Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul de locatiune

Descriere

Locaţiunea este un contract prin care o persoană, numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită locatar (chiriaş), folosinţa temporară sau parţială, a unui bun în schimbul unei sume de bani sau alte prestaţii, numită chirie (art. 1411 C. civ.).

Locaţiunea (deşi se poate spune că reprezintă o „vânzare” a folosinţei) se deosebeşte de contractul de vânzare-cumpărare prin faptul ca transmite numai dreptul de folosinţă - ca drept de creanţă - asupra lucrului, iar nu un drept real. Chiar dacă lucrul dat în locaţiune este producător de fructe, locatorul dobândeşte proprietatea fructelor nu în virtutea locaţiunii, ci ca accesoriu al folosinţei. Iar în opinia altor autori, locatorul fiind obligat sa-i asigure folosinţa lucrului, nu şi dobândirea proprietăţii fructelor. Astfel fiind, dacă contractul are ca obiect numai dobândirea unor fructe, (de exemplu, arborii din pădure, recolta de pe câmp etc.), contractul nu poate fi calificat locaţiune, ci vânzare-cumpărare.

Cu atât mai mult, contractul nu poate fi calificat locaţiune, ci vânzare-cumpărare, dacă are ca obiect produse (foloase trase prin consumarea substanţei lucrului), deoarece folosinţa locativă nu poate sa absoarbă lucrul însuşi şi puterea lui productivă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

C U P R I N S  

CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE  

CAPITOLUL I - NOŢIUNEA, CARACTERELE JURIDICE ŞI CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE LOCAŢIUNE

SECŢIUNEA I - NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE LOCAŢIUNE

§ 1. DEFINIŢIE ŞI DELIMITARE FAŢĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE.

§ 2. VARIETĂŢILE CONTRACTULUI DE LOCAŢIUNE.

SECŢIUNEA A II-A - CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE LOCAŢIUNE

SECŢIUNEA A III-A - CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE LOCAŢIUNE

§ 1. CAPACITATEA PĂRŢILOR.

§ 2. OBIECTUL CONTRACTULUI.

2.1. Lucrul închiriat.

2.2. Preţul.

 

CAPITOLUL II - OBLIGAŢIILE LOCATORULUI

SECŢIUNEA I - CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND OBLIGAŢIILE LOCATORULUI

SECŢIUNEA A II-A - OBLIGAŢIA DE PREDARE

SECŢIUNEA A III-A - OBLIGAŢIA EFECTUĂRII REPARAŢIILOR

SECŢIUNEA A IV-A - OBLIGAŢIA DE GARANŢIE

§ 1. GARANTAREA CONTRA EVICŢIUNII.

1.1. Garantarea pentru tulburările provenite din fapta proprie

1. 2. Garanţia pentru tulburările de drept provenite de la terţi.

§ 2. GARANŢIA PENTRU VICIILE LUCRULUI.

§ 3. MODIFICAREA OBLIGAŢIEI DE GARANŢIE.

 

CAPITOLUL III - OBLIGAŢIILE LOCATARULUI

SECŢIUNEA I - OBLIGAŢIA DE A ÎNTREBUINŢA LUCRUL CA UN BUN PROPRIETAR ŞI POTRIVIT DESTINAŢIEI

SECŢIUNEA A II-A - OBLIGAŢIA DE PLATĂ A CHIRIEI

SECŢIUNE A III-A - OBLIGAŢIA DE RESTITUIRE A LUCRULUI

SECŢIUNEA A IV-A - OBLIGAŢIA DE A RĂSPUNDE PENTRU INCENDIU

SECŢIUNEA A V-A - OBLIGAŢIA DE APĂRARE A LUCRULUI ÎNCHIRIAT CONTRA UZURPĂRILOR

 

CAPITOLUL IV - CONTRACTUL DE SUBLOCAŢIUNE ŞI DE CESIUNE A CONTRACTULUI

SECŢIUNEA I - SUBLOCAŢIUNEA

SECŢIUNEA A II-A - CESIUNEA

 

CAPITOLUL V - ÎNCETAREA LOCAŢIUNII

SECŢIUNEA I - CAUZE DE ÎNCETARE

SECŢIUNEA A II-A - DENUNŢAREA UNILATERALĂ

SECŢIUNEA A III-A - EXPIRAREA TERMENULUI

SECŢIUNEA A IV-A - REZILIEREA PENTRU NEEXECUTARE

SECŢIUNEA A V-A - PIEIREA LUCRULUI (ART. 1423 ŞI 1439 C. CIV.)

SECŢIUNEA A V-A - DESFIINŢAREA (DESFACEREA) TITLULUI LOCATORULUI

B I B L I O G R A F I E 

B I B L I O G R A F I E 

I. ACTE NORMATIVE

 •  Codul civil român
 •  Code Civil, Éditions Dalloz, 1999  Code Civil, Éditions Litec, 1994
 •  Legea nr. 5/1973 privitoare la administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi. În conformitate cu dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 114/1996, se abrogă Legea nr. 5/1973, cu excepţia cap. 4 şi a art. 63 cu referire la cap. 4 din aceeaşi lege, exclusiv dispoziţiile referitoare la suprafeţele locative proprietate personală;
 •  Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în M. Of. nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare.
 •  Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicată în M. Of. nr. 29 din 7 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare.
 •  Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicată în M. Of. nr. 212 din 21 octombrie 1991, cu modificările ulterioare.
 •  Legea nr. 16 din 5 aprilie 1994, legea arendării, publicată în M. Of. nr. 91 din 5 aprilie 1994, cu modificările ulterioare.
 •  Legea nr. 7/1996, legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată în M. Of. nr. 61 din 26 martie 1996 .
 •  Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în M. Of. nr. 50 din 26 martie 1996.
 •  Legea locuinţei nr.114/1996, publicată în M. Of. nr. 254 din 21 octombrie 1996, republicată în temeiul art.II din Legea nr.196 din 17 noiembrie 1997, în M. Of. nr.393 din 31 dec. 1997.

 

II. LUCRĂRI DE SPECIALITATE, STUDII, DICŢIONARE

 •  Dimitrie Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, Editura Socec, Bucureşti, 1902, vol. IX.
 •  Matei B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1921.
 •  Pandectele Române pe anul 1927.
 •  C. Hamangiu, N. Georgean, Codul civil adnotat, vol. VIII, Bucureşti 1932.
 •  C. Hamangiu, N. Georgean, Codul civil adnotat, vol. IX, Bucureşti, 1934.
 •  Henri et Leon Mazeaud, Jean Mazeaud, Lecons de Droit Civil, vol. III, Editions Montchrestien, 1963
 •  Ş. Beligrădeanu, Examen teoretic al practicii judiciare privind regimul juridic al lucrărilor efectuate de chiriaş în timpul locaţiunii, în Revista Română de Drept nr. 5/1974.
 •  Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura ALL, Bucureşti, 1992.
 •  Eugeniu Safta-Romano, Contracte civile, vol. I, Editura Graphix, Iaşi, 1993.
 •  Dan Chirică, Drept civil. Contracte speciale, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1994.
 •  Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1996, 1999.
 •  Valeriu Stoica, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Editura ALL, Bucureşti, 1997.
 •  Camelia Toader, Evicţiunea în contractele civile, Editura ALL, Bucureşti, 1997
 •  Iosif Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Contracte civile, vol. III, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
 •  Felicia Ştef, “Dicţionar de expresii juridice latine”, Editura “Oscar Print”, Bucureşti, 1998.

 

III. REVISTE DE SPECIALITATE

 •  Legalitatea populară, nr. 6/1956
 •  Justiţia Nouă nr. 6/1966
 •  Revista Română de Drept nr. 5/1974
 •  Dreptul nr. 6/1992
 •  Revista Română de Drept nr.12/1971
 •  Revista Română de Drept nr.6/1972
 •  Revista Română de Drept nr. 10/1974
 •  Revista Română de Drept nr.9/1977
 •  Revista Română de Drept nr. 2/1978
 •  Revista Română de Drept nr. 12/1982
 •  Revista Română de Drept nr. 11/1988

 

IV. REPERTORII DE PRACTICĂ JUDICIARĂ, CULEGERI DE DECIZII

 •  Repertoriu de practică judiciară în materie civilă pe anii 1952-1969
 •  Repertoriu de practică judiciară în materie civilă pe anii 1969-1975
 •  Culegere de decizii pe anul 1957
 •  Culegere de decizii pe anul 1971
 •  Culegere de decizii pe anul 1972
 •  Culegere de decizii pe anul 1973
 •  Culegere de decizii pe anul 1974
 •  Culegere de decizii pe anul 1976
 •  Culegere de decizii pe anul 1977
 •  Culegere de decizii pe anul 1978
 •  Culegere de decizii pe anul 1981
 •  Culegere de decizii pe anul 1983

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Contractul de locatiune
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 58
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Contractul de locatiune

Contractul de locatiune

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker