Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Masurile preventive neprivative de libertate

Descriere

Codul de procedură penală reglementează întreaga desfăşurare a procesului penal în aşa fel încât scopul acestuia să poată fi pe deplin realizat. Înfăptuirea justiţiei penale înseamnă în egală măsură pedepsirea tuturor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni dar şi apărarea de răspundere penală a persoanelor nevinovate - Tocmai pentru a se asigura legalitatea în justiţie, codul de procedură penală prevede un număr suficient de garanţii procesuale care să prevină luarea unor măsuri de constrângere abuzive împotriva unor persoane nevinovate.

În cursul procesului penal pot apare anumite situaţii care împiedică buna desfăşurare a acestei activităţi judiciare. Pentru prevenirea sau înlăturarea unor astfel de situaţii, legea procesual-penală a instituit măsurile procesuale, ca mijloc care asigură eficienţa procesului penal. Măsurile procesuale sunt instituţii de drept procesual penal folosite de organele judiciare în vederea desfăşurării normale şi eficace a urmăririi penale. Funcţionalitatea lor constă în a preveni sau înlătura împrejurările care împiedică realizarea în bune condiţiuni a procesului penal, pentru că în cursul acestuia pot interveni impedimente, obstacole sau dificultăţi care pot periclita activitatea judiciară.

De exemplu, dacă nu se iau anumite măsuri, învinuitul sau inculpatul lăsat în libertate ar putea săvârşi în continuare alte infracţiuni, după cum ar putea să îngreuneze stabilirea adevărului prin ştergerea urmelor, coruperea martorilor, falsificarea unor înscrisuri sau mijloace de probă materiale sau chiar ar putea să dispară încercând să zădărnicească aplicarea sancţiunii penale.

În alte situaţii sunt necesare măsuri care să evite riscul ca executarea silită a celor obligaţi la suportarea despăgubirilor civile sau a pedepselor la amendă să nu aibă eficacitate. Măsurile procesuale nu fac parte din desfăşurarea activităţii principale a procesului penal, caracterul lor fiind acela de activităţi adiacente activităţii principale. Intervenţia reală şi efectivă a măsurilor procesuale se manifestă numai dacă în procesul penal apar dificultăţi, greutăţi ori se profilează situaţii a căror evitare impune luarea lor.

În contextul actual al ideii de unitate europeană, dispoziţiile care permit privarea de libertate, ca sancţiune de natură penală sau ca măsură judiciară, urmează să corespundă şi să se alinieze unor standarde de largă aplicabilitate înscrise nu numai în documente regionale dar şi internaţionale. Pentru a sublinia importanţa respectării libertăţii individului în continuare vom aminti, cu titlu exemplificativ, anumite documente internaţionale care au consacrat acest drept fundamental.

Astfel, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede, la nivel de principiu, că nimeni nu poate fi privat de libertate.

Dar se precizează şi excepţiile de la această regulă, între care şi arestarea preventivă, ceea ce înseamnă că în prezenţa anumitor condiţii legale, starea de libertate se poate transforma într-o stare privativă de libertate care nu contravine principiului mai sus arătat pentru că la dispunerea unei asemenea măsuri s-a respectat legea şi prescripţiile sale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

MĂSURILE PREVENTIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL 1: ASPECTE INTRODUCTIVE

1.1. INSTITUŢIA MĂSURILOR PROCESUALE ÎN PROCESUL PENAL

A. DEFINIREA NOŢIUNII DE MĂSURI PROCESUALE, ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACESTORA

B. CLASIFICAREA MĂSURILOR PROCESUALE

1.2. MĂSURILE PREVENTIVE

A. DEFINIŢIA MĂSURILOR PREVENTIVE ŞI SCOPUL ACESTORA

B. FELURILE MĂSURILOR PREVENTIVE ŞI NATURA JURIDICĂ A INSTITUŢIEI

 

CAPITOLUL 2: DISPOZIŢII COMUNE PRIVIND MĂSURILE PREVENTIVE

2.1. LUAREA MĂSURILOR PREVENTIVE

A. CONDIŢII

B. ORGANELE JUDICIARE COMPETENTE ŞI ACTELE PRIN CARE POT FI LUATE MĂSURILE PREVENTIVE

2.2. ÎNLOCUIREA ŞI REVOCAREA MĂSURILOR PREVENTIVE . 36 2.3. ÎNCETAREA DE DREPT A MĂSURILOR PREVENTIVE

2.4. CĂI DE ATAC

 

CAPITOLUL 3: OBLIGAREA DE A NU PĂRĂSI LOCALITATEA

3.1. NOŢIUNE ŞI ELEMENTE PARTICULARE

3.2. CONDIŢIILE ÎN CARE SE ACORDĂ

 

CAPITOLUL 4: MĂSURA OBLIGĂRII DE A NU PĂRĂSI ŢARA

4.1. NOŢIUNEA OBLIGĂRII DE A NU PĂRĂSI ŢARA. CADRUL LEGAL

4.2. CONDIŢIILE LUĂRII MĂSURII OBLIGĂRII DE A NU PĂRĂSI ŢARA

 

CAPITOLUL 5: LIBERAREA PROVIZORIE

5.1. DEFINIŢIE ŞI NATURĂ JURIDICĂ

5.2. LIBERAREA PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIAR

A. CONDIŢIILE ÎN CARE SE ACORDĂ

B. MODIFICAREA SAU RIDICAREA CONTROLULUI JUDICIAR

5.3. LIBERAREA PROVIZORIE PE CAUŢIUNE

A. NOŢIUNE ŞI CONDIŢII

B. CAUŢIUNEA

5.4. PROCEDURA DE LIBERARE PROVIZORIE

A. CEREREA DE LIBERARE PROVIZORIE

B. MĂSURI PREMERGĂTOARE ŞI SOLUŢIONAREA CERERII

5.5. REVOCAREA LIBERĂRII PROVIZORII

 

CAPITOLUL 6: CONSIDERAŢII FINALE

 BIBLIOGRAFIE  

- BIBLIOGRAFIE -
 
 • Constituţia României din anul 2003 în forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 • Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003
 • Codul penal, Codul de procedură penală, Legi speciale cu dispoziţii speciale, Editura Argessis Print, Bucureşti, 2002.
 • Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002.
 • Ion Neagu, Drept procesual penal, Partea generală, vol II, Editura Euro-Trading, Bucureşti, 1992.
 • Carmen Silva Paraschiv, „Drept procesual penal”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Adrian Ştefan Tulbure, Angela Maria Tatu, „Tratat de drept procesual penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
 • Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
 • George Antoniu, Nicolae Volonciu, Nicolae Zaharia, Dicţionar de procedură penală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988.
 • Mihai Apetrei, Drept procesual penal, Editura Victor, Bucureşti, 2001.
 • Gh. Nistoreanu ş.a, Drept procesual penal, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
 • Grigore Theodoru, Curs de drept procesual penal, Partea generală, Iaşi, 1959.
 • A. Istrate, Libertatea persoanei şi garanţiile ei procesual penale, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1984.
 • Gh. Theodoru, Drept procesual penal român, Partea generală, vol. II, Universitatea “Alexandru I. Cuza”, Iaşi, 1974.
 • N. Iliescu, Libertatea persoanei în lumina dispoziţiilor din codul de procedură penală, Studii de cercetări juridice nr. 3/1971.
 • Mario Valiente, Per la reforma del Codice di procedura penale, Revista penale nr. 8/1967.
 • Iulian Poenaru, Pentru o nouă concepţie în elaborarea principiilor şi normelor dreptului procesual penal, R.R.D. nr. 12/1977.
 • Gh. Dărângă, Măsurile preventive în noul Cod de procedură penală, în R.R.D. nr. 4/1969.
 • M. Apetrei, L. Nae, Comentarii privind modificările Codului de procedură penală, Edit. Albastră, Bucureşti, 1996.
 • J. Pradel, La garde a vue en matiere de sureté de l’Etat, Recueil Dalloz, 1972.
 • Dorin Ciuncan, Aplicarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea, învinuitului sau inculpatului străin, în Revista Dreptul nr. 9/1995.
 • Al. Ţuculeanu, Aplicarea măsurii arestării preventive a obligării de a nu părăsi localitatea în raport cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1990.
 • Al. Ţuculeanu, Consideraţii în legătură cu măsura arestării preventive, în Dreptul nr. 4/1995.
 • Bogdan Ionescu, Reţinerea şi arestarea – legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2000.
 • Ionescu Gheorghe-Ilie, Tibacu Nicola, Brânzei Dimitrie, Cercetarea penală, Serviciul cultural, Presă şi Editorial, 1974.
 • H. Diaconescu, Prelungirea arestării preventive, în Dreptul nr. 12/1994.
 • C. Gârbaci, Marga Firu, Puncte de vedere privind posibilitatea prelungirii arestării preventive, în Dreptul nr. 1/19996.
 • Gh. Mateuţ, Fl. Predescu, Câteva consideraţii în legătură cu arestarea preventivă şi procedura prelungirii acesteia, în Dreptul nr. 4/1997.
 • Al. Georgeascu, Din nou despre prelungirea măsurii arestării preventive, în Dreptul nr. 7/1995.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu, Radu Demetrescu, Ion Oancea. Principalele instrumente privind drepturile omului, Vol. II - Instrumente regionale, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1997.
 • Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Masurile preventive neprivative de libertate
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 71
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Masurile preventive neprivative de libertate

Masurile preventive neprivative de libertate

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker