Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raspunderea patrimoniala si disciplinara a functionarului public

Descriere

In Capitolul introductiv am prezentat şi sintetizat unele noţiuni introductive privind instituţia funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, în sensul că am definit conceptele de funcţie şi de funcţionar public, delimitând în aceleaşi timp şi între diferitele criterii care stau la baza clasificării acestora.

De asemenea, în acelaşi capitol introductiv, am considerat necesar să prezentăm atât dispoziţiile legale în materie, subliniind în acest sens, noua reglementare în materie, de modificare şi completare a legii nr. 188/1999, prin Legea nr. 161/2003 (de dispoziţiile căreia am ţinut cont pe parcursul întregii lucrări).

În următorul Capitol, II, am prezentat atât drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici, cât şi spera de aplicare a statutului funcţionarilor publici (insistând, pe scurt, şi asupra unor referinţe istorice, pentru întregirea subiectului). Răspunderea funcţionarilor publici este analizată în mod detaliat pe parcursul mai multe capitole, fiecare referindu-se la formele specifice din materia analizată.

Astfel, în Capitolul III am avut în vedere răspunderea disciplinară a funcţionarului public, prezentând aici principalele aspecte legate de acestă formă a răspunderii.

În următoarele Capitole (IV,V, VI), am analizat pe larg răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală. Trebuie să subliniem că noul Cod al muncii a iniţiat unele modificări în ceea ce priveşte răspunderea ca instituţie juridică, de care am ţinut cont pe parcursul lucrării, fiind astfel evidenţiate şi reţinute noile aspecte din legislaţia muncii cu incidenţă în materia analizată.

Având în vedere obiectivul urmărit de România de a adera la structurile Uniunii Europene, un capitol important al lucrării (VII) îl reprezintă şi cel privind răspunderea funcţionarilor publici comunitar, unde am distins între diferitele sancţiuni care se aplică salariaţilor care au importanta calitate de funcţionari comunitari. În concluzie, în acest capitol final am rezumat doar titlurile principale, lucrarea fiind dezbătută însă mult mai detaliu, insistând asupra tuturor aspectelor legate de instituţia analizată.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: FUNCŢIA PUBLICĂ. ROL ŞI ACCEPŢIUNI ÎN DIFERITE TREPTE ISTORICE

§. 1. DEFINŢIE ŞI ROL

§. 2. EVOLUŢIE ISTORICĂ

SECŢIUNEA A II-A: NOŢIUNEA DE FUNCŢIONAR PUBLIC. SCURT ISTORIC ŞI CADRUL LEGAL ACTUAL

SECŢIUNEA A III-A: RAPORTUL FUNCŢIONAR PUBLIC – FUNCŢIE PUBLICĂ

SECŢIUNEA A IV-A: CATEGORII DE FUNCŢII PUBLICE ŞI FUNCŢIONARI PUBLICI

§. 1. CLASIFICAREA FUNCŢIILOR PUBLICE

§. 2. CATEGORII DE FUNCŢIONARI PUBLICI

SECŢIUNEA A V-A: MODALITĂŢI DE ÎNCETARE DIN FUNCŢIE

 

CAPITOLUL II: STATUTUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE STATUT AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI. SFERĂ DE APLICARE. SCURT ISTORIC

SECŢIUNEA A II-A: INCOMPATIBILITĂŢILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

SECŢIUNEA A III-A: DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

SECŢIUNEA A IV-A: OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

CAPITOLUL III: RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA ŞI NATURA JURIDICĂ A RĂSPUNDERII DISCIPLINARE

SECŢIUNEA A II-A: ABATEREA DISCIPLINARĂ

SECŢIUNEA A III-A: SANCŢIUNILE DISCIPLINARE

§. 1. Avertismentul scris

§. 2. Suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare

§. 3. Retrogradarea din funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşii 60 de zile.

§. 4. Reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%.

§. 5. Reducerea salariului de bază şi/sau a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

§. 6. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

SECŢIUNEA A IV-A: PROCEDURA APLICĂRII SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE SECŢIUNEA A V-A: APLICAREA SANCŢIUNII

SECŢIUNEA A VI-A: CONTESTAREA DISPOZIŢIEI DE SANCŢIONARE

SECŢIUNEA A VII-A: RĂSPUNDEREA DICIPLINARĂ PREVĂZUTĂ DE LEGEA NR. 161/2003

SECŢIUNEA A VIII-A: CUMULUL RĂSPUNDERII DISCIPLINARE CU ALTE FORME DE RĂSPUNDERE

 

CAPITOLUL IV: RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

 

CAPITOLUL V: RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ

 

CAPITOLUL VI: RĂSPUNDEREA PENALĂ

SECŢIUNEA I: RĂSPUNDEREA PENALĂ REGLEMENTATĂ DE CODUL MUNCII

SECŢIUNEA A II-A: RĂSPUNDEREA PENALĂ PREVĂZUTĂ DE LEGEA NR. 161/2003

 

CAPITOLUL VII: RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI COMUNITARI

SECŢIUNEA I: DIFERITE FORME DE RĂSPUNDERE SECŢIUNEA A II-A: PRINCIPIILE GENERALE ALE RĂSPUNDERII.

SECŢIUNEA A III-A: SANCŢIUNILE DISCIPLINARE APLICABILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI COMUNITARI

SECŢIUNEA A IV-A: CĂILE DE ATAC ÎMPOTRIVA SANCŢIUNILOR ADMINISTRATIV-DISCIPLINARE

 C O N C L U Z I I

B I B L I O G R A F I E

 

B i b l i o g r a f i e
 
 • Constituţia României din 1991.
 • Noul Cod al muncii din 2003, adoptat prin Legea nr. 53/24 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 75/5.02.2003.
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 279 din 21/04/2003.
 • Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Parte I, nr. 600 din 8 decembrie 1999.
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/19 iunie 2000, publicată în M. Of. nr. 293 din 28 iunie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/27 mai 2002, publicată în M. Of. nr. 422 din 18 iunie 2002.
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 284/20.12/2000, aprobatăcu modificări prin Legea 661/2001, publicată în M. Of. nr. 764/30 noiembrie 2001.
 • H.G. nr. 1083/2001 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, publicată în M. Of. nr. 707 din 7 noiembrie 2001.
 • H.G. nr. 1085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu, condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi, publicată în M. Of. nr. 710 din 7 noiembrie 2001.
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 24 decembrie 2002.
 • Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001.
 • Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.
 • Nicolae Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Perfect, Bucureşti, 2002;
 • Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii - reglementări interne şi internaţionale, Editura Lugoj, Bucureşti, 2001. Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii – note de curs, Imagirom SRL, Bucureşti, 1999.
 • Raluca Dumitru, Concedierea salariaţilor - drept român şi comprat, Editura Omnia, Bucureşti, 1999.
 • Valer Dorneanu, Introducere în dreptul muncii. Dreptul colectiv al muncii, Editura Fundaţiei “România de Mîine”, Bucureşti, 2000.
 • Andrei Popescu, Reglementări ale relaţiilor de muncă. Practică europeană, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1998;
 • Gheorghe Bădică, Contractul de muncă, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1998.
 • Ion Traian Ştefănescu, Dreptul muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Dumitru Brezoianu, Drept administrativ. Partea specială, Univ. Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 2002.
 • Dumitru Brezoianu, Drept administrativ român, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1999.
 • Ioan Alexandru, Administraţia publică. Teorii, realităţi, perspective, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • I. Ceterchi şi alţii, Teoria generală a statului şi dreptului, Editura Didactică şi Pedagocică, Bucureşti, 1967.
 • Ion Corbeanu, Drept administrativ – Partea generală, Bucureşti, 1998.
 • C. Călinoiu, V. Vedinaş, Teoria funcţiei publice comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
 • I. Deleanu, Drepturile subiective şi abuzul de drept, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988.
 • Erast Didi Tarangul, Tratat de drept administrativ, Cernăuţi, Tipografia “Glasul Bucovinei”, 1944.
 • V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, Constituţia României – comentată şi adnotată, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • A. Iorgovan, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Partea introductivă. Funcţiunea publică din administraţia de stat, 1986.
 • Antonie Iorgovan, “Tratat de drept administrativ”, Vol. II, Editura Nemira, Bucureşti.
 • P. Negulescu, “Tratat de drept administrativ” , Bucureşti, 1934, vol. I.
 • Ion Popescu Slăniceanu, Teoria funcţiei publice, Ed. Evrika, Brăila, 1989.
 • M. Preda, “Drept administrativ”- Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • V. I. Prisacaru, “Tratat de drept administrativ român -Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 • Ion Traian Ştefănescu, Dreptul muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • V. Vedinaş, Statutul funcţionarului public, Editura Nemira, Bucureşti, 1998.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri.

Toate drepturile sunt rezervate creatorilor lucrărilor.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului său sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparită şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile firmei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite notificare catre client despre situatia apărută.

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raspunderea patrimoniala si disciplinara a functionarului public
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 81
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker