Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raspunderea juridica a functionarului public

Descriere

Structurat pe parcursul a 7 Capitole, proiectul evidenţiază principalele probleme legate de instituţia răspunderii juridice a funcţionarilor publici, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic.

În Capitolul 1 introductiv denumit „Comunicarea şi rolul ei în dezvoltarea relaţiilor sociale” am considerat oportun a analiza importanţa şi rolul procesului de comunicare în cadrul instituţiilor publice.

În Capitolul 2 sunt prezentate unele „Noţiuni generale privind răspunderea juridică”, accentul fiind pus pe necesitatea delimitării între noţiunile de responsabilitate, responsabilizare şi răspundere juridică. În completare, sunt analizate funcţiile, condiţiile şi tipurile de răspundere juridică.

Capitolul 3 al lucrării este definitoriu în structura lucrării întrucât aduce în discuţie elementele caracteristice răspunderii juridice a funcţionarilor publici. În acest sens am considerat necesar a prezenta cadrul legal şi noţiunea de funcţionar public şi funcţie publică, aspecte completate prin prezentarea principalele forme de răspundere ale funcţionarului public.

Instituţia juridică a răspunderii disciplinare a funcţionarului public este analizată în mod detaliat în Capitolul 4 al lucrării - „Abaterea disciplinară”. Analizând noţiunea şi natura juridică a răspunderii disciplinare şi a disciplinei în materie, se va reţine că „disciplina” reprezintă un sistem de norme juridice care reglementează comportamentul salariaţilor şi funcţionarilor publici în desfăşurarea procesului muncii. Pe de altă parte, după cum se va sublinia, încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară. Aceasta este definiţia răspunderii administrativ-disciplinare, stabilită de art. 65 alin. 1 din Statutul funcţionarului public (forma republicată). Ansamblul normelor care definesc abaterile disciplinare, stabilesc sancţiunile disciplinare şi reglementează condiţiile de fond şi procedurale pentru aplicarea lor constituie una din formele de răspundere juridică specifice dreptului administrativ şi anume răspunderea disciplinară. Având în vedere importanţa respectării disciplinei în activitatea desfăşurată de funcţionarii publici, în acest capitol am considerat necesar a analiza în mod detaliat faptele care constituie, potrivit legii, abateri disciplinare.

În ordinea firească, în Capitolul 5 al studiului sunt reţinute sancţiunile disciplinare pe care legiuitorul le-a stabilit pentru abaterile disciplinare săvârşite de către funcţionarii publici. Prin urmare, sunt prezentate atât sancţiunile disciplinare, cât şi procedura de aplicare a acestora. Alte aspecte care completează materia privesc cazierul administrativ şi radierea sancţiunilor disciplinare.

Nu în ultimul rând, am considerat necesar a prezenta şi cauzele care înlătură răspunderea disciplinară, întrucât, după cum ştim, răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici poate fi angajată numai dacă sunt întrunite toate elementele constitutive ale abaterii disciplinare. „Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici cu statut special” formează obiectul analizei în Capitolul 6 al acestui studiu.

Aşa cum se va sublinia, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public reprezintă „dreptul comun” în ceea ce priveşte reglementarea regimului aplicabil raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală. Delimitarea între funcţionarii publici supuşi statutului de drept comun şi cei care beneficiază de reglementări speciale în raport cu Legea nr. 188/1999 se realizează prin dispoziţiile acesteia din urmă, conform art. 5 alin. 1 din Statut. Existenţa reglementărilor speciale aplicabile acestor categorii de funcţionari publici se justifică prin unele elemente specifice activităţilor instituţiilor respective. Pornind de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că prin statutele speciale se pot reglementa: drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decât cele prevăzute de Statutul funcţionarilor publici sau de reglementări complementare, funcţii publice specifice, dispoziţii speciale referitoare la carieră, însă numai în cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice şi consulare, poliţiştilor şi altor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, am considerat necesar ca în acest capitol să fie prezentate unele reglementări cu caracter derogatoriu în materie de răspundere disciplinară.

În Capitolul 7 al proiectului sunt reţinute principalele „Concluzii” ale studiului, prin prezentarea în sinteză a materiei analizate.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

Răspunderea juridică a funcţionarului public

- Cuprins -

 

Introducere / 5

 

Capitolul 1: Comunicarea şi rolul ei în dezvoltarea relaţiilor sociale / 8

1.1. Definirea şi particularităţile actului comunicativ / 8

1.2. Obiectivele şi formele procesului de comunicare umană / 11

1.3. Rolul comunicării în instituţiile publice / 13

1.3.1. Noţiunea de instituţie publică / 13

1.3.2. Rolul comunicării şi relaţiile publice / 16

A. Relaţiile publice: Noţiune şi importanţă / 16

B. Relaţiile publice. Procesul de comunicare şi imaginea instituţiilor publice / 17

C. Tehnici de conlucrare cu mass-media şi instrumentele folosite /19

a. Comunicatul de presă / 20

b. Conferinţele de presă / 20

c. Instituţia purtătorului de cuvânt în administraţia publică / 22

1.4. Cerinţele şi exigenţele unei comunicării eficiente / 25

1.4.1. Prevenirea stărilor conflictuale în cadrul instituţiilor prin comunicare eficientă / 25

1.4.2. Relaţia comunicare-negociere în prevenirea şi rezolvarea problemelor conflictuale / 27

A. Noţiunea şi elementele negocierii / 27

B. Relaţia comunicare-negociere / 29

 

Capitolul 2: Noţiuni generale privind răspunderea juridică / 33

2.1. Răspunderea şi responsabilitatea: delimitări conceptuale / 33

2.2. Funcţiile şi condiţiile răspunderii juridice / 36

2.2.1. Funcţiile răspunderii juridice / 36

2.2.2. Condiţiile răspunderii juridice / 37

2.3. Tipuri de răspundere juridică / 49

 

Capitolul 3: Răspunderea juridică a funcţionarilor publici. Elemente definitorii / 53

3.1. Noţiunea de funcţionar public. Cadrul legal actual / 53

3.2. Principalele forme de răspundere ale funcţionarului public / 58

 

Capitolul 4: Abaterea disciplinară / 66

4.1. Noţiunea şi natura juridică a răspunderii disciplinare / 66

4.2. Abaterile disciplinare. Particularităţi / 70

4.3. Întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor / 72

4.4. Neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor / 72

4.5. Absenţe nemotivate de la serviciu / 73

4.6. Nerespectarea în mod repetat a programului de lucru / 73

4.7. Intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal / 73

4.8. Nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter / 74

4.9. Manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte / 74

4.10. Desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic / 76

4.11. Refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu / 76

4.12. Încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici / 77

4.13. Alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici / 77

 

Capitolul 5: Sancţiunile disciplinare / 79

5.1. Cadrul legal în materie şi aspecte preliminarii / 79

5.2. Sancţiunile disciplinare/ 80

5.2.1. Mustrarea scrisă / 80

5.2.2. Diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni / 80

5.2.3. Suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani / 81

5.2.4. Retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an / 81 5.2.5. Destituirea din funcţia publică / 82

5.3. Reguli procedurale privind aplicarea sancţiunilor disciplinare / 84

5.3.1. Cercetarea prealabilă / 84

5.3.2. Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare / 86

5.3.3. Contestarea dispoziţiei de sancţionare / 99

5.4. Cazierul administrativ şi radierea sancţiunilor disciplinare / 100

5.4.1. Cazierul administrativ / 100

5.4.2. Radierea sancţiunilor disciplinare / 101

5.5. Cauzele care înlătură răspunderea disciplinară / 102

 

Capitolul 6: Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici cu statut special / 106

6.1. Precizări prealabile privind funcţionarii publici cu statut special / 106

6.2. Răspunderea disciplinară potrivit Statutului poliţistului / 107

6.2.1. Aspecte generale / 107

6.2.2. Răspunderea disciplinară potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului / 109

6.3. Răspunderea disciplinară a poliţiştilor de frontieră / 114

6.4. Personalul Poliţiei Comunitare / 115

6.5. Răspunderea potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal şi Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici / 115

6.6. Răspunderea potrivit Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor / 121

6.7. Dispoziţiile O.U.G. nr. 54/2004 privind Statutul special al funcţionarului public denumit manager public / 126

6.8. Răspunderea disciplinară potrivit Legii nr. 7/2006 privind Statutului funcţionarului public parlamentar / 132

6.9. Particularităţile responsabilităţii prefectului ca înalt funcţionar public / 136

 

Capitolul 7: Concluzii / 144

 

Bibliografie / 151

 

- Bibliografie -

 

 

1. ALBU E., Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Contencios administrativ - 2004, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;

2. ALBU E., Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Contencios administrativ - 2003, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;

3. ALEXANDRU I. (coord.), Drept administrativ. Curs universitar, Editura Economica, Bucureşti, 2003;

4. ALEXANDRU I., Drept administrativ în Uniunea Europeană. Drept administrativ comparat. Drept administrativ al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006

5. ALEXANDRU I., „Administraţie publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

6. ALEXANDRU I., GORJAN I, IVANOFF I.V., MANDA C., NICU A.L., SARARU C.S., Drept administrativ european, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;

7. BALLE F., Comunicarea, în volumul Raymond Boudon (coordonator), Tratat de sociologie, Traducere DELIA VASILIU, ANCA ENE, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997;

8. BÂRSAN G., CRISTEA S., Contenciosul administrativ, jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005;

9. BELIGRĂDEANU Ş., Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, în “Dreptul” nr. 2/2000;

10. BOBOC I., Comportament organizaţional şi managerial. Fundamente psihologice şi politologice, Volumul 2, Comportament managerial, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

11. BOGÁTHY, Z., Conflicte în organizaţii, Editura Eurostampa, Timişoara, 2002.

12. BONIFACE J., „Tehnici de comunicare”, Editura Poirom, 2001;

13. BREZOIANU D., Drept administrativ român, Editura All Beck, Bucureşti, 2004

14. CĂLINOIU C., VEDINAŞ V., „Teoria funcţiei publice comunitare”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

15. CÂNDEA R., CÂNDEA D., „Comunicarea managerială”, Editura Expert, Bucureşti, 1996

16. CHICIUDEAN I., „Gestionarea crizelor de imagine”, Editura SNSPA, Bucureşti, 2007

17. CHICIUDEAN I., „Gestionarea imaginii în procesul comunicării”, Editura Licorna, Bucureşti, 2000

18. CRISTEA S., Libertatea de opinie a funcţionarilor publici din România. Studiu comparat cu Franţa, în „Curierul judiciar” nr. 12/2003; 19. DABU V., “Dreptul comunicării sociale”, Editura S.N.S.P.A. Bucureşti, 2006.

20. DABU V., „Dreptul comunicării ”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2000

21. DABU V., „Răspunderea juridică a funcţionarului public. Curs universitar”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2000

22. DABU V., GAVRA D., “Dreptul comunicării”, comunicare.ro, Bucureşti, 2004;

23. DINU M., „Comunicarea - repere fundamentale”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997;

24. DABU,V. „Etica şi dreptul comunicării”, comunicare.ro, SNSPA

25. DOBRESCU E. M.,”Sociologia comunicării”, Editura Vistor, Bucureşti, 1998;

26. DOBRESCU P., BÂRGĂOANU A., „Mass media şi societatea”, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003

27. DRĂGAN I., “Sociologia comunicării în masă”, comunicare.ro, Bucureşti, 2004.

28. DIMITRIU M.N., Adoptarea unui cod de conduită pentru funcţionarii publici - prioritate pentru România, în Revista de drept public nr. 3/2003;

29. GIURGIU L., “Evoluţii recente în procesul legislativ de modernizare a administraţiei publice româneşti, cu privire specială la controlul de tutelă administrativă exercitat de prefect”, în Revista Curierul Judiciar nr. 7-8/2006;

30. GIURGIU L., GIUSEPPE ZAHARIE C., Drept administrativ. Introducere în studiul dreptului administrativ, Curs Universitar, Volumul I, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006

31. GIURGIU L., GIUSEPPE ZAHARIE C., Drept administrativ. Curs Universitar, ediţia a VI-a, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006

32. GIURGIU L., GIUSEPPE ZAHARIE C., „Formele de activitate ale administraţiei publice”, Curs universitar, Volumul II, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2006.

33. GRANT, Z., „Rezolvarea conflictelor”, Editura Teora, Bucureşti, 2002.

34. HAINEŞ I., „Introducere în teoria comunicării”, Editura Fundaţiei „România de mâine”, Bucureşti, 1998

35. HALIC B.A., CHICIUDEAN I., „Analiza imaginii organizaţiilor”, comunicare.ro, 2005;

36. HALIC B.A., „Analiza de imagine”, comunicare.ro, SNSPA

37. IACOB D., CISMARU D., „Managementul organizaţiilor”, comunicare.ro, Bucureşti, 2004

38. IORGOVAN A., “Tratat de drept administrativ”, Ediţia a IV-a, All Beck, 2005 39. IVAN S., Răspunderea juridică a poliţistului, Editura Hyperion, Cluj-Napoca, 1997; 40. JOHNS G., „Comportament organizaţional”, Editura Economică, Bucureşti, 1998.

41. KUND L., Deontologia şi statutul funcţionarilor din administraţia publică, Universitatea „Dunărea de jos”, Galaţi, 2003;

42. MALIŢA M., „Teoria şi practica negocierilor”, Editura Politică, Bucureşti, 1972

43. MATEI A., “Performanţa serviciilor publice. Metode sistemice şi abordări calitative”, în Revista Transilvană de Ştiinţe Juridice 3 (12)/2004;

44. MATEI A., “Analiza sistemelor administraţiei publice”, Editura Economică, Bucureşti, 2003;

45. MUCCHIELLI A., „Arta de a comunica. Metode. Forme şi psihologia situaţiilor de comunicare”, Editura Polirom, Bucureşti, 2005;

46. PÂNIŞOARĂ I.O., „Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune educaţională”, Editura Polirom, 2004.

47. POPA E., „Drept administrativ”, Editura Servo Sat, Arad, 2000

48. POPESCU SLĂNICEANU I., „Teoria funcţiei publice”, Editura Evrika, Brăila, 1989;

49. POSTELNICU R.P., Elemente de analiză comparată a Codului de conduită al funcţionarilor publici şi a Codului de conduită al salariaţilor din autorităţile şi instituţiile publice, în Revista română de Dreptul muncii” nr. 4/2005

50. PREDA M., STECOZA G., „Unele consideraţii şi observaţii critice asupra statutului funcţionarilor publici”, în Revista Dreptul, nr. 8/2000.

51. PRISĂCARU V., Funcţionarii publici, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;

52. PROFIROIU, M., PARLAGI A, CRAI E., Etică şi corupţie în administraţia publică, Editura Economică, Bucureşti, 1999;

53. PRUTIANU ŞT., Comunicare şi negociere în afaceri, Editura Polirom, Iaşi, 1998

54. RĂŞCANU R., „Psihologie şi comunicare”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002;

55. SCOTT B., “Arta negocierii”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996 56. SHAPIRO D., „Conflictele şi comunicarea”, Editura Arc, Bucureşti, 1998; 57. STANCU V., „Campanii de relaţii publice”, comunicare.ro, Bucureşti, 2004.

58. STATON N., „Comunicarea”, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1995;

59. ŞTEFĂNESCU, I.T., „Dreptul muncii”, Editura Wolterskluwer, Bucureşti, 2007

60. THUDEROZ C., „Negocierile. Eseu de sociologie despre liantul social”, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinta, Chişnău, 2002

61. TOFAN D., Drept administrativ, Vol. II, Editura All Beck, Bucureşti 2004, 62. TRAN V., STĂNCIUGELU I., „Teoria comunicării”, Bucureşti, 2001.

63. ŢICLEA A, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

64. VEDINAŞ V., „Drept administrativ”, Ediţia a II-A revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006

65. VEDINAŞ V., Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, republicată, comentată, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004; 66. VEDINAS V., Consideraţii referitoare la modificările şi completările aduse Statutului funcţionarilor publici prin Legea nr. 1612003, în Revista Dreptul nr. 10/2003;

67. VEDINAŞ V., CRISTEA S., Structura funcţiei publice din România. Studiul comparat cu Franţa, în Revista de Drept Public, Ianuarie - Martie 2003; 68. VINTILĂ S., „Negociere şi soluţionarea conflictelor”, Editura Ars Docendi, Universitatea Bucureşti, Bucureşti, 2001.

69. Legea nr. 215, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din data 04/23/2001. 70. Legea nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicată în M. Of. nr. 621/18 iul. 2006 71. Legea nr. 195/2006, legea-cadru a descentralizării, publicată în Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006

72. Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006. 73. Legea nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 4 decembrie 2006.

74. Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2004 din 21/04/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 27/04/2004

75. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003 (modificată).

76. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004.

77. O.U.G. nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial nr. 1179/28 decembrie 2005.

78. Legea 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 1214 din data de 17 decembrie 2004

79. Legea nr. 340 din 12 iulie 2004 privind instituţia prefectului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 21 iulie 2004.

80. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1142 din 16 decembrie 2005.

81. Legea nr. 181 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, publicată în Monitorul Oficial nr. 450 din 24 mai 2006.

82. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raspunderea juridica a functionarului public
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 155
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Raspunderea juridica a functionarului public

Raspunderea juridica a functionarului public

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker