Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Efectele apelului

Descriere

Căile de atac sunt mijloace legale prin care poate fi provocată o amplificare a desfăşurării procesului penal în vederea efectuării‚ în anumite cazuri şi condiţii, a controlului judecătoresc asupra hotărârilor intervenite.

Judecata, în orice cale de atac are totdeauna caracterul unei activităţi procesuale de control judecătoresc.

Apelul, fiind o cale ordinară de atac se poate declara numai împotriva hotărârilor nedefinitive‚ pronunţate în primă instanţă.

În materie penală‚ apelul apare ca o prelungire necesară atât a dreptului de apărare cât şi a exerciţiului acţiunii represive. Apelul, fiind o cale de atac ordinară prin care se realizează controlul jurisdicţional‚ s-a cristalizat de multă vreme şi s-a admis în toate sistemele procesuale concepţia că el poate fi exercitat de procuror şi de părţi. Codul nostru actual a lărgit această concepţie permiţând declararea apelului‚ în anumite cazuri şi de către martori‚ experţi‚ interpreţi‚ apărători‚ cu privire la cheltuielile judiciare cuvenite acestora‚ precum şi de orice alte persoane ale căror interese legitime au fost vătămate prin hotărârea instanţei.

În general, apelul este declarat personal de cei îndreptăţiţi. El poate fi declarat pentru titulari şi de reprezentanţii lor legali sau de către apărător. Pentru inculpat are dreptul de a face apel şi soţul acestuia. Procurorul poate declara apel numai personal. Art. 363 Cod procedură penală prevede că apelul se poate declara în 10 zile. Acesta este termenul general aplicabil ori de câte ori legea nu dispune altfel. Termenul de apel fiind un termen peremptoriu‚ nerespectarea lui duce la decăderea din dreptul exercitării căii de atac.

Totuşi‚ în mod excepţional legea înlătură efectul amintit pentru persoana decăzută din motive neimputabile acesteia. Pentru a opera repunerea în termen trebuie să se constate că întârzierea în declararea apelului a fost determinată de o cauză temeinică de împiedicare. Astfel‚ prin sentinţa penală nr. 1010/1996 s-a admis sesizarea Biroului executări penale de pe lânga Judecătoria sectorului 1 privind pe condamnatul V.V. S-a constatat expirată durata întreruperii executării pedepsei de un an şi sase luni închisoare dispusă prin sentinţa penală 2349/1994 a Judecătoriei sector 1‚ până la însănătoşirea condamnatului. Împotriva sentinţei a declarat apel după expirarea termenului prevăzut de lege‚ condamnatul care a solicitat repunerea sa în termen şi în fond‚ respingerea sesizării Biroului executări penale din cadrul Jud. sector 1‚ întrucât a beneficiat de graţierea personală a Preşedintelui României. În aceste condiţii tribunalul a constatat că în speţă sunt îndeplinite prevederile art. 364 C. proc. pen.‚ motiv pentru care va dispune repunerea condamnatului în temeiul de apel prevăzut de art. 363 alin. 1 C. proc. pen.

Precizăm de asemenea, că este posibilă şi introducerea apelului peste termenul reglementat de art. 365 C. proc. pen. Apelul produce în sistemul nostru de drept patru efecte‚ şi anume: suspensiv; devolutiv; extensiv; non reformatio in pejus.

În legătură cu acest din urmă efect s-a decis în practica judecătorească faptul că, rejudecând cauza în fond după desfiinţarea hotărârii ca urmare a admiterii apelului inculpatului instanţa de trimitere nu poate aplica inculpatului o pedeapsă mai mare decât cea pronunţată cu ocazia primei judecăţi. În caz contrar‚ se încalcă principiul non reformatio in pejus (T.M.B. sect. I penală, dec. nr. 254/A/16.02.1998) . Judecarea apelului se face având în vedere toate dispoziţiile generale inserate în primul capitol al Titlului II din Codul de procedură penală referitor la judecată (art. 287-312). Suplimentar urmează a se ţine seama şi de dispoziţiile art. 375- 383 a căror analiză am făcut-o pe parcursul lucrării.

Aşadar‚ apelul este o cale de atac de reformare‚ care propulsează totdeauna cauza la o instanţă superioară. Judecata la un nivel mai înalt creează un adevărat grad de jurisdicţie în urma parcurgerii căreia ori se validează prima judecată ori se desfiinţează hotărârea anterior dată. În consecinţă‚ deşi apelul este o instituţie nouă în peisajul juridic român‚ el este bine reglementat de normele Codului de procedură penală şi este ilustrat din abundenţă în practica judiciară.

Sperăm de aceea, că prin demersul nostru teoretic am reuşit să prezentăm în mod corect toate problemele pe care le ridică instituţia juridică a apelului‚ şi să împletim noţiunile teoretice cu soluţiile pronunţate în practica noastră judecătorească.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA CĂII DE ATAC ORDINARE A APELULUI

SECŢIUNEA 1: CONCEPTUL DE CALE DE ATAC ORDINARĂ

SECŢIUNEA 2: SCURT ISTORIC PRIVIND APELUL

SECŢIUNEA 3: TRĂSĂTURILE CĂII DE ATAC ORDINARE A APELULUI

 

CAPITOLUL II: CONDIŢIILE DE FOND ŞI DE FORMĂ ALE APELULUI

SECŢIUNEA I: HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI PENALE SUPUSE APELULUI

§ 1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE

§ 2. SENTINŢELE CARE POT FI ATACATE CU APEL

§ 3. SENTINŢELE CARE NU POT FI ATACATE CU APEL

§ 4. ATACAREA CU APEL A ÎNCHEIERILOR

SECŢIUNEA 2: PERSOANELE CARE POT DECLARA APEL

§ 1. PROCURORUL

§ 2. INCULPATUL

§ 3. PARTEA VĂTĂMATĂ

§ 4. PARTEA CIVILĂ ŞI PARTEA RESPONSABILĂ CIVILMENTE

§ 5. MARTORUL‚ EXPERTUL, INTERPRETUL ŞI APĂRĂTORUL

§ 6. ORICE PERSOANĂ ALE CĂREI INTERESE LEGITIME AU FOST VĂTĂMATE PRINTR-O MĂSURĂ SAU PRINTR-UN ACT AL INSTANŢEI

 SECŢIUNEA 3: MOTIVAREA APELULUI

SECŢIUNEA 4: TERMENUL DE DECLARARE A APELULUI. EFECTE

§ 1. TERMENUL DE APEL

§ 2. MOMENTUL DE LA CARE CURGE TERMENUL DE APEL

§ 3. REPUNEREA ÎN TERMEN

§ 4. APELUL PESTE TERMEN

SECŢIUNEA 5: DECLARAREA APELULUI

§ 1. FORMA DE DECLARARE

§ 2. LOCUL DECLARĂRII APELULUI

§ 3. RENUNŢAREA LA APEL

 

CAPITOLUL III: EFECTELE APELULUI

SECŢIUNEA 1: EFECTUL SUSPENSIV

§ 1. EFECTUL SUSPENSIV AL APELULUI. NOŢIUNE

§ 2. DEROGĂRI

SECŢIUNEA 2: EFECTUL DEVOLUTIV ALE APELULUI

SECŢIUNEA 3: EFECTUL EXTENSIV

§ 1. NOŢIUNE. MODALITĂŢI

§ 2. CARACTERISTICI

§ 3. CONDIŢII DE APLICARE

§ 4. APLICAŢII PRACTICE ALE EFECTULUI EXTENSIV

SECŢIUNEA 4: REGULA NON REFORMATIO IN PEJUS

 

CAPITOLUL IV: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ  

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
 
 • Ion Neagu, Tratat de drept procesual penal, Bucureşti, Ed. Global Lex, 2002
 • Ion Neagu, Anastasiu Crişu, Codul de procedură penală, Ediţia 2003, Coduri Adnotate, Editura All Beck, Bucureşti; 
 • Vasile Păvălenu „Drept procesual penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, 2002;
 • Vasile Papadopol, Corneliu Turianu, „Apelul penal”, Casa de editură şi presă „ŞANSA” S.R.L., Bucureşti, 1994;
 • C.S. Paraschiv, „Apelul penal”, Editura Militară, Bucureşti, 1999;
 • A. Tulbure, A. M. Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, 2001;
 • Alexandru Puitea „Drept procesual penal”, Ediţia revizuită, Editura Lumina Lex, 2002;
 • Alexandru Boroi, Ştefan G. Ungureanu, N. Jidovu, I. Măgureanu „Drept procesual penal”, Editura All Beck, 2003;
 • Al. Paicu, Despre dreptul apărătorului de a declara apel şi recurs pentru părţile din procesul penal, în Revista Dreptul, Anul XI, Seria a III-a, nr. 9/2000;
 • Gh. Potrivitu, Cu privire la dreptul apărătorului de a declara apel pentru părţile din procesul penal, în Revista Dreptul, Anul XII, Seria a III-a, nr. 1/2001;
 • R. Lupaşcu, Cu privire la dreptul părţii vătămate, constituită parte civilă, de a declara apel sau recurs şi cu privire la latura penală a cauzei, în Revista Dreptul, Anul IX, Seria a III-a, nr. 2/1998.
 • Gh. Mateuţ, Procedură penală. Partea specială. Judecata până la prima instanţă. Căile de atac, Vol. II, Editura Lumina Lex, 1998;
 • Gh. Mateuţ, Calea de atac ordinară a apelului în procedura penală română (I), în Revista Dreptul, Anul V, Seria a III-a, nr. 2/1994.
 • Dan Lupaşcu, „Codul de procedură penală” (Ediţie actualizată, 29.10.2003, cu modificările aduse prin Legea nr. 281/2003, O.U.G. nr. 66/2003; O.U.G. nr. 109/2003), Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.
 • Mihai Apetrei, Laurenţiu Nae, „Comentarii privind modificările Codului de procedură penală”, Editura Albastră, Bucureşti, 1996
 • G. Gheorghe, „Calitatea de parte civilă în procesul penal”, în Revista Română de Drept nr. 2/1985.
 • Gheorghe Elian, „Persoana vătămată în procesul penal”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961
 • Gh. Mateuţ, „Calea de atac ordinară a apelului în procedura penală română”, II, În Revista Dreptul, Anul V, Seria a III-a, nr. 2/1994
 • C. Stătescu, „În legătură cu apelul părţii civile împotriva hotărârii de achitare a inculpatului”, în Revista „Justiţia Nouă”, nr. 11/1956
 • Carmen Silvia Paraschiv, Mircea Damaschin, „Termenul de declarare a apelului”, în Revista de Drept penal nr. 1/2002,
 • Gh. Nistoreanu, A. Tulbure, M. Apetrei, L. Nae, Manual de drept procesual penal, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999;
 • N. Volonciu, Tratat de procedură penală, Partea generală, Editura Paideea, Bucureşti, 1996.
 • R. Corneanu, Aspecte teoretice şi practice privind instituţia apelului şi recursului, în Revista de drept penal, Anul III, nr. 1, ianuarie-martie, Bucureşti, 1966, R.A. „Monitorul Oficial”;
 • D.V. Mihăilescu, V. Rămureanu, Căile extraordinare de atac în procesul penal, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 • V. Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea specială, Vol. II, Bucureşti, Ed. Academiei, 1976.
 • V. Dongoroz, Explicaţii teoretice ale Codului penal. Partea generală., Bucureşti, Vol. I, Ed. Academiei, 1946.
 • Constituţia României din anul 2003 în forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 • Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 748 din 26 octombrie 2003;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55 din 25 iunie 2004 pentru modificarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr 592 din 1.VII.2004;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2004 din 30/09/2004, pentru completarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 06/10/2004;
 • Legea nr. 480/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 1088/23.11.2004

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Efectele apelului
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

by zuzu, 14 Feb 2011

PRETUL LUCRARII ESTE FOARTE MARE IN COMPARATIE CU CONTINUTUL

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Efectele apelului

Efectele apelului

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker