Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Revista Romana de Drept International, Nr.10/2010

Descriere

TITLU EPUIZAT!

Acest număr al Revistei Române de Drept Internaţional (ianuarie-iunie 2010) este un număr special, având în vedere faptul că publicaţia noastră a ajuns la a 10-a apariţie din 2003, când a fost publicat primul număr (pilot), respectiv din 2006, când revista noastră şi-a început apariţia bianuală.

Prezentul volum are onoarea să găzduiască în rubrica privind Evenimente relevante din practica românească a aplicării dreptului internaţional textul pledoariilor orale, prezentate de echipa României în faţa judecătorilor CIJ în procedurile privi¬toare la Avizul Consultativ al Curţii Internaţionale de Justiţie privind „Conformitatea cu dreptul internaţional a declaraţiei unilaterale de independenţă a Instituţiilor Provizorii de Autoguvernare din Kosovo”.

Pe aceeaşi temă, în rubrica de Articole, publicăm un articol semnat de Eliot Gaviria Valverde, consulul Ambasadei Peru la Bucureşti. Am considerat important ca argumentaţia juridică de diverse tipuri, fie împotriva conformităţii cu dreptul internaţional a independenţei Kosovo (cum este cea prezentată în poziţia României în faţa CIJ), fie în favoarea legalităţii sale (aşa cum se susţine în lucrarea dlui Gaviria Valverde) să fie aduse, în egală măsură, la cunoştinţa publicului. În aceeaşi secţiune, mai publicăm un articol semnat de Ion Gâlea privind aspectele de drept internaţional în cazul incidentului flotilei umanitare din Gaza din mai 2010.

În rubrica de Comentarii privind activitatea organizaţiilor internaţionale în domeniul dreptului internaţional publicăm o prezentare a rezultatelor recent încheiatei Conferinţe de Revizuire a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale din mai-iunie 2010, relevantă mai ales pentru adoptarea larg disputatei definiţii a crimei de agresiune (Raluca Ţigău).

Rubrica de Studii şi comentarii conţine o prezentare a recentei Hotărâri a Curţii Internaţionale de Justiţie în cazul Fabrici de celuloză pe râul Uruguay (Argentina c. Uruguay) (Liviu Dumitru), a noilor evoluţii în cazul Procurorul c. Thomas Lubanga Dyilo la Curtea Penală Internaţională (Elena-Mirela Pascaru), un comentariu al evoluţiilor recente ale Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazurile româneşti (Ioana Cristea, Catrinel Brumar), o foarte actuală analiză a jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în materia liberei circulaţii (Veronica Ionescu) şi, nu în ultimul rând, o cuprinzătoare prezentare a lui Titus Corlăţean privind evoluţia mecanismului de control de la Strasbourg şi reforma introdusă de Protocoalele 11 şi 14 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Rubrica Restitutio publică un fragment din studiul celebru din octombrie 1925 al lui Vespasian V. Pella, părintele fondator al conceptului de Curte Penală Internaţională şi al dreptului internaţional penal – „Criminalitatea colectivă a statelor şi dreptul penal al viitorului”. Rubrica de Recenzii conţine o prezentare a volumului „Actualităţi în domeniul dreptului fluviilor internaţionale”, coordonat de Bogdan Aurescu şi profesorul Alain Pellet (Paris, Ed. Pedone, 2010, 308 pagini). Acest remarcabil volum, care prezintă cele mai recente tendinţe în dreptul internaţional fluvial, de care România, stat dună¬rean, este direct interesată, este rezultatul cooperării româno-franceze în domeniul academic al dreptului internaţional, dintre ADIRI şi Centrul de Drept Internaţional de la Nanterre. În rubrica privind Contribuţia doctorandului, publicăm o lucrare a lui Titus Corlăţean privind relaţia dintre regimul aplicabil minorităţilor naţionale şi riscurile de securitate pe care le poate implica. Sper că şi acest număr aniversar al RRDI va atrage atenţia cititorilor asupra evoluţiilor recente în dreptul internaţional, iar noile contribuţii ale specialiştilor români şi străini în acest domeniu vor fi apreciate.

Lector dr. Bogdan Aurescu

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 39.00
Cantitate:

TITLU EPUIZAT!

CUPRINS 

 • Cuvânt-înainte
 • Bogdan AURESCU Abrevieri
 • Articole Ion GÂLEA, Aspecte de drept international în cazul incidentului flotilei umanitare din Gaza din mai 2010
 • Eliot GAVIRIA VALVERDE, Aspecte juridice privind independenta Provinciei Kosovo
 • Comentarii privind activitatea organizatiilor internationale în domeniul dreptului international Raluca TIGAU, Conferinta de revizuire a Statutului de la Roma al Curtii Penale Internationale
 • Evenimente relevante din practica româneasca a aplicarii dreptului international Avizul consultativ al Curtii Internationale de Justitie cu privire la „Conformitatea cu dreptul international a Declaratiei unilaterale de independenta a Institutiilor Provizorii de Autoguvernare din Kosovo”. Pledoariile orale ale României
 • Studii si comentarii de legislatie si jurisprudenta Liviu DUMITRU, Hotarârea Curtii Internationale de Justitie în cazul Fabrici de celuloza pe râul Uruguay (Argentina c. Uruguay
 • Elena-Mirela PASCARU, Noi evolutii în cazul Procurorul c. Thomas Lubanga Dyilo la Curtea Penala Internationala
 • Ioana CRISTEA, Catrinel BRUMAR, Evolutii recente în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului în cauze împotriva României
 • Titus CORLATEAN, Evolutia mecanismului de control de la Strasbourg si reforma introdusa de Protocoalele 11 si 14 la Conventia europeana a drepturilor omului
 •  Veronica IONESCU, Evolutii jurisprudentiale în materia liberei circulatii – interpretarea pretoriana a unor dispozitii din Directiva 2004/38/CE
 • IV Cuprins Restitutio Vespasian V. PELLA, Criminalitatea colectiva a statelor si dreptul penal al viitorului (1925, fragmente)
 • Recenzii Ion GÂLEA, Actualitati în domeniul dreptului fluviilor internationale (coordonatori Bogdan Aurescu si Alain Pellet, Paris, Ed. Pedone, 2010, 308 pagini)
 • Contributia doctorandului Titus CORLATEAN, Minoritatile nationale si riscurile de securitate
 • Index alfabetic
 • Conditii generale de publicare
 • Abonamente
 •  

 SUMMARY

 • Foreword
 • Bogdan AURESCU Abbreviations
 • Articles Ion GÂLEA, International Law Aspects related to the Gaza Flotilla Raid of May 2010
 • Eliot GAVIRIA VALVERDE, Aspectos jurídicos sobre la Independencia de Kosovo
 • Commentaries Regarding the Activities of the International Bodies in the Field of International Law Raluca TIGAU, The Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court
 • Events of Relevance in the Romanian Practice of Implementing International Law The Oral Statement by Romania in the Proceedings regarding the Advisory Opinion of the International Court of Justice on the “Conformity with International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self-government of Kosovo
 • Studies and Comments on Case Law and Legislation Liviu DUMITRU, The Judgment of the International Court of Justice in the Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) case
 • Elena-Mirela PASCARU, New developments in the case Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo before the International Criminal Court
 • Ioana CRISTEA, Catrinel BRUMAR, Recent Evolutions in the Case-law of the European Court of Human Rights in Romanian Cases
 • Titus CORLATEAN, The Evolution of the Strasbourg Control Mechanism and the Reform brought by Protocols 11 and 14 to the European Convention on Human Rights
 • Veronica IONESCU, Des évolutions jurisprudentielles en matière de libre circulation – l’interprétation prétorienne de quelques dispositions de la Directive 2004/38/CE
 • VI Summary Restitutio Vespasian V. PELLA, La criminalité collective des Etats et le droit pénal de l’avenir (1925-fragmentes
 • Book Reviews Ion GÂLEA, Actualité du droit des fleuves internationaux (sous la direction de Bogdan Aurescu et d’Alain Pellet, Paris, Editions Pedone, 2010, 308 pages
 • Ph.D. Candidate’s Contribution Titus CORLATEAN, National Minorities and Security Risks
 • Index
 • General Terms for Publishing
 •  Subscription

 Foreword

This Volume of the Romanian Journal of International Law (January-June 2010) is a special one, taking into account the fact that our publication has reached its 10th issue since 2003, when the first pilot issue was published, and since 2006, when our Journal started its biannual appearance. This issue hosts, in the section Events of Relevance in the Romanian Practice of Implementing International Law, the text of the Oral Pleadings, presented on 10 December 2009 by the Romanian team before the ICJ judges, in the Proceedings regarding the Advisory Opinion of the International Court of Justice on the “Conformity with International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self-government of Kosovo”.

On the same topic, we publish in the section Essays of this issue an article signed by Eliot Gaviria Valverde, the consul of the Peruvian Embassy in Bucharest. We considered important that legal arguments of various character, either against conformity with international law of Kosovo’s independence (as the expressed by the position of Romania in its pleadings before ICJ) or in favour of its legality (as argued in the paper of Mr. Gaviria Valverde) be equally presented to the public. In the same section, we also publish a paper signed by Ion Gâlea on the international law aspects related to the Gaza Flotilla Raid of May 2010.

In the section on Commentaries Regarding the Activities of the International Bodies in the Field of International Law we publish a presentation of the results of the recently concluded Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court of May-June 2010, especially relevant as far as the adoption of the largely disputed definition of the crime of aggression (Raluca Tigau). The section Studies and Comments contains a presentation of the recent Judgment of the International Court of Justice in the Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) case (Liviu Dumitru), of the new developments in the case Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo before the International Criminal Court (Mirela Pascaru), a comment of the recent evolutions regarding the case-law of the ECtHR in Romanian cases (Ioana Cristea, Catrinel Brumar), a very actual analysis of the European Court of Justice case-law regarding the free movement of persons (Veronica Ionescu) and, last but not least, a comprehensive presentation by Titus Corlatean on the evolutions of the Strasbourg mechanism of control and of the reforms brought by Protocols 11 and 14 to the European Convention on Human Rights.

The section Restitutio publishes excerpts from a famous October 1925 study by Vespasian V. Pella, the founding father of the International Criminal Court concept and of the International Criminal Law – “La criminalité collective des Etats et le droit pénal de l’avenir”. X Foreword The section Book review contains a presentation of the volume “Actualité du droit des fleuves internationaux”, edited by Bogdan Aurescu and Professor Alain Pellet (Paris, Editions Pedone, 2010, 308 pages).

This remarkable volume, which presents the most recent evolutions in the international river law, of which Romania, a Danubian State, is directly interested, is the result of the Romanian-French cooperation in the academic field on international law between ADIRI and the International Law Centre of Nanterre. In the section Ph.D. Candidate’s Contribution, we publish a paper by Titus Corlatean on the relation between the regime applicable to national minorities and its security implications.

I hope this anniversary issue of RJIL will attract again the attention of the readers as to the recent evolutions in international law, and that the new contributions1 of the Romanian and foreign scholars in this field will be enjoyed.

Professor lecturer dr. Bogdan Aurescu

Autor: Asociatia de Drept International si Relatii Internationale
Titlul cartii: Revista Romana de Drept International, Nr.10/2010
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 12 Oct 2010
ISBN: 1584-1898
Numar de pagini: 253
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Revista Romana de Drept International, Nr.10/2010

Revista Romana de Drept International, Nr.10/2010

Pretul nostru: Lei (Ron) 39.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker