Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul de imprumut: Contractul de comodat si Contractul de mutuum

Descriere

Comodatul sau împrumutul de folosinţă este acel contract prin care o persoană, numită comodant, remite spre folosinţa temporară şi gratuită unei alte persoane, numită comodatar, un lucru nefungibil şi neconsumptibil, cu obligaţia pentru acesta de a-l restitui la termen în natură, în individualitatea sa - art. 1560 C. civ.

După cum rezultă din această definiţie, părţile contractului de comodat sunt :

 comodantul, împrumutătorul, adică persoana care remite bunul;

 comodatarul, împrumutatul, cel căruia i se împrumută bunul.

Acest contract se poate încheia între persoane fizice, între acestea şi persoane juridice, precum şi, în condiţiile respectării principiului specialităţii capacităţii de folosinţă, între persoane juridice.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

C U P R I N S  

CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT 

 CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNE

SECŢIUNEA A II-A: SCURT ISTORIC

SECŢIUNEA A III-A: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

SECŢIUNEA A IV-A: FORME

 

CAPITOLUL II: CONTRACTUL DE COMODAT

SECŢIUNEA I: NOŢIUNE

SECŢIUNEA A II-A: CARACTERE JURIDICE

§. 1. COMODATUL ESTE UN CONTRACT REAL

§. 2. COMODATUL ESTE UN CONTRACT UNILATERAL

§. 3. COMODATUL ESTE UN CONTRACT CU TITLU GRATUIT.

§. 4. COMODATUL ESTE UN CONTRACT NETRANSLATIV DE PROPRIETATE.

SECŢIUNEA A III-A: DEOSEBIREA CONTRACTULUI DE COMODAT DE ALTE CONTRACTE

SECŢIUNEA A IV-A: CONDIŢII DE VALIDITATE

§. 1. CAPACITATEA PĂRŢILOR

§. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

§. 3. CONSIMŢĂMÂNTUL

§. 4. CAUZA CONTRACTULUI

§. 5. DOVADA CONTRACTULUI

SECŢIUNEA A V-A: EFECTELE CONTRACTULUI

§. 1. OBLIGAŢIILE COMODATARULUI A. OBLIGAŢIA DE A CONSERVA LUCRUL ÎMPRUMUTAT B. OBLIGAŢIA DE A FOLOSI LUCRUL ÎMPRUMUTAT CONFORM DESTINAŢIEI SALE C. OBLIGAŢIA DE A SUPORTA CHELTUIELILE DE FOLOSINŢĂ ALE LUCRULUI D. OBLIGAŢIA DE A RESTITUI LUCRUL E. OBLIGAŢIA DE A SUPORTA RISCUL PIERIRII FORTUITE A LUCRULUI ÎMPRUMUTAT

§. 2. OBLIGAŢIILE COMODANTULUI SECŢIUNEA VI-A: ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

CAPITOLUL III: CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNE

SECŢIUNEA A II-A: CARACTERE JURIDICE

SECŢIUNEA A III-A: DEOSEBIREA CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE DE ALTE CONTRACTE SECŢIUNEA A IV-A: CONDIŢII DE VALIDITATE

§. 1. CAPACITATEA DE A CONTRACTA

§. 2. CONSIMŢĂMÂNTUL

§. 3. CAUZA LICITĂ ŞI MORALĂ

§. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI

§. 5. TRADIŢIUNEA BUNULUI ÎMPRUMUTAT

§. 6. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

§. 7. DOVADA CONTRACTULUI

SECŢIUNEA A V-A: EFECTELE CONTRACTULUI

§. 1. OBLIGAŢIILE ÎMPRUMUTĂTORULUI

§. 2. OBLIGAŢIILE ÎMPRUMUTĂTORULUI

SECŢIUNEA A VI-A: CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT CU DOBÂNDĂ

§. 1. NOŢIUNEA ŞI REGLEMENTARE LEGALĂ

§. 2. LUCRUL ÎMPRUMUTAT

§. 3. DOBÂNDA.

§. 4. REGULI SPECIALE PRIVIND RĂSPUNDEREA ÎMPRUMUTATULUI PENTRU NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR CIVILE ÎN CAZUL ÎMPRUMUTURILOR BĂNEŞTI.

§. 5. PRESCRIPŢIA DREPTULUI LA ACŢIUNE PENTRU PLATA DOBÂNZILOR.

SECŢIUNEA A VII-A: ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

CAPITOLUL IV: CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

SECŢIUNEA I: CONCLUZII

SECŢIUNEA A II-A: PROPUNERI DE LEGE FERENDA

ANEXA: MODEL DE CONTRACT DE ÎMPRUMUT

B I B L I O G R A F I E

 

 

BIBLIOGRAFIE

 Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte civile, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

 Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, Drept civil, Editura Junimea, Iaşi, 2000.

 Eugeniu Safta-Romano, Contracte civile. Încheiere. Executare. Încetare, Editura Polirom, Bucureşti, 1999.

 Dumitru C. Florescu, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2001.

 Dan Chirică, Drept civil. Contracte speciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

 Radu I. Motica, Florin Moţiu, Contracte civile speciale, Teorie şi practică judiciară, Editura Lumina Lex, Buureşti, 2000.

 Camelia Toader, Manual de contracte civile speciale, vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.

 Iosif, R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Contracte speciale, vol. III, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.

 I. Băcanu, Regimul juridic al dobânzilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.

 C. Stătescu, Gh. Beleiu, Momentul începerii cursului prescripţiei extinctive a dreptului material la acţiune privind plata dobânzilor (II), în RRD nr. 1/1983.

 G. Chivu, Contractul de împrumut în vederea construirii sau cumpărării de locuinţe proprietate personală, în Studia Napocensia, seria Drept 1/1974.

 E. Safta-Romano, Sinteză de practică judiciară privind contractul de împrumut, în RRD nr. 4/1988.

 I. Dogaru, Contractul. Consideraţii teoretice şi practice, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1983.

 A. Sitaru, D.D. A. Sitaru, Consideraţii referitoare la termenul incert într-o situaţie specială, în RRD nr. 7/1983.

 I. AIbu, Probleme actuale privind reevaluarea judiciară a creanţelor, indexarea convenţională a obligaţiilor pecuniare şi indexarea dobânzilor, în Dreptul nr. 1/1994

 Matei B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1921.

 Vasile Negru, Paul I Demetrescu, Curs de drept civil, vol. II, Teoria generală obligaţiilor şi contractele civile, Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi, 1958.

 Raul Petrescu, Principalele contracte de drept civil, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.

 Ioan Zinveliu, Contractele civile - instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.

 Vladimir Hanga, Drept privat roman, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.

 Valerius M. Ciucă, Lecţii de drept roman, Vol. III, Editura Polirom, 2000.

 Ion M. Anghel, Dreptul roman, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

 Paul Mircea Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii, Legislaţie, Editura All, Bucureşti, 1996.

 I. P. Filipescu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Actami, Bucureşti, 1998.

 Sache Neculaescu, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

 C. Sătescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All, Bucureşti, 1998.

 Iosif R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Drepturi reale. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.

 Liviu Pop, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1996.

 Pavel Perju, Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Suceava în materie civilă, în Dreptul nr. 5/1995.

 Liviu Pop, Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi rele, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

 Eugen Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.

 Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de Editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti, 1995.

 Iosif R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Vol. I, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.

 E. Poenaru, Introducere în dreptul civil. Teoria generală. Bucureşti, 1995.

 Victor Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, Constituţia României comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

 C. Hamangiu, N. Georgean, Codul civil adnotat, vol. IV, 1927.

 Matei B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Bucureşti, 1921.  R. Sanilevici, Drept civil. Contracte, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 1982.

 D. Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.

 C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Editura Naţională, Bucureşti, 1929.

 Eugeniu Safta Romano, Examen al jurisprudenţei privitoare la acţiune în rezoluţiune, în Dreptul, nr. 8/1990.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Contractul de imprumut: Contractul de comodat si Contractul de mutuum
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker