Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raspunderea patrimoniala a salariatilor si a functionarilor publici

Descriere

Instituţia juridică a răspunderii patrimoniale este reglementată în Codul muncii pe parcursul art. 269-275, iar în Statutul funcţionarilor publici în art. 84.

În materia analizată, atât dispoziţiile din Codul muncii, cât şi cele grupate în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici au fost modificate şi completate succesiv.

Astfel, în ceea ce priveşte răspunderea patrimonială reglementată de Codul muncii, art. 269 alin. 1, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 237/2007 prevede că angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente. Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei, în condiţiile legii.

În ceea ce priveşte răspunderea patrimonială a salariaţilor, legiuitorul a stabilit în art. 270 din Codul muncii că salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

- CUPRINS -
RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ A
SALARIAŢILOR ŞI A FUNCŢIONARILOR PUBLICI


Capitolul 1: Aspecte generale
1.1. Noţiunea de funcţionar public şi cadrul normativ în materie
1.2. Noţiunea de salariat
1.3. Delimitări conceptuale
    1.3.1. Noţiunea de raport de serviciu
    1.3.2. Raportul de muncă al salariaţilor


Capitolul 2: Răspunderea patrimonială a salariaţilor
2.1. Cadrul reglementărilor în materie
2.2. Noţiunea şi trăsăturile răspunderii patrimoniale în dreptul muncii
2.3. Formele răspunderii patrimoniale în dreptul muncii
2.4. Condiţiile răspunderii patrimoniale în dreptul muncii
2.5. Răspunderea patrimonială şi obligaţia de restituire
    2.5.1. Natura juridică şi caracteristicile obligaţiei de restituire
    2.5.2. Cazurile în care poate fi stabilită obligaţia de restituire
    2.6. Procedura de stabilire şi de recuperare a prejudiciului şi executarea silită a despăgubirilor
2.7. Răspunderea patrimonială a angajatorului faţă de salariaţi
    2.7.1 Condiţiile răspunderii angajatorului
    2.7.2. Cazurile în care angajatorul răspunde patrimonial


Capitolul 3: Răspunderea civilă (patrimonială) a funcţionarilor publici
3.1. Sediul reglementărilor
3.2. Cazurile care atrag răspunderea civilă (patrimonială) a funcţionarilor publici
3.3. Răspunderea patrimonială a unor categorii de funcţionari publici cu statut special


Capitolul 4: Concluzii


- Bibliografie -

BIBLIOGRAFIE


־ Alexandru Ţiclea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2007.
־ Ion Traian Ştefănescu, „Dreptul muncii”, Editura Wolterskluwer, Bucureşti,
2007
־ Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”,
Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007
־ Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, “Dreptul muncii”, Editura All Beck,
Bucureşti, 2005.
־ Alexandru Ţiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Ţichindelean,
Ovidiu Ţinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
־ Ion Traian Ştefănescu, „Modificările Codului Muncii - comentate. Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 65/2005”, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2005.
־ Alexandru Ţiclea, „Contractul individual de muncă”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003.
־ Vasile Popa, Ondina Pană, „Dreptul muncii comparat”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003.
־ Alexandru Ţiclea, „Soluţii şi propuneri privind interpretarea şi aplicarea unor
dispoziţii din Codul muncii”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2003
־ Alexandru Ţiclea, „Dreptul muncii. Culegere de practică judiciară”, Editura
Rosetti, Bucureşti, 2001
־ Ovidiu Tinca, Drept social comunitar - Drept comparat. Legislaţie română,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
־ Valer Dorneanu, Gheorghe Bădică, „Dreptul muncii”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2002.
־ Andrei Popescu, „Dreptul internaţional al muncii”, Editura All Beck, Bucureşti,
2006.
־ Ţiclea (coordonator), “Codul muncii. Adnotat şi comentat”, Ediţia a II-a, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2006
־ Ion Traian Ştefănescu, „Modificările Codului muncii - comentate”, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2006.
־ Valerică Dabu, „Răspunderea juridică a funcţionarului public. Curs universitar”,
Editura Global Lex, Bucureşti, 2000
־ Ioan Alexandru, „Administraţia publică”, ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2007
־ Ioan Alexandru, Drept administrativ în Uniunea Europeană. Drept administrativ
comparat. Drept administrativ al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2006
־ Verginia Vedinaş, Drept administrativ român, ediţia a III-a, revăzută şi
actualizată, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2007
־ V. Vedinaş, “Statutul funcţionarului public. Trăsături caracteristice. Similitudini
şi diferenţieri faţă de statutul angajatului.” (teză de doctorat), Universitatea
Bucureşti, Facultatea de drept, 1998
־ V. Vedinaş S. Cristea, Structura funcţiei publice din România. Studiul comparat
cu Franţa, în Revista de Drept Public, Ianuarie - Martie 2003;
־ A. Iorgovan, “Tratat de drept administrativ”, Ediţia a IV-a, All Beck, 2005
־ S. Ivan, Răspunderea juridică a poliţistului, Editura Hyperion, Cluj-Napoca, 1997
־ Ş. Beligrădeanu, Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarului public, în “Dreptul” nr. 2/2000;
־ L. Kund, Deontologia şi statutul funcţionarilor din administraţia publică,
Universitatea „Dunărea de jos”, Galaţi, 2003;
־ I. Popescu Slăniceanu, „Teoria funcţiei publice”, Editura Evrika, Brăila, 1989;
־ R.P. Postelnicu, Elemente de analiză comparată a Codului de conduită al
funcţionarilor publici şi a Codului de conduită al salariaţilor din autorităţile şi
instituţiile publice, în Revista română de Dreptul muncii” nr. 4/2005
־ M. Preda, G. Stecoza, „Unele consideraţii şi observaţii critice asupra statutului
funcţionarilor publici”, în Revista Dreptul, nr. 8/2000.
־ V. Prisăcaru, Funcţionarii publici, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;
־ M. Profiroiu, A. Parlagi, E. Crai, Etică şi corupţie în administraţia publică,
Editura Economică, Bucureşti, 1999;
־ D. Tofan, Drept administrativ, Vol. II, Editura All Beck, Bucureşti 2004,
־ Ion Popescu-Slăniceanu, „Funcţia publică”, Infodial, Bucureşti, 2000
־ Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
־ Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii2007-2010, încheiat
conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (în prezent Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse) cu nr. 2.895 din 21 din 29 decembrie 2006, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5cc din 29 ianuarie 2007.
־ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea
şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, aprobată prin Legea nr. 371 din
13 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 1147 din 19 decembrie
2005
־ Ordonanţa de Urgenţă nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr.
788 din 18 septembrie 2006.
־ Legea nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 19 aprilie 2007
־ Legea nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului
269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 497
din 25 iulie 2007
־ Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul
Oficial nr. 600 din 8 decembrie 1999
־ Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial
nr. 574 din 4 iulie 2006.
־ Legea nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din
4 decembrie 2006.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raspunderea patrimoniala a salariatilor si a functionarilor publici
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 72
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker