Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raspunderea parintilor pentru faptele copiilor lor minori

Descriere

Fundamentul răspunderii părinţilor pentru fapta copiilor minori a fost diferit explicat diferit. În doctrina juridică opinia majoritară recurge la o triplă prezumţie legală de culpă instituită în sarcina părinţilor: prezumţia existenţei unor abateri în exercitarea îndatoririlor ce reveneau părinţilor faţă de copilul lor minor; prezumţia de cauzalitate între neîndeplinirea îndatoririlor părinteşti şi săvârşirea faptei ilicite, cauzatoare de prejudiciu; prezumţia vinei părinţilor, de regulă în forma neglijenţei, în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor părinteşti.

În ceea ce priveşte conţinutul prezumţiei de culpă, s-au conturat trei opinii: răspunderea părinţilor se întemeiază pe neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiei de supraveghere a minorului (practica judiciară a urmat o perioadă de timp această linie de gândire); răspunderea părinţilor se întemeiază pe nerespectarea obligaţiei de creştere şi a obligaţiei de educare a copilului; temeiul răspunderii părinţilor îl constituie nerespectarea obligaţiei de supraveghere şi a obligaţiei de creştere a minorului.

Potrivit Codului familiei, părinţilor le incumbă obligaţia de a creşte copilul, îngrijindu-se de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională. Obligaţia de creştere înglobează şi îndatoririle privind educarea minorului. Această din urmă teorie este cea judicioasă, întrucât răspunde imperativului protecţiei minorului.

Prezumţia legală de culpă se aplică părinţilor din căsătorie, din afara căsătoriei şi părinţilor adoptatori. În ceea ce priveşte domeniul de aplicare am reţinut că răspund părinţii fireşti, indiferent dacă minorul a rezultat din căsătorie sau din afara căsătoriei, precum şi părinţii adoptivi. Textul legal nu poate fi extins la tutori, curatori sau la instituţiile de ocrotire cărora le-au fost încredinţaţi minorii.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00
Cantitate:

CUPRINS

RĂSPUNDEREA PĂRINŢILOR PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT DE COPII LOR MINORI

 

CAPITOLUL I: IZVOARELE OBLIGAŢIILOR

1. Noţiunea de izvor de obligaţii

2. Clasificarea izvoarelor obligaţiilor

 

CAPITOLUL II: FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAŢII

1. Locul faptelor juridice ca izvor de obligaţii

2. Izvoarele obligaţiilor cuprinse în categoria faptelor juridice

 

CAPITOLUL III: FAPTA ILICITĂ CAUZATOARE DE PREJUDICII CA IZVOR DE OBLIGAŢII (RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ)

1. Sediul materiei

2. Natura juridică a răspunderii civile delictuale

3. Funcţiile răspunderii civile delictuale

4. Comparaţia răspunderii civile delictuale şi alte forme ale răspunderii juridice

 

CAPITOLUL IV: RĂSPUNDEREA PĂRINŢILOR PENTRU FAPTA COPIILOR MINORI

1. Fundamentarea răspunderii părinţilor în actuala reglementare

2. Condiţiile răspunderii părinţilor pentru fapta copiilor

2.1. Condiţii generale

2.2. Condiţii speciale

3. Înlăturarea prezumţiilor stabilite privind răspunderea părinţilor

4. Efectele răspunderii părinţilor

5. Comparaţie cu alte forme de răspundere civilă pentru fapta altei persoane

5.1. Corelaţia dintre răspunderea părinţilor pentru faptele copiilor minori şi răspunderea profesorilor sau meşteşugarilor

5.1. Corelaţia dintre răspunderea părinţilor pentru faptele copiilor minori şi răspunderea comitenţilor pentru fapta prepuşilor

 

CAPITOLUL V: PRACTICĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIA RĂSPUNDERII PĂRINŢILOR PENTRU FAPTA COPIILOR

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

 

 

BIBLIOGRAFIE
 
-   Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ediţia a IX-a, revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
-   I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, ediţia revăzută şi completată 2007, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007
-   Corneliu Turianu, „Obligaţiile civile”, ediţia I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
-   Liviu Pop, Tratat de drept civil. Obligaţiile. Regimul juridic general, Vol. I., Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
-   Liviu Pop, „Tratat de drept civil. Obligaţiile”, Vol. I - „Regimul juridic general”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
-   Pop Liviu, „Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
-   Radu I. Motica, Ernest Lupan, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008
-   Ioan Adam, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
-   A. Corhan, Repararea prejudiciului prin echivalent bănesc, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
-   Gheorghe Vintilă, Daunele morale. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
-   L. Pop, V. Ursa, „Contribuţia practicii judiciare la stabilirea unor noi criterii şi modalităţi de determinare a întinderii reparaţiei în cadrul răspunderii civile delictuale”, în Studia Jurisprudentia, nr. 2/1989
-   Corneliu Turianu, Răspunderea civilă pentru dauna morală, în Revista Dreptul nr. 4/1991
-   R. Petrescu, “Drept civil. Teoria obligaţiilor. Răspunderea delictuală”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996
-   I. Urs, “Criterii de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor băneşti pentru repararea daunelor morale”, în Revista Dreptul, nr. 4/1998
-   I. Albu, „Consideraţii asupra revenirii jurisprudenţei române la practica reparării băneşti a daunelor morale”, în Revista Dreptul, nr. 8/1996
-   Lidia Barac, Răspunderea şi sancţiunea juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997
-   Mircea N. Costin, Marile instituţii ale dreptului civil român, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993.
-   M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Editura Academiei, Bucureşti, 1972.
-   M. Anghel, Francisk Deak, Marin F. Popa, Răspunderea civilă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
-   T. Ionaşcu, E. A. Barasch, „Răspunderea civilă delictuală. Culpa ca element al răspunderii”, în Revista Studii şi Cercetări Juridice, nr. 1/1970
-   M. Eliescu, Raportul dintre răspunderea contractuală şi cea delictuală. Problema cumulului celor două responsabilităţi, în Studii şi Cercetări Juridice nr. 1/1963.
-   Ion P. Filipescu, „Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Actami, Bucureşti, 1998
-   Tudor R. Popescu, Petre Anca, „Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968
-   N. D. Ghimpa, Responsabilitatea civilă delictuală şi contractuală, Bucureşti, 1946
-   R. Petrescu, „Examen al practicii judiciare privind conţinutul prezumţiei de culpă a părinţilor, pentru prejudiciul cauzat de copiii lor minori”, în R.R.D., nr. 6/1981
-   T. Pop, „Evoluţia doctrinară şi jurisprudenţială în domeniul răspunderii civile a părinţilor pentru faptele ilicite ale copiilor lor minori”, în R.R.D., nr. 10/1987
-   A. Vişan, „Cu privire la condiţia locuirii în comun a minorului cu părinţii săi pentru antrenarea răspunderii lor civil-delictuale”, în R.R.D., nr. 2/1989
-   V. Longhin, Responsabilitatea civilă a părinţilor pentru faptele ilicite ale copiilor lor minori, în Revista Legalitatea populară nr. 6/ 1956
-   O. Calmuschi, Aspecte ale răspunderii părinţilor pentru fapta copilului minor desprinse din practica judiciară, în Studii şi Cercetări Juridi­ce, nr. 4/ 1978
-   Fr. Deak, „Răspunderea civilă a părinţilor, institutorilor şi artizanilor pentru prejudiciul cauzat de copiii minori, elevi sau ucenici”, în Revista Justiţia Nouă, nr. 6/1965
-   I. Lulă, Câteva observaţii asupra răspunderii părin­ţilor pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii ale copiilor lor minori, în Contribuţii la studiul răspunderii civile delictuale, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1997
-   R. Sanilevici, Examen de practică judiciară pri­vind caracterul şi limitele răspunderii în ipoteza pluralităţii de persoane obligate la repararea pagu­bei, în Revista Română de Drept nr. 12/1980
-   R. Sanilevici, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1976
-   M. Eliescu, Raportul dintre răspunderea contractuală şi cea delictuală. Problema cumulului celor două responsabilităţi, în Studii şi Cercetări Juridice nr. 1/1963
-   I. Romoşan, „Răspunderea civilă pentru faptele ilicite săvârşite de minori şi persoanele puse sub interdicţie”, în Analele Universităţii din Oradea, nr. 2/1996
-   I. Gliga, Consideraţii privind definirea răspunderii juridice, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Jurisprudentia, Cluj, 1970
-   C. Stătescu, „Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984
-   R. Petrescu, “Drept civil. Teoria obligaţiilor. Răspunderea delictuală”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996
-   I. Albu, Drept civil. Introducere în studiul obligaţiilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984
-   Ion Dogaru, Teoria generală a obligaţiilor. Curs de bază, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1999
-   I. Apostu, Faptul juridic licit, izvor de obligaţii civile, Editura Naţional, 1999
-   M. Mureşan, D. Chirică, „Contribuţii la studiul conceptului de sancţiune civilă”, (I), în S.U.B.B., nr. 2/1968
-   P. M. Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie, Editura All, Bucureşti, 1994
-   T. Pop, „Propuneri de lege ferenda privind conţinutul noţiunii de parte responsabilă civilmente”, în R.R.D., nr. 9/1979
-   M. Boar, „Metode şi criterii de evaluare a despăgubirilor băneşti pentru daune morale”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 10/1996,
-   I. N. Chiran, N. Crăciun, L. Curelea, I. B. Nestor, A. Nicolae, D. Popescu, G. Sârbu, O. Spineanu-Matei, R. Susanu, I. Surdescu, M. Tăbârcă, „Culegere de practică judiciară în materie civilă, 2000, Curtea de Apel Bucureşti”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002
-   Hotărârea nr. 9 din 9 martie 2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 154 din data de 12 martie 2009.
-   www.just.ro – site-ul oficial al Ministerului Justiţiei
-   www.scj.ro – site-ul oficial al instanţei supreme - secţiunea jurisprudenţă

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raspunderea parintilor pentru faptele copiilor lor minori
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 89
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker