşti, 1998.
 • Eliescu Mihai „Curs de succesiuni”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.
 • Eliescu Mihai „Moştenirea şi devoluţiunea în dreptul R.S.R.,”, Editura Academiei, Bucureşti, 1966.
 • Fildermann W, “La nature juridique de la tranmissions par deces”.
 • Ghiceanu Gheorghe, „Dreptul de moştenire, Rezerva succesorală”, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1998.
 • Ionaşcu Traian, Brădeanu S. „Drepturile reale principale în R.S.R.”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1978.
 • Macovei Dumitru, “Drept civil. Succesiuni”, Editura Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1992.
 • Molcuţ Emil, Dan Oancea, “Drept Roman”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1993.
 • Molcuţ Emil, Cernea Emil, “Istoria statului şi dreptului românesc”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Mourlou F., “Rèpètitions ecrites sur le Code Civil”, tome deuxieme, Garnier-Treres, Librairies-Éditeurs Paris, 1881.
 • R. Petrescu, V. Scherer, Gh. Ni­chita, „Probleme teoretice şi practice de drept civil”, Scrisul Românesc, Craiova, 1987.
 • Planiol Marcel, “Traite elementaire de droit civil”, tome troisième, Librairie Generale de Droit & de Jurisprudence, Paris 1905.
 • Popa Marin, “Drept civil. Succesiuni”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1995.
 • Safta-Romano Eugeniu, “Dreptul de moştenire”, Editura Grafix, Iaşi, 1992.
 • Stănciulescu Liviu „Drept civil – Dreptul de moştenire”, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1996.
 • Sâmbrian Teodor, “Drept Roman. Principii, instituţii şi texte celebre”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., 1994.
 • Turianu Cristiana, Turianu Corneliu, „Moştenirea şi împărţeala ei – practică judiciară adnotată,” Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti. 1998.

   

 
II. STUDII, ARTICOLE ŞI ALTE PUBLICAŢII
 
 • Boroi Elena, Boroi Gheorghe, „Corelaţia între prevederile articolului 939 din Codul civil şi Decretul Lege nr 319/1944”.
 • Deak Francisc „În legătură cu dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice”, în R.R.D. nr. 11/1988.
 • Deak Francisc „Stabilirea drepturilor succesorale ale ascendenţilor privilegiaţi şi colateralilor privilegiaţi în concurs cu soţul supravieţuitor, în R.R.D. nr. 4/1989.
 • Gherman Vasile, Notă la sentinţa civilă nr. 866/1957 a Trib. Pop. rai. Vatra Dornei, în Legalitate Populară nr. 3/1959.
 • Toader Camelia, Popescu Radu „Consideraţii în legătură cu aplicarea principiului aparenţei în drept în materia moştenirii”, în Dreptul nr. 9/1993.
 • Repertoriu de practică judiciară a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anul pe anii 1968-1973, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.
 • Repertoriu de practică judiciară a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anul pe anii 1969-1975, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.
 • Repertoriu de practică judiciară a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anul pe anii 1975-1980, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor (2)
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 72
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Cronicile din Narnia - colectia

Cronicile din Narnia - colectia

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker