Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Descriere

STOC EPUIZAT!

Această lucrare este destinată persoanelor care vor să-şi uşureze munca de pregătire a examenului de primire sau definitivare în profesia de avocat şi a fost elaborată ţinând cont de bibliografia recomandată de instituţiile abilitate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul redactarii.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 85.00
Cantitate:

STOC EPUIZAT!

CUPRINS

 

ABREVIERI

 

1. Accesiunea imobiliară artificială

2. Actul juridic unilateral ca izvor de obligaţii

3. Acţiunea în grăniţuire

4. Acţiunea în revendicare imobiliară

5. Acţiunea în revendicare mobiliară

6. Acţiunile de carte funciară reglementate de Legea nr. 7/1996, republicată

7. Capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fi zice

8. Capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice 

9. Capacitatea succesorală

10. Cauza actului juridic civil

11. Cesiunea de creanţă

12. Circulaţia juridică a construcţiilor proprietate privată

13. Circulaţia juridică a terenurilor proprietate privată

14. Comparaţie între proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună în devălmăşie

15. Condiţiile actului juridic civil. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Obiectul actului juridic civil

16. Contractul de rentă viageră

17. Contractul de antrepriză

18. Contractul de arendare

19. Contractul de asigurare

20. Contractul de depozit

21. Contractul de donaţie. Condiţii de validitate şi efecte

22. Contractul de întreţinere

23. Contractul de locaţiune

24. Contractul de mandat

25. Contractul de societate civilă

26. Contractul de tranzacţie

27. Contractul de vânzare-cumpărare. Obiectul contractului. Obligaţiile vânzătorului. Obligaţiile cumpărătorului

28. Contractul de vânzare-cumpărare. Varietăţi de vânzare

29. Defi niţia, conţinutul şi caracterele dreptului de proprietate

30. Domeniul prescripţiei extinctive

31. Domiciliul şi reşedinţa

32. Dreptul de opţiune succesorală

33. Dreptul de proprietate comună pe cote părţi obişnuită sau temporară (noţiune, caractere, exercitare)

34. Dreptul de proprietate publică (Noţiune, caractere, exercitare)

35. Dreptul de servitute

36. Dreptul de superfi cie

37. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie

38. Dreptul de uzufruct

39. Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorilor. Acţiunea revocatorie (pauliană)

40. Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului. Acţiunea oblică (indirectă sau subrogatorie)

41. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor

42. Efectele actului juridic civil. Principiile efectelor actului juridic civil

43. Efectele împărţelii moştenirii. Obligaţia de garanţie între copărtaşi

44. Efectele nulităţii actului juridic

45. Excepţia de neexecutare a contractelor sinalagmatice

46. Executarea directă (în natură) a obligaţiilor

47. Executarea indirectă a obligaţiilor (executarea prin echivalent)

48. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Noţiune. Obiect. Efecte

49. Forma actului juridic civil

50. Garantarea obligaţiilor. Dreptul de retenţie

51. Garantarea obligaţiilor. Fidejusiunea

52. Garantarea obligaţiilor. Ipoteca

53. Gestiunea de afaceri (gestiunea intereselor altei persoane)

54. Îmbogăţirea fără justă cauză

55. Împărţeala de ascendent

56. Împărţeala moştenirii. Noţiune, condiţii, obiect şi forme

57. Împrumutul de consumaţie (propriu-zis)

58. Împrumutul de folosinţă

59. Începutul prescripţiei extinctive

60. Începutul şi conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fi zice

61. Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fi zice

62. Încetarea persoanei juridice. Dizolvarea

63. Înscrierile în cartea funciară, reglementate de Legea nr. 7/1996, republicată

64. Întreruperea prescripţiei extinctive (noţiune, cauze, efecte)

65. Legatul. Noţiune şi clasifi care. Inefi cacitatea legatelor

66. Limitele dreptului de dispoziţie asupra moştenirii. Oprirea pactelor asupra unei moşteniri nedeschise. Oprirea substituţiilor fi deicomisare

67. Lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei fi zice

68. Modalităţile actului juridic civil. Termenul, condiţia şi sarcina

69. Nulitatea absolută a actului juridic civil. Cauze şi regim juridic

70. Nulitatea relativă a actului juridic civil. Cauze şi regim juridic

71. Numele (noţiune, caractere juridice, dobândire)

72. Obligativitatea contractului între părţile contractante şi principiul relativităţii efectelor contractului. Excepţii reale de la principiul relativităţii efectelor contractului

73. Obligaţiile solidare

74. Petiţia de ereditate

75. Plata lucrului nedatorat

76. Posesia şi efectele sale

77. Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii şi excepţiile de la aceste principii

78. Proprietatea comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă

79. Proprietatea publică. Bunurile care formează obiectul proprietăţii publice

80. Publicitatea imobiliară. Noile cărţi funciare reglementate de Legea nr. 7/1996, republicată. Principiile noilor cărţi funciare

81. Raportul donaţiilor

82. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie

83. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului

84. Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori

85. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale

86. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general

87. Reducţiunea liberalităţilor excesive

88. Reorganizarea persoanei juridice

89. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă

90. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă. Moştenitorii rezervatari

91. Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor

92. Riscul contractului

93. Simulaţia

94. Starea civilă (noţiune, reglementare, delimitare, caractere juridice)

95. Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei

96. Suspendarea prescripţiei extinctive (noţiune, cauze, efecte)

97. Testamentul autentic

98. Testamentul olograf

99. Transmisiunea activului şi pasivului moştenirii

100. Uzucapiunea

101. Viciile de consimţământ

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

● Adam I., Drept civil. Drepturile reale, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

● Alunaru C., Noi aspecte teoretice şi practice ale dreptului de superfi cie, în Revista Dreptul nr. 5-6/1993;

● Anghel I. M., Deak Fr., Popa M. F., Răspunderea civilă, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1970;

● Bacaci Al., Comăniţă Gh., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2003;

● Baciu R., Răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate de fapta lucrului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;

● Baias F., Dumitrache B., Discuţii pe marginea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în Revista Dreptul nr. 4/1995;

● Bîrsan C., Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;

● Bîrsan C-tin., Pivniceru M., Gaiţă M., Drepturile reale, Bucureşti, 1997;

● Beleiu Gh., Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediţia a XI-a, revăzută şi adăugită de Marian Nicolae, Petrică Truşcă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

● Belu-Magdo M. L., Exproprierea pentru utilitate publică şi efectele exproprierii, în Revista de Drept Comercial, nr. 4/1995;

● Boar Ana, Uzucapiunea. Prescripţia, posesia şi publicitatea drepturilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999;

● Boroi G., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;

● Chelaru E., Drept civil. Partea generală, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;

● Chelaru E., Efectele juridice ale exproprierii pentru cauză de utilitate publică, în Revista Dreptul nr. 4/1998;

● Chelaru I., Impactul revizuirii Constituţiei asupra regimului juridic al proprietăţii, în Revista Dreptul nr. 2/2004;

● Chirică D., Eroarea, viciu de consimţământ în materie contractuală, în Revista Dreptul nr. 7/2005;

● Cojocaru O., Drept civil. Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;

● Comăniţă Gh., Partajul judiciar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

● Cosma D., Teoria generală a actului juridic civil, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1969;

● Cosmovici P.M., Drept civil. Drepturile reale. Obligaţii. Legislaţie, Editura All, Bucureşti, 1994;

● Crăciunescu C. M., Aplicaţii ale teoriei aparenţei în drept, Juridica nr. 6/2000;

● Deak Fr., Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1999;

● Deak Fr., Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. I – Vânzarea-cumpărarea. Schimbul, ediţia a IV-a actualizată de Lucian Mihai, Romeo Popescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;

● Deak Fr., Tratat de drept succesoral, ediţia a II-a, actualizată şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002 (reeditată 2008);

● Deak Fr., Cărpenau St., Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993;

● Deak Fr. (coord.), Toader C., Popescu R., Stănciulescu L., Stoica V., Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii, Editura Actami, Bucureşti, 1996;

● Deleanu I., Cunoaşterea legii şi eroarea de drept, în Revista Dreptul nr. 7/2004;

● Dogaru I., Cercel S., Drept civil. Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;

● Dogaru I., Drept civil. Contracte speciale, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;

● Dogaru I., Sâmbrian T., Drept civil român. Tratat. Teoria generală a drepturilor reale, Vol. II, Editura Europa, Craiova, 1996;

● Duţu M., Consideraţii referitoare la mandatul special, în Revista Dreptul nr. 4/2006;

● Eliescu M., Transmiterea şi împărţeala moştenirii în dreptul RSR, Editura Academiei, Bucureşti, 1966;

● Filipescu I.P., Dreptul civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1998;

● Filipescu I.P., Filipescu A.I., Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, ediţie revăzută şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;

● Filipescu I.P., Filipescu A. I., Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia revăzută şi completată 2007, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

● Florescu D-tru C., Drept civil. Contracte speciale, Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2001;

● Florescu D-tru C., Dreptul de proprietate, Editura Titu Maiorescu, Bucureşti, 2002;

● Giurgiu L., Consideraţii in legătură cu Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în Revista Dreptul nr. 2/1995;

● Gherasim D., Teoria generală a posesiei în dreptul civil român, Editura Academiei, Bucureşti, 1986;

● Ghimpu Sanda, Grossu S., Capacitatea şi reprezentarea persoanelor fi zice, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1960;

● Ghinea M.L., Unele probleme referitoare la dreptul de retenţie, în Revista Română de Drept, nr. 11/1983;

● Hamangiu C., Rosetti-Bălănescu I., Băicoianu Al., Tratat de drept civil român, Vol. II, ediţie îngrijită de D. Rădescu, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;

● Ionescu C., Conceptul de societate civil, Revista de Drept Public, nr. 3/2005;

● Kocsis J., Unele aspecte teoretice şi practice privind eroarea de drept, în Revista Dreptul nr. 8/1992;

● Lipcanu E., Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Probleme actuale privind răspunderea civilă prevăzută de articolul 1000 alineatul 3 Cod civil, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999;

● Lulă I., Garanţia, Fundamentul răspunderii comitentului, în Revista Dreptul nr. 10-11/1995;

● Lupan E., Drept civil. Persoana fi zică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999;

● Macovei C., Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006;

● Macovei D., Striblea M.S., Drept civil. Contracte. Succesiuni, Editura Junimea, Iaşi, 2000;

● Macovei I., Cadariu I.E., Drept civil. Contracte, Editura Junimea, Iaşi, 2004;

● Macovei D., Cadariu I.E., Drept civil. Succesiuni, Editura Junimea, Iaşi, 2005;

● Mănescu D.V., Uzufructul, dezmembrământ al dreptului de proprietate, în Revista Dreptul nr. 11/2001;

● Motica R.I., Moţiu Fl., Contractul de vânzare-cumpărare. Teorie şi practică judiciară, Editura Lumina Lex. Bucureşti, 1999;

● Motica R. I., Moţiu R. I., Contracte civile speciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;

● Motica R. I., Lupan E., Teoria generală a obligaţiilor civile, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;

● Mureşan M., Drept civil. Partea generală, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1992;

● Mustaţă I., Guiu M.K., Dacă bunurile comune ale soţilor pot constitui aport la capitalul social, în Revista dreptul nr. 8/1992;

● Negru I., Cu privire la transformarea în bani a obligaţiei de a face, rezultată din contractul de întreţinere, în Revista Dreptul nr. 10/2000;

● Nicolae M., Prescripţia extinctivă, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;

● Nicolae M., Repunerea în termenul de prescripţie, în Revista Dreptul nr. 11/1999; Pătulea V., Coordonatele situaţie juridice specifi ce donaţiei făcute copiilor doar concepuţi, dar încă nenăscuţi, în Revista Dreptul nr. 1/2003;

● Pătulea V., Sinteză teoretică şi de practică judiciară comparată referitoare la condiţiile de valabilitate a contractului. Obiectul determinat, în Revista Dreptul nr. 5/2007;

● Pătulea V., Turianu C., Dreptul de proprietate, Vol. II, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005;

● Petrescu R., Drept civil. Teoria obligaţiilor. Răspunderea delictuală, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996;

● Petrescu R., Principalele contracte de drept civil, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997;

● Pivniceru M.M., Moldovan C., Prescripţia extinctivă şi principalele acţiuni în justiţie, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;

● Pivniceru Maria, Sediul materiei privind stipulaţia pentru altul în cazul contractului de rentă viageră, în C.J., nr. 1/2005;

● Pivniceru Maria, Modalitatea obligaţiei contractuale de întreţinere cu pluralitate de subiecte, în Revista Dreptul nr. 9/2005;

● Pivniceru Maria, Gaiţă M., Principalele acţiuni în justiţie izvorâte din contractul de întreţinere şi prescripţia extinctivă privitoare la acestea, în Revista Dreptul nr. 8/2003;

● Poenaru E., Murzea C., Procedura succesorală notarială, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;

● Pop L., Tratat de drept civil. Obligaţiile. Regimul juridic general, Editura All Beck, Bucureşti, 2006;

● Pop L., Acţiunea pauliană, în Revista Curierul Juridic nr. 4/2006;

● Pop L., Acţiunea pauliană, în Revista Curierul Juridic nr. 5/2006;

● Pop L., Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;

● Pop L., Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;

● Pop L., Harosa L.M., Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;

● Popa I., Stănciulescu L., Nicolae M., Discuţii privind interdicţiile legale de înstrăinare a unor bunuri imobiliare, în Revista Dreptul nr. 7/2001;

● Popa F., Discuţii privind cauza morală şi ilicită în raporturile contractuale dintre concubini, în Revista Dreptul nr. 10/2001;

● Popescu D.A., Contractul de societate, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996;

● Popescu D. A., Natura juridică şi condiţiile generale de valabilitate ale contractului de societate, în Revista de drept comercial nr. 5/1993;

● Popescu T.R., Anca Petre, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1968;

● Prescure T., Ciurea Andreea, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;

● Safta-Romano E., Contracte civile. Încheiere. Executare. Încetare, Editura Polirom, Iaşi, 1999;

● Safta-Romano E., Unele aspecte mai importante ale contractului de societate civilă, în Revista Dreptul nr. 2/1992;

● Scrieciu S., Acţiunile posesorii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;

● Stancu Gh., Consideraţii referitoare la dreptul de retenţie, în Revista Dreptul nr. 6/1999;

● Stătescu C., Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984;

● Stătescu C., Bîrsan C., Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a IX-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;

● Stătescu C-tin., Bîrsan C., Drept civil. Drepturi reale, Universitatea Bucureşti, 1988;

● Stoica V., Accesiunea imobiliară artifi cială (I), în Revista Dreptul nr. 1/2006;

● Stoica V., Accesiunea imobiliară artifi cială (II), în Revista Dreptul nr. 2/2006;

● Stoica V., Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în Revista Dreptul nr. 5/2004;

● Stoica V., Dreptul de uzufruct, în Revista Curierul Judiciar, nr. 9/2004;

● Stoica V., Drept succesoral, Editas, Bucureşti, 2003;

● Tăbârcă Mihaela, Buta Gh., Codul de procedură civilă. Comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

● Toader Camelia, Evicţiunea în contractile civile, Editura All, Bucureşti, 1997;

● Toader Camelia, Drept civil. Contracte speciale, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

● Todica Carmen I., Urs I.R., Drepturile reale. Doctrina. Aplicaţii. Practică, Bucureşti, 2003;

● Toma M., Ţiclea Al., Formele de asociere în agricultură reglementate prin Legea nr. 36/1991, în Revista Dreptul nr. 7/1992;

● Truşcă P., Drept civil. Introducere în dreptul civil, ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2007;

● Ungureanu O., Drept civil. Introducere, ediţia 8, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;

● Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Drepturi reale, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005;

● Ungureanu O., Munteanu Cornelia, Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;

● Urs I.R., Obligaţia de restituire a împrumutului de consumaţie oglindită în doctrină şi în practica judecătorească, în Revista Dreptul nr. 3/2005;

● Urs I.R., Drepturi reale. Prezentare teoretică, prezentare practico-aplicativă: doctrină, speţe, întrebări şi exerciţii, vocabular, teste grilă, Editura Universitară, Bucureşti, 2006;

● Urs I.R., Angheni Smaranda, Drept civil. Drepturi reale. Teoria generală a obligaţiilor civile, Vol. II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998;

● Urs I.R., Angheni Smaranda, Drept civil. Contracte civile, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998;

● Urs I.R., Todică Carmen, Drept civil. Persoana fi zică. Persoana juridică, Editura Universitară, Bucureşti, 2007;

● Văduva D., Defi niţia şi caracterul declarativ al contractului de tranzacţie, în Revista Dreptul nr. 3/2002;

● Vidu S.I., Dreptul de retenţie în cazul conexităţii juridice, formă de manifestare a excepţiei de neexecutare, în Revista Dreptul nr. 11/2006;

● Zinveliu I., Contracte civile. Instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978;

● www.scj.ro – Site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României.

Autor: Avocat Eduard Dragomir, Avocat Roxana Palita
Titlul cartii: Drept civil. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat
Producator: Editura Nomina Lex
Data aparitiei: ianuarie, 2010
ISBN: 978-606-8153-04-9
Numar de pagini: 501
Format: Academic B5
Mod de legare (Coperta): Brosat

by Lili, 05 Dec 2010

Am dat examenul de admitere in barou in septembrie 2009. M-am hotarat brusc undeva in luna iulie 2009 (in jur de 10-15). Din lipsa de timp (nici 2 luni) mi-am cumparat sintezele de la Nomina si am invatat EXCLUSIV de pe ele (si codurile). Am luat examenul cu media finala 8 (de ex. la procedura civila am luat 9.50). Deci...se poate si asa. Bafta si spor la invatat.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pretul nostru: Lei (Ron) 85.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker