Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Buletinul jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2009

Descriere

Culegerea reuneşte decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din anul 2009, structurate pe următoarele domenii de drept: drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale, drept procesual civil, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul funcţiei publice, drept vamal, drept penal şi drept procesual penal.

Accesul cititorului la informaţia dorită este facilitat printr-un index alfabetic (pentru fiecare materie în parte), precum şi printr-un index cronologic al deciziilor.

De asemenea, lucrarea cuprinde note referitoare la legislaţia avută în vedere de instanţa supremă la momentul pronunţării deciziilor, cu eventuale precizări legate de modificările aduse actelor normative până în prezent.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 129.00
Cantitate:

 Din cuprinsul Buletinului jurisprudentei 2009:

DREPT CIVIL
 
I. Drepturi reale
 
1. Acţiune împotriva deciziei prin care se dispune acordarea de măsuri reparatorii prin compensare, prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001
 
2. Acţiune pentru restituirea unui imobil preluat de stat în baza unei hotărâri judecătoreşti penale de condamnare pentru alte infracţiuni decât cele menţionate la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001
 
3. Imobil preluat abuziv în proprietatea statului. Donaţie. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Codul civil
 
4. Regimul juridic al terenului preluat în baza Legii nr. 58/1974 în cazul în care construcţia a fost preluată de stat ulterior înstrăinării şi apoi demolată
 
5. Contestaţie împotriva deciziei emise de primar formulată de succesorii cu titlu particular ai foştilor proprietari. Inadmisibilitatea acţiunii
 
6. Acţiune privind acordarea de măsuri reparatorii. Imobil în indiviziune. Notificare formulată doar moştenitorii unui coindivizar
 
7. Contestaţie împotriva deciziei prin care se respinge notificarea, formulată doar de unul din moştenitorii proprietarului deposedat. Asimilarea persoanelor îndreptăţite la cota-parte din bun, care nu au formulat notificare în condiţiile Legii nr. 10/2001, renunţătorilor
 
8. Acţiune privind anularea dispoziţiei prin care s-a respins notificarea prin care se solicita restituirea în natură a unui imobil. Dovada calităţii de moştenitor
 
9. Cerere de restituire în natură sau de acordare de măsuri reparatorii în echivalent pentru un imobil naţionalizat în baza Decretului nr. 92/1950. Despăgubiri primite în temeiul unui acord internaţional încheiat de România
 
10. Contestaţie împotriva dispoziţiei de restituire a unor imobile preluate în mod abuziv de stat. Construcţii ridicate fără autorizaţie. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001
 
11. Acţiune pentru restituirea în natură a unei suprafeţe de teren şi pentru acordarea de măsuri reparatorii pentru clădirea demolată. Teren afectat de amenajări de utilitate publică
 
12. Cerere de retrocedare a unui imobil expropriat. Aplicarea dispoziţiilor legii speciale
 
13. Teren afectat de utilităţi publice. Realizarea scopului exproprierii
 
14. Teren ocupat de lucrări de amenajări de utilitate publică. Imposibilitatea restituirii în natură
 
15. Imobil preluat în mod abuziv de stat în baza Decretului nr. 92/1950. Contestaţie împotriva dispoziţiei emise de primar prin care se acordă măsuri reparatorii pentru o suprafaţă de teren pe care se află o construcţie ridicată fără autorizaţie. Restituirea în natură a suprafeţei de teren
 
16. Contestaţie împotriva dispoziţiei emise de primar formulată în temeiul art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Teren afectat de utilităţi publice
 
17. Notificare adresată unităţii deţinătoare după expirarea termenului prevăzut de art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001
 
18. Contestaţie împotriva deciziei primarului prin care se respingea cererea de restituire în natură a unui imobil. Imobil vândut în baza Legii nr. 112/1995. Valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare constatată printr-o hotărâre judecătorească. Acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent persoanei îndreptăţite
 
19. Contestaţie împotriva deciziei emise de primar în soluţionarea notificării. Imposibilitatea restituirii în natură a apartamentelor înstrăinate în absenţa constatării nulităţii actelor juridice de înstrăinare. Obligativitatea învestirii instanţei cu un capăt de cerere privind anularea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995
 
20. Acţiune privind obligarea primarului de a emite dispoziţia prevăzută de art. 23 din Legea nr. 10/2001. Obligaţia pe care o are unitatea deţinătoare, potrivit Legii nr. 10/2001
 
21. Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001. Calitatea de unitate deţinătoare a imobilului notificat
 
22. Acţiune pentru anularea dispoziţiei emise de primărie privind restituirea unui imobil preluat abuziv de stat
 
23. Imobil preluat în mod abuziv de către stat. Contestaţie împotriva deciziei primarului prin care se respinge cererea de restituire în natură a imobilului. Determinarea actului în baza căruia s-a realizat preluarea
 
24. Contestaţie împotriva respingerii notificării. Notificare formulată de o altă persoană decât cea de la care s-a efectuat preluarea. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 23 din Legea nr. 10/2001
 
25. Acţiune privind anularea deciziei emise de către unitatea deţinătoare a unui imobil preluat în mod abuziv de stat. Comunicarea deciziei emise în procedura Legii nr. 10/2001
 
26. Procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu mai pot fi restituite în natură
 
27. Imobil evidenţiat în patrimoniul unei societăţi comerciale, preluat de stat fără titlu valabil. Cerere de restituire în natură
 
28. Competenţa instanţelor de judecată de a stabili cuantumul despăgubirilor ce pot fi acordate
 
29. Măsuri reparatorii. Stabilirea valorii acestora conform actelor normative aplicabile la data soluţionării contestaţiei formulate în temeiul Legii nr. 10/2001
 
30. Acţiune în revendicare imobiliară introdusă doar de către unul dintre proprietarii imobilului. Regula unanimităţii
 
31. Imobil preluat în mod abuziv de către stat. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 480 C.civ. Aplicarea principiului error communis facit ius în persoana subdobânditorului cu titlu oneros
 
32. Imobil preluat în mod abuziv de către stat. Acţiune în revendicare. Invocarea neconcordanţelor dintre reglementările naţionale şi cele europene
 
33. Acţiune în revendicare întemeiată pe dispoziţiile art. 480 C.civ. după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. Concursul dintre legea specială şi legea generală în cazul unui imobil preluat de stat. Analizarea circumstanţelor în care a fost preluat bunul
 
34. Expropriere pentru cauză de utilitate publică. Stabilirea cuantumului despăgubirii
 
35. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Acţiune pentru restituirea imobilului întemeiată pe dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 33/1994. Inadmisibilitate
 
36. Contestaţie împotriva hotărârii Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 198/2004. Nemulţumire cu privire la cuantumul despăgubirilor acordate pentru terenul
expropriat
 
 
II. Contracte
 
37. Acţiune privind rezoluţiunea unui contract de vânzare-cumpărare. Restituirea sumei de bani plătită ca arvună
 
38. Acţiune pentru pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare. Promisiune de vânzare. Existenţa unui contract de arendă, prin care partea arendatoare a acordat arendaşului un drept de preemţiune în caz de vânzare
 
39. Acţiune privind anularea unor contracte de vânzare-cumpărare. Repunere în situaţia anterioară. Efectele anulării contractelor faţă de terţi
 
40. Rezoluţiunea promisiunii de vânzare-cumpărare. Daune-interese compensatorii. Punerea în întârziere a debitorului. Lipsa notificării
 
 
III. Obligaţii izvorând din cauzarea de prejudicii 
41. Prejudiciu cauzat prin erori judiciare săvârşite în procesele penale. Cuantumul daunelor morale. Criterii generale de evaluare
 
42. Prejudiciu cauzat prin erori judiciare săvârşite în procesele penale. Cuantumul daunelor morale. Criterii generale de evaluare
 
43. Acţiune privind acordarea de daune morale pentru reţinere nelegală. Determinarea angajării răspunderii în cazul în care angajaţi ai mai multor comitenţi au desfăşurat acţiuni prin care au fost lezate drepturile persoanei care a formulat acţiunea de chemare în judecată
 
 
IV. Succesiuni
 
44. Calitatea de persoană îndreptăţită la restituire. Moştenire legală şi moştenire testamentară
..............................................................................................................
 
Autor: Inalta Curte de Casatie si Justitie
Titlul cartii: Buletinul jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2009
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 08 Oct 2010
ISBN: 1584-9716
Numar de pagini: 1008
Mod de legare (Coperta): Brosata, Laminata

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker