Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Manualul Uniunii Europene

Descriere

Concret, Manualul Uniunii Europene, aflat la cea de-a patra editie a sa, își propune, printr-un limbaj facil, să se constituie într-un instrumentutil atât pentru teoreticienii, cât și pentru practicienii domeniului. Având în vedere faptul că informația oferită cu privire la Uniunea Europeană este foarte generoasă, dar, de cele mai multe ori, controversată, din cauza confuziilor înregistrate cu privire la utiliyarea diverșilor termeni, lucrarea prezintă și analizează principalele probleme cu care s-ar putea confrunta toți cei care doresc o cunoaștere a materiei. Astfel, începând cu preyentarea contextului internațional care a condus la apariția Comuniăților Europene, cercetarea pune accent pe o serie de delimitări de ordin conceptual: instituțiile Uniunii Europene, personalitatea juridică a acesteia, politicile pe care se fundamentează Uniunea, obiectivele acesteia etc. Desăvârșirea volumului s-a realiyat în aprilie 2010, astfel încât aceasta oferă informații actualiyate până la data sus-menționată.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 40.00
Cantitate:

CUPRINS

 

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND APARIŢIA Şl EVOLUŢIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

Secţiunea I Premisele apariţiei Comunităţilor Europene

Secţiunea a ll-a Procesul de formare a Comunităţilor Europene

1. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO/CECA)

2. Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA/Euratom)

Secţiunea a lll-a Dezvoltarea construcţiei comunitare

1. Dimensiunea calitativă A. Crize şi eşecuri; reflecţii privind depăşirea acestora

2. Dimensiunea cantitativă - Extinderea Comunităţilor Europene/Uniunii Europene

 

Capitolul II PRINCIPALELE TRATATE ALE COMUNITĂŢILOR EUROPENE Şl ALE UNIUNII EUROPENE

Secţiunea I Tratatul de la Paris instituind CECO/CECA -1951 (intrat în vigoare în anul 1952)

1. Superioritatea instituţiilor

2. Independenţa instituţiilor

3. Colaborarea între instituţii

4. Egalitatea între state

Secţiunea a ll-a Tratatele de la Roma instituind CEE şi CEEA/Euratom - 1957 (intrate în vigoare in anul 1958)

1. Tratatul de la Roma instituind CEE (TCEE)

2. Tratatul de la Roma instituind CEEA/Euratom (TCEEA)

Secţiunea a lll-a Tratatul de la Bruxelles - 1965 (intrat în vigoare în anul 1967)

Secţiunea a IV-a Acordul de la Schengen - 1985

Secţiunea a V-a Actul Unic European (AUE) - 1986 (intrat în vigoare în anul 1987)

Secţiunea a Vl-a Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană (TUE) -1992 (intrat în vigoare în anul 1993)

Secţiunea a Vll-a Tratatul de la Amsterdam - 1997 (intrat în vigoare în anul 1999)

1. Prezentarea generală a Tratatului de la Amsterdam

2. Modificările aduse Tratatului de la Maastricht

3. Modificările aduse de Tratatul de la Amsterdam Tratatelor institutive ale Comunităţilor Europene

Secţiunea a Vlll-a Tratatul de la Nisa - 2001 (intrat în vigoare în anul 2003)

1. Reforma realizată la nivelul sistemului instituţional comunitar

Secţiunea a IX-a Tratatul de la Lisabona - 2007 (intrat în vigoare în anul 2009)

 

Capitolul III INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE

Secţiunea I Consideraţii introductive

1. Delimitări conceptuale

2. Principiile care guvernează activitatea instituţiilor Uniunii Europene

Secţiunea a ll-a Consiliul

1. Delimitări conceptuale

2. Componenţa Consiliului

3. Funcţionarea Consiliului

4. Atribuţii

Secţiunea a lll-a Consiliul European

Secţiunea a IV-a Comisia Europeană

1. Componenţa şi statutul membrilor

2. Organizarea şi funcţionarea Comisiei

3. Rolul Comisiei

Secţiunea a V-a Parlamentul European

1. Alegerea membrilor Parlamentului European şi statutul acestora

2. Organizarea şi funcţionarea Parlamentului European

3. Rolul Parlamentului European

Secţiunea a Vl-a Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

1. Curtea de Justiţie

A. Structura şi statutul membrilor Curţii de Justiţie

B. Organizarea şi funcţionarea Curţii de Justiţie

C. Rolul Curţii de Justiţie

2. Tribunalul

A. Componenţă, organizare şi funcţionare

B. Competenţa Tribunalului

3. Tribunalul Funcţiei Publice

Secţiunea a Vll-a Curtea de Conturi

1. Componenta şi funcţionarea Curţii de Conturi

2. Atribuţii (art. 287 TFUE)

Secţiunea a Vlll-a Banca Centrală Europeană (BCE)

Secţiunea a IX-a Organe tehnice

1. Comitetul Economic şi Social (CES)

2. Comitetul Regiunilor

3. Banca Europeană de Investiţii (BEI)

 

Capitolul IV ORDINEA JURIDICĂ A UNIUNII EUROPENE

Secţiunea I Prezentare generată

Secţiunea a ll-a Dreptul primar al Uniunii Europene

1. Autonomia şi legătura dintre tratatele institutive

2. Prioritatea Tratatelor institutive faţă de alte izvoare ale dreptului UE

Secţiunea a lll-a Dreptul derivat

1. Regulamentele

2. Directivele

3. Deciziile

4. Recomandările şi avizele

5. Adoptarea actelor juridice legislative ale Uniunii Europene

Secţiunea a IV-a Normele care provin din angajamentele externe ale Comunităţilor Europene/Uniunii Europene

1. Acordurile încheiate de Comunităţi sau Uniune cu statele terţe sau cu organizaţiile internaţionale

2. Actele unilaterale adoptate de organele înfiinţate prin acordurile externe ale Comunităţilor/Uniunii

3. Unele tratate încheiate de statele membre ale Comunităţilor cu state terţe

Secţiunea a V-a Izvoarele complementare

1. Convenţia

2. Deciziile şi acordurile convenite prin reprezentanţii guvernelor statelor membre reunite în cadrul Consiliului

3. Declaraţiile, rezoluţiile şi luările de poziţie relative ale Comunităţilor Europene/Uniunii, care sunt adoptate de comun acord de statele membre

Secţiunea a Vl-a Izvoarele nescrise ale dreptului Uniunii Europene

1. Metodele de interpretare ale Curţii de justiţie

2. Principiile generale de drept

Secţiunea a Vll-a Aplicabilitatea dreptului Uniunii Europene in dreptul intern al statelor membre

1. Aplicabilitatea imediată

2. Aplicabilitatea directă

3. Aplicarea prioritară a normelor juridice ale UE

 

Capitolul V STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

Secţiunea I Statele membre - prezentarea generală

1. Austria

2. Belgia

3. Bulgaria

4. Cipru

5. Danemarca

6. Estonia

7. Finlanda

8. Franţa

9. Germania

10. Grecia

11. Irlanda

12. Italia

13. Letonia

14. Lituania

15. Luxemburg

16. Malta

17. Olanda

18. Polonia

19. Portugalia

20. Republica Cehă

21. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

22. România

A. Aspecte privind armonizarea legislaţiei României cu acquis-ul comunitar

B. Ajutorul de pre-aderare

C. Foaia de parcurs pentru România

D. Evoluţia negocierilor de aderare a României la UE, în ordine cronologică

23. Slovacia

24. Slovenia

25. Spania

26. Suedia

27. Ungaria

Secţiunea a ll-a Aplicarea dreptului UE în 15 sisteme de drept naţional (scurtă prezentare)

1. Austria

2. Belgia

3. Danemarca

4. Finlanda

5. Franţa

6. Grecia

7. Germania

8. Irlanda

9. Italia

10. Luxemburg

11. Olanda

12. Portugalia

13. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 209

14. Spania

15. Suedia

 

Capitolul VI STATELE CANDIDATE Şl POTENŢIAL CANDIDATE LA ADERARE

Secţiunea I De la cooperare la aderare

1. Acordurile de comerţ şi cooperare

2. Acordurile europene şi acordurile de asociere

3. Cererile de aderare

4. Criteriile de aderare

5. Agenda 2000

6. Procesul de extindere

Secţiunea a ll-a Statele candidate la aderare

1. Turcia

2. Croaţia

3. Macedonia

Secţiunea a lll-a State potenţial candidate

1. Bosnia-Herţegovina

2. Albania

3. Serbia-Muntenegru

4. Kosovo

 

Capitolul VII TRATATUL DE ADERARE A BULGARIEI Şl ROMÂNIEI LA UE

Secţiunea I Conţinutul Tratatului

Secţiunea a ll-a Efectele semnării Tratatului de aderare asupra României Secţiunea a lll-a Ratificarea Tratatului de aderare

Secţiunea a IV-a Activitatea de pre-notificare

Secţiunea a V-a Recursul in neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru introdus în faţa Curţii de Justiţie de la Luxemburg

1. Cauzele şi modalităţile de declanşare a procedurii pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate

2. Procedura constatării neîndeplinirii de către state a obligaţiilor asumate

 

Capitolul VIII DELIMITĂRI CONCEPTUALE ÎN LEGĂTURĂ CU UNIUNEA EUROPEANĂ

Secţiunea I Uniunea Europeană, potrivit Tratatului de la Maastricht

1. Primul pilon: Comunităţile Europene 2. Al doilea pilon: politica externă şi de securitate comună (PESC)

3. Al treilea pilon: cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală

Secţiunea a ll-a Personalitatea juridică a Uniunii Europene, potrivit Tratatului de la Maastricht

Secţiunea a lll-a Sarcinile Uniunii Europene, potrivit Tratatului de la Maastricht

Secţiunea a IV-a Personalitatea juridică şi competenţele Uniunii Europene, potrivit Tratatului de la Lisabona

1. Personalitatea juridică a Uniunii Europene

2. Competenţele Uniunii Europene

Secţiunea a V-a Cetăţenia europeană

1. Dreptul la liberă circulaţie, dreptul de sejur şi de stabilire, dreptul la muncă şi studiu în toate statele membre

2. Drepturile politice ale cetăţenilor europeni

3. Alte drepturi ale cetăţenilor Uniunii: dreptul de petiţie în faţa Parlamentul european, dreptul de a se adresa Mediatorului European, dreptul de protecţie diplomatică şi consulară

 

Capitolul IX TRATATUL DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUŢII PENTRU EUROPA

Secţiunea I Premisele elaborării Proiectului de Tratat instituind o Constituţie pentru Europa

Secţiunea a ll-a Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, adoptat la Summit-ul de la Bruxelles - 2004

1. Valorile şi obiectivele Uniunii Europene

2. Personalitatea juridică a Uniunii Europene

3. Cetăţenia Uniunii şi drepturile fundamentale

4. Repartizarea competenţelor

5. Principiul subsidiarităţii

6. Apartenenţa la Uniune

7. Instituţiile Uniunii Europene

8. Simplificarea instrumentelor juridice

9. Procedura legislativă

10. Acţiunea externă a Uniunii

11. Un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie

12. Dispoziţii specifice statelor membre a căror monedă este euro

13. Deficitele bugetare

Secţiunea a lll-a Natura juridică a Constituţiei Europene

1. Uniunea dobândeşte, în mod expres, personalitate juridică

2. Rolul procedurilor interguvernamentale se restrânge

3. Constituţia include Carta drepturilor fundamentale adoptată la Nisa

4. Menţinerea caracterului sui generis al Uniunii Europene

Secţiunea a IV-a Intrarea în vigoare a Tratatului constituţional

 

ANEXA I Declaraţia lui Robert Schuman - 9 mai 1950 

ANEXA II Construcţia Uniunii Europene, în ordine cronologică

ANEXA III Tratatul privind Uniunea Europeană (Extrase)

ANEXA IV Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (Extrase)

ANEXA V Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (Extrase) 348

ANEXA VI Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria şi a României la UE (Extrase)

ANEXA VII Lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta integrat în cadrul Uniunii Europene, şi ale actelor adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să devină obligatorii şi aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării [menţionată la articolul 4 alineatul (1) din protocol]

ANEXA VIII Perioade de tranziţie şi derogări obţinute de românia

ANEXA IX Legea nr. 309/2004 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (extrase)

LISTĂ BIBLIOGRAFICĂ

Autor: Augustin Fuerea
Titlul cartii: Manualul Uniunii Europene
Producator: Editura Universul Juridic
Data aparitiei: 2010
ISBN: 9789731273310
Numar de pagini: 430
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Manualul Uniunii Europene

Manualul Uniunii Europene

Pretul nostru: Lei (Ron) 40.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker